Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.27.)önkormányzati rendelete

Géderlak Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 27- 2021. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi  C. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Géderlak Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat önállóan fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.


(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt Kormányzati funkció és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


 (4)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.


II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2. §


(1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének


Költségvetési bevételi fő összegét                                       336.626.500,- Ft-ban,

Költségvetési kiadási fő összegét                                        336.626.500,- Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.


3. §


(1)[2] Az önkormányzat 2018. évi módosított bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                  111.2642.609 Ft

     amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása      60.150.824Ft

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak                        

      támogatása                                                                                  22.447.467 Ft

ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyer-                      

      mekétkeztetési feladatainak támogatása                                   25.787.318 Ft

ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

      támogatása                                                                                  1.800.000 Ft

ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

      támogatások                                                                                1.079.000 Ft

af) Elszámolásból származó bevételek                                               0  Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                               74.832.721 Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           7.000.000 Ft

d) Közhatalmi bevételek                                                                                    19.251.000 Ft

da) Jövedelemadók                                                                                         0 Ft

db) Vagyoni típusú adók                                                                  1.300.000 Ft

dc) Termékek és szolgáltatások adói                                             17.951.000 Ft

dd)Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     0 Ft

e) Működési bevételek                                                                                       17.623.085 Ft

f) Felhalmozási bevételek                                                                                  67.590.067 Ft

g) Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 1.995.000 Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         0 Ft

i) Finanszírozási bevételek                                                                       37.070.018 Ft


(2)[3]Az önkormányzat 2018. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés                                                                                240.803.936  Ft

aa) Személyi juttatások                                                                  56.057.558 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                                                  

       hozzájárulási adó                                                                       8.828.627 Ft

ac) Dologi kiadások                                                                       59.488.082 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      8.823.500 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások                                                43.466.808 Ft

af) Finanszírozási kiadások                                                            66.465.861 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              92.644.064 Ft

ba) beruházások                                                                               1.343.744 Ft

bb) felújítások                                                                                87.157.320 Ft

bc) felhalmozási támogatások                                                          4.143.000 Ft

bd) felhalmozási hitel                                                                                     0 Ft


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként

     aa) – óvoda eszközbeszerzés (TOP)                  664.365,- Ft


b) felújítások kiadásai felújításonként

    ba) – Csarnok tető felújítás                                                  0,- Ft

    bb) – Óvoda felújítás                                            19.588.024,- Ft

    bc) –  Csapadékvíz elvezetés                                   23.468.732,- Ft

     bd) – Egészégház felújítás                                      10.026.778,- Ft

    be) – Plébánia felújítása                                                640.770,- Ft

    bf) – Kossuth u. 72. felújítása                                     1.497.552,- Ft

    bg) – Hivatal külső felújítása                                   13.500.310,- Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a)

települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban:  lakhatási támogatás)

,- Ft


b)

rendkívüli települési támogatás

7.662.000,- Ft


c)

Temetési segély,támogatás

360.000,- Ft


d)

köztemetés

         160.000,- Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletét a 10. melléklet tartalmazza.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.


(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

4.§


(1) A költségvetés egyenlege 0,-  Ft működési hiányt tartalmaz.


(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                                                  0,-  Ft

b) külső finanszírozással                                                                                  0,- Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának

         igénybevétele                                                                                                      0,- Ft,

      aa) működési célú                                                                         0,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                    0,- Ft

b)  betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                     0,- Ft,

      ba) működési célú                                                                         0,- Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0,- Ft

d) tartalék igénybe vétele                                                                                        0,- Ft


(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele                                                                              0,- Ft

      aa) működési célú                                                                         0,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                    0,- Ft
A költségvetési hiány finanszírozásának módja


5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele


(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja


6. §


 (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testült pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

        a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám   9  fő,

        b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      23 fő.


(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.


9. §


(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 2.103.176,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.


(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.


11. §A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6 . számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.13. §


Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok


14. §


A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.


Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása


15. §


(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3)A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


16. § 


(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 eFt összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


17. § 


A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


18. § 


(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.


Költségvetés pénzmaradványa


19. §  


 A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.


Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal

rendje


20. §  


Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


A támogatások odaítélésének, folyósításának és

elszámolásának rendje


21.§  


(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.


(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.


(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.


(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.


(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS


22. §  


(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(3)A Képviselő-testület minden engedélyezett főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozói után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2018. január 1-től évi nettó 120.000 Ft-ban állapítja meg, a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére ennek részmunkaidő szerinti időarányos részét.


(4) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét  nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


(5)A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


23. § 


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2021. december 31-én.


(2)A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

 .

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.


Géderlak, 2018. február 14.

                           Katona György                                                  Czabainé Csada Márta 

                             polgármester                                                                 jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. február 28. napján.
                            Katona György                                              Czabainé Csada Márta

                          polgármester                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2019.(II.27. önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. február 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos:2019.február 28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 2/2019.(II.27.)önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2019. február 28-tól