Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 25- 2015. 02. 25

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.02.25.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Hatályát veszti az Ör. 4. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat hivatalos lapja: Deszki Tükör (továbbiakban: önkormányzati lap). Az önkormányzati lap megjelentetésével az önkormányzat eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, valamint elősegíti a település hely –és kultúrtörténetének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását is.
(2) Az önkormányzati lap alapítója Deszk Község Önkormányzata, a kiadója a Deszki Polgármesteri Hivatal. Az önkormányzat lap ingyenes, működési költségeit a képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.
(3) Az önkormányzati lap működését a szerkesztésért felelős személy irányítja, akinek a személyéről alapítói jogkörében eljárva a képviselő-testület dönt.
(4) Az önkormányzati lap havonta egyszer jelenik meg.
(5) Az önkormányzati lapnak tartalmazni kell különösen:
1. közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
2. a fontosabb helyi társadalmi eseményeket.
(6) Az önkormányzati lap a kiadások költségeinek csökkentése érdekében fizetett hirdetéseket is közölhet, a hirdetési tevékenység szervezése a szerkesztőség feladata.
(7) Az önkormányzati lap számait évfolyamonként 2 példányban le kell fűzni és évenként be kell köttetni, így is biztosítva a település történetének tudományos kutathatóságát. Egy-egy példány a Deszki Polgármesteri Hivatalban, illetve a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárban kerül elhelyezésre.
2. Hatályát veszti a 6. § (1) bekezdés l) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:
l) nemzetiségi ügyek: Deszk községben működő szerb nemzetiségi önkormányzat munkáját az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a Deszki Polgármesteri Hivatal segíti. „
..

3. § Hatályát veszti a VI. fejezet címe, helyébe a következő rendelkezés lép:

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

4. § Hatályát veszti a VI. fejezet 3. alcíme és a 69. §-a., helyükbe a következő rendelkezések lépnek:

3. A jegyző

69. § (1) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését.

(3) A jegyző távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítését a hivatal vezetése tekintetében a Pénzügyi csoport vezetője látja el.

(4) A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét külön szabályzatban határozza meg.

(5) A jegyző fogadónapja: szerda: 8.00-16.00-ig

5. § Hatályát veszi az Ör. „Átruházott hatáskörök jegyzékéről” szóló 1. számú melléklete, helyébe jelen rendelet melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1. melléklet

Átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottsághoz átruházott hatáskörök

1. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló13/2000. (IX. 29.) Ör. 4. § (5) bekezdésében meghatározottak

2. Polgármesterhez átruházott hatáskörök:

1. A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet III. és IV. fejezetében meghatározott hatáskörök gyakorlása.

2. Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezéséről az állami támogatás kivételével.

3. Dönt az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott estekben.

4. A képviselő-testület súlykorlátozó táblák elhelyezéséről szóló 77/2002. (IV.24.) Öt. számú határozata alapján kiadja a felmentést a 3,5 tonna összsúlyú járművek tulajdonosainak/üzembentartójának a határozatban megjelölt utcákra elrendelt súlykorlátozás alóli felmentésre, amennyiben a behajtás a vállalkozási tevékenység ellátásához, vagy más különös méltánylást érdemlő indokból szükséges. A felmentés a jármű parkolására nem vonatkozhat.

5. Dönt Deszk Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározottakról.

6. A közművesítési hozzájárulásra vonatkozó ügyekben történő hatáskör gyakorlás módjáról szóló 11/2012 (III. 19.) önkormányzati rendelet alapján dönt az önkormányzat részére fizetendő közművesítési hozzájárulás mértékéről

7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendeletben szabályozott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben.

8. Dönt a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól szóló 16/2014. (X.03.) önkormányzati rendelet alapján hozott egyedi határozatokban.

9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ..../2015. (II. 24.) Ör. rendelet 7. §-ban, valamint a 12. § (3) bekezdésben meghatározott esetek.

3. Jegyzőre átruházott hatáskörök

a) A települési támogatásokról szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet II. fejezetében meghatározott hatáskörök, valamint a rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti hatáskörök gyakorlása.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. február 26. napjával.