Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton helyi építési szabályzata és szabályozási terve

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 12. 07

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton helyi építési szabályzata és szabályozási terve

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

az illetékes állami főépítész,

az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége ,

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala,

az illetékes megyei kulturális örökségvédelmi iroda,

az illetékes nemzeti park igazgatóság,

az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala,

az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága,

az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága,

a Honvéd Vezérkar főnöke,

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága,

a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és az elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

.

(1) E rendelet Szalkszentmárton közigazgatási területére terjed ki.

(2) [1] A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és az alábbi mellékletek szerint lehet:

a) 1. melléklet Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú szabályozási terve (SZ-1 jelű terv)

b) 2. melléklet Belterületi térség átnézeti lapból és 27 db szelvényből, álló 1:2000 méretarányú szabályozási terve (SZ-2 jelű terv)

c) 3. melléklet Üdülőterületi térség átnézeti lapból és 15 db szelvényből, álló 1:2000 méretarányú szabályozási terve (SZ_3 jelű terv) szerinti mellékletek szerint lehet.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások az érvényesek.

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. §

.

(1) A kötelező szabályozási elemek:

a) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása,

b) beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,

c) közterületek (utak) szabályozása, csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhatnak.

(2) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult helyzetben eltérhetnek az egyes övezetekre ill. építési övezetekre előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre ill. építési övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti ill. építési övezeti előírások szerint engedhető.

(3) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással.

(4) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra.

(5) A szabályozással érintett telkeken a kubatúrán belüli építési munka kivételével semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

3. §

.

(1) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet.

(2) Építési övezeti határ meglévő tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik.

(3) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól, közterület felőli élősövény kerítés kivételével:

a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m,

b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2m

c) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 1,00 m,

d) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 m,

e) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 m

f) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 m,

g) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 m

h) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter

i) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m,

j) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m,

k) cseresznyefa esetében 5,00 m

l) dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m.

m) erdei fafaj esetében 8,00 m lehet.

(4) Sövénykerítést a telek közterülettel határos részére úgy lehet telepíteni, hogy az a közterületre ne nyúljon át, és a közlekedést ne zavarja.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

4. §

.

(1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint

a) Lakóterület, amely falusias lakóterület

b) Üdülőterület, amely hétvégiházas terület

c) településközpont vegyes terület

d) Gazdasági terület, amely:

da) Kereskedelmi szolgáltató terület

db) Ipari terület

e) Különleges terület

ea) temető

eb) sport és rekreációs terület

ec) hétvégi házas terület egységekbe soroltak.

(2) Ha meglévő épületek esetében az egymással szemben fekvő homlokzatok közötti távolság az OTÉK-ban és az e rendeletben meghatározottaknál kisebb, úgy az érintett épületszakaszon új homlokzati nyílás nem létesíthető.

(3) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól telekalakítással nem járó vagy a telek méretét nem csökkentő telekalakítás esetében a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál, kubatúrán belüli építési munkánál.

(4) Építmény elhelyezésének feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítettség. A közüzemű ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés gyűjtés megengedett.

5. §

.

(1) Terepszint alatti önálló létesítmény az építési helyen belül helyezhető el és a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.

(2) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a terület-felhasználásra előírt általános előírások tartandók.

Falusias lakóterület általános előírásai

6. § (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével

 • a) lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények
 • b) kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület,
 • c) szálláshely szolgáltató épület,
 • d) kézműipari építmény,
 • e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
 • f) sportépítmény
 • g) mező és erdőgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény,
 • h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb -nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhető

(2) Az építményfajták elhelyezésének általános előírásai a következők:

 • a) Telkenként csak egy lakóépület építhető legfeljebb 2 lakással
 • b) Állattartó építményekre vonatkozó előírások:
  • ba) önálló rendeltetési egységként lakótelken nem helyezhető el.
  • bb) utcafronton nem helyezhető el.
  • bc) lakópülettől való távolsága: min 6m.

(4) Falusias lakóterület

 • a) (Lf-1) Kistelkes, halmazos beépítés
 • b) (Lf-2) Fésűs, oldalhatáros beépítés
 • c) Lf-3) Mérnöki osztású beépítés
 • d) Lf-4) Kertekkel vegyes beépítés építési övezetbe tartozik.

Falusias lakóterület építési övezeti előírásai

7. § (1) (Lf-1) Kistelkes, halmazos beépítés előírásai

 • a) Kialakítható telek: min 300 m2
 • b) Beépítés mód mód: oldalhatáron álló, tömboldal hosszúságú szakaszon kialakult építési vonalon

Hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával.

c) Beépítettség: max 30%

d) Építménymagasság: max 4,5m

e) Zöldfelület: min 40%

(2) (Lf-2) Fésűs, oldalhatáros beépítés előírásai

a) Kialakítható telek:

aa) szélessége: min 12 m,

ab) Területe: min 720 m2

b) Beépítési mód oldalhatáron álló, tömboldal hosszúságú szakaszon kialakult építési vonalon

c) Beépítettség: max. 30%,

d) Építménymagasság: max 4,5 m

e) Zöldfelület min 40%.

f) Az (Lf-2*) építési övezetben a beépítettség a beültetési kötelezettségű telekrész figyelmen kívül hagyásával számítandó.

(3) (Lf-3) Mérnöki osztású beépítés előírásai

a) Kialakítható telek: min 550 m2

b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, előkert 5m, illetve a kialakult helyzet.

c) Beépítettség: max. 30%,

d) Építménymagasság: max 4,5 m

e) Zöldfelület min 60%

f) Az (Lf-3*) építési övezet beépítésének feltétele a víz-, és tereprendezés elvégzése.

(4) (Lf-4) Kertekkel vegyes beépítés előírásai

a) Kialakítható telek:

aa) szélessége: min 14 m,

ab) területe: min 900 m2

ac) mélysége: min 50m

b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, előkert 5m, illetve kialakult helyzet

c) Beépítettség: max. 30%,

d) Építménymagasság: max 4,5 m

e) Zöldfelület min 60%

f) A tömbbelsőben kertművelésű telek és magánút alakítható.

Üdülőterületek

8. § (1) Az üdülőterület hétvégi házas terület.

(2) Hétvégi házas terület (Üh-1) építési övezetbe tartozik.

(3) (Üh-1) építési övezet előírásai

 • a) Elhelyezhető: 1 egységes üdülőépület és kiszolgáló helyiségei, kerti építmények
 • b) Kialakítható telek: min: 600 m2
 • c) Beépítés módja:
  • ca) oldalhatáros építési hely szerint
  • cb) hátsókert: 6 m
  • cc) előkert: 5m
 • d) Beépítettség: max. 20 %.
 • e) Építménymagasság: max 4,5 m,
 • f) Zöldfelület: min 60%

Településközpont vegyes terület

9. § (1) Településközpont vegyes terület a község meghatározó beépítéseinek területe.

(2) A településközpont vegyes terület

 • a) (Vt-1) központi beépítés
 • b) (Vt-2) településkapu beépítés
 • c) (Vt-3) intézményi beépítés

(3)[2] (Vt-1) központi beépítés előírásai

a)Elhelyezhető:

aa) iroda

ab) egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

ac) sportépítmény

ad) lakás

a) kereskedelmi, szolgáltató építmény

b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 300m2

c) A beépítés módja: oldalhatáron álló, hátsókert nélküli

d) Beépítettség max. 40%

e) Építménymagasság: max:3,6 m, de a szomszédos épületek közötti Homlokzatmagasságok különbsége max 1,5m.

f) Zöldfelület min 30 %

g) (Vt-1*) építési övezet előírásai:

ga) Oktatási, művelődési és sport rendeltetésű építmények elhelyezhetők.

gb) Kialakítható telek: min 300 m2

gc) Beépítés módja: zártsorú, előkert és hátsókert nélkül

gd) Beépítettség: max 80%

ge) Építménymagasság: max 7,5m

gf) Zöldfelület: min 20%”

(4) (Vt-2) településkapu beépítés előírásai

a) Elhelyezhető:

aa) iroda

ab) egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

ac) sportépítmény

ad) kereskedelmi építmény

ae) lakás

b) Kialakítható területe: min 720 m2

c) A beépítés módja: oldalhatáros

d) Beépítettség max. 40%

e) Építménymagasság: max:4,5 m

f) Zöldfelület min 30 %

(5) (Vt-3) Intézményi beépítés előírásai

a) Elhelyezhető:

aa) iroda

ab) egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

ac) sportépítmény

ad) kereskedelmi építmény

ae) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági tevékenységi célú építmény

af) szolgálati lakás

b) Kialakítható területe: min 720m2

c) A beépítés módja: szabadonálló

d) Beépítettség max. 40%

e) Építménymagasság: max:7,5 m

f) Zöldfelület min 30 %

Gazdasági területek

10. § (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) A gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület.

(3) A területen belül külön szabályozás nélkül min. 14,0 m-es szabályozási szélességű, min 12m-es fordulási sugarú útburkolattal magánút kialakítható.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

11. § (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe.

(2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével

 • a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei
 • b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás
 • c) iroda elhelyezhető:

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület

 • a) (Gksz-1) általános beépítés
 • b) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés
 • c) (Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezetbe tartozik.

(4) (Gksz-1) általános beépítés előírásai

 • a) Kialakítható telek: min 1500 m2
 • b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság[1] szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel.
 • c) Beépítettség max 50%.
 • d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat
 • e) Zöldfelület: min 20%.

(5) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés előírásai

 • a) Kialakítható telek: min 1500 m2
 • b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság[2] szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel.
 • c) Beépítettség max 40%.
 • d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat
 • e) Zöldfelület: min 20%.

(6) (Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezet előírásai

 • a) Kialakítható telek: min 1500 m2
 • b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság[3] szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel.
 • c) Beépítettség max 50%.
 • d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat
 • e) Zöldfelület: min 20%.
 • f) Az építési övezet 97 mBf alatti átlagos magasságú telkei nem építhetők be.

Ipari terület

12. § (1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az ipari terület (Gip-1) építési övezetbe tartozik.

(3) (Gip-1) építési övezet előírásai

 • a) Elhelyezhető:
  • aa) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás
  • ab) iroda
  • ac) üzemanyagtöltő
  • ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület
 • b) Kialakítható telek: min 2000m2
 • c) Beépítés módja: szabadon álló
 • d) Beépítettség: max 50%
 • e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.
 • f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással

Különleges területek

13. § Különleges terület: a) temető

 • b) sport-, és rekreációs terület
 • c) hétvégi házas terület
 • d) mezőgazdasági üzemi területbe sorolt.

Temető

14. § (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt

(2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el.

(3) Beépítési mód: szabadon álló

(4) Beépítettség: max 2%

(5) Fásítás szükséges a sírsorokat feltáró utak mentén.

Sport-, és rekreációs terület

15. § (1) (Ksp) Sportterület a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területe

(2) A területen sportépítmény, az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület és szolgálati lakás elhelyezhető.

(3) Beépítési mód: szabadonálló

(4) Beépítettség: max. 2 %

(5) Építménymagasság: max. 10,5 m

(6) A terület az ültetési távolság figyelembevételével őshonos fajtákkal körbefásítandó.

Hétvégiházas terület

16. § (1) (Khé) különleges hétvégi házas területbe a Kiskunsági főcsatorna mentén kialakult beépítések tartozik

(2) Az építési övezetben új épület nem helyezhető el, fennmaradási engedély adható: 1 egységes üdülőépületre, kiszolgáló helyiségekre és kerti építményekre.

 • a) Telek: min: 150 m2, amely csak kialakult beépítés szerinti építményekhez alakítható
 • b) Engedélyezhető építési munka:
  • ba) beépített területet nem növelő átépítés
  • bb) komfort javítását szolgáló bővítés
 • c) Komfort javítását szolgáló bővítés feltételei:
  • ca) szabadon álló építési hely szerint
  • cb) hátsókert: 6 m
  • cc) kialakult helyzet szerinti előkert
  • cd) oldalkert nem változhat

Mezőgazdasági üzemi terület

17. § (1) Mezőgazdasági üzemi terület (Kmg-1) és (Kmg-2) építési övezetekbe sorolt.

(2) (Kmg-1) építési övezet előírásai

 • a) Elhelyezhető:
  • aa) szolgálati lakás
  • ab) iroda
  • ac) üzemanyagtöltő
  • ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagy létszámú állattartás építményeit is.
 • b) Kialakítható telek: min 2000m2
 • c) Beépítés módja: szabadon álló
 • d) Beépítettség: max 40%
 • e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.
 • f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással

(3) (Kmg-2) építési övezet előírásai

 • a) Az építési övezetben a természetvédelmi kezeléshez, fenntartáshoz kötődő építmények és azok kiegészítő szociális-, és tároló építményei helyezhetők el.
 • b) Kialakítható telek: min 2000m2
 • c) Beépítés módja: szabadon álló
 • d) Beépítettség: max 40%
 • e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.
 • f) Zöldfelület: min 40%

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

18. § (1) A beépítésre nem szánt területek

 • a) közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési területek
 • b) zöldterületek
 • c) erdőterületek
 • d) mezőgazdasági területek
 • e) vízgazdálkodási területek

terület-felhasználási egységbe soroltak.

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges közművek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtető feladata.

Közlekedési -, hírközlési és közmű-elhelyezési területek

19. § (1) A közlekedési-, hírközlési és közmű-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmi vasutak továbbá a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak. Területen az általános előírásoknak[4] megfelelő építmények helyezhetők el.

(2) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint

 • a) (KÖu-1) országos fő-. és mellékutak,
 • b) KÖu-2) községi gyűjtő-, és lakóutak,
 • c) (KÖu-3) egyéb utak,
 • d) (Kök) vasúti övezetekre tagolódnak:

(3) (KÖu-1) országos fő-, és mellékutak előírásai

 • a) Az övezetbe
  • aa) 51.sz. Budapest-Hercegszántó országos főút,
  • ab) 5213.j. Szabadszállás - Szalkszentmárton összekötőút,
  • ac) 51342.j. Szalkszentmártoni rév bekötőút
 • b) Szabályozási szélességük: 30m, szabályozási vonal hiányában a kialakult helyzet.
 • c) Bel-, és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút építendő.

(4) (KÖu-2) községi lakó-, és gyűjtőutak előírásai

 • a) Szabályozási szélesség. min 12m, szabályozási vonal hiányában a kialakult helyzet
 • b) A településszerkezeti védelme érdekében a községközpontban a közlekedés funkcionális jelentőségén túlmutató esztétikai és történeti értékek megtartandók. Új közművezetékek csak föld alatt helyezhetők el.

(5) (KÖu-3) egyéb utak övezete előírásai

 • a) Az övezetbe tartozik a (4) és (5) bekezdésen kívüli összes többi út
 • b) Hálózati jelentőségű külterületi út min 12 m

(6) (Kök) vasúti övezetben a vasúti közlekedés területe tartozik.

Zöldterületek általános előírásai

20. § (1) Zöldterületen az övezeti kizárólagosságok figyelembevételével pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér) helyezhetők el.

(2) Közmű és egyéb építmények elhelyezésénél be kell tartani a létesítmény érvényben lévő fákra vonatkozó védőtávolságait. A meglévő növényállományt adottságként kell kezelni.

(3) Bármely építési munka kapcsán a zöldfelületben keletkezett kárt az okozó helyreállítani köteles. Fakárok esetén a faértékszámítással történő kárbecsléssel meghatározott kárösszeget a károkozó megtéríteni köteles.

(4) Zöldterületeken a felszíni víz gyűjtését szolgáló tereprendezés végezhető.

(5) Növénytelepítésnél az őshonos fajták elsődlegességét kell biztosítani.

(6) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint

(Z-1) községközponti park,

(Z-2) lakóterületi zöldterület

(Z-3) összetett funkciójú zöldterület övezetekre tagolódik

Zöldterületek övezeti előírásai

21. § (1) (Z-1) községközponti park előírásai

 • a) Községi közpark, amelyet településközponti elhelyezkedés, jelentős településképi érték jellemez.
 • b) Az övezetben közművezeték csak földben vezethető.
 • c) Az övezet kialakítása, rendezése, be- és átépítése csak kertépítészeti terv alapján történhet.
 • d) Az övezetben séta-, pihenőutak, gyalogos térburkolatok és játszótéri ütéscsillapító burkolatok helyezhetők el.
 • e) Közérdekű tájékoztató tábla, egyéb köztéri közjóléti funkciójú berendezés elhelyezhető.

(2) (Z-2) lakóterületi zöldterület előírásai

Jellemzően ligetes, erdőszerű növényállománnyal rendelkező zöldterületek, amelyek a zöldfelületi rendszer területi elemei.

(3) (Z-3) összetett funkciójú zöldterület előírásai

a) Az övezetbe a Béke utcai kegyeleti park tartozik.

b) A terület kerítéssel és cserjesorral körbehatárolandó.

c) Az értékes sírjelek megtartása mellett kertépítészeti eszközökkel rendezendő.

Erdőterület

22. § (1) Az erdő céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az erdőtörvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(2) Az erdőterület

(Eg) gazdasági erdő

(Ev) védelmi erdő övezetekre tagolódik.

(3) Az (Eg) gazdasági erdőövezet elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljaira szolgáló terület. az övezetben az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az általános előírások szerint helyezhetők el.

(4) Az (Ev) védelmi erdőövezetbe természetvédelmi oltalom alatti erdők tartoznak. Az övezetben a természetvédelmi kutatást és ismeretterjesztést szolgáló létesítmények helyezhetők el.

Mezőgazdasági terület

23. § (1) Mezőgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdő -, közlekedési, hírközlési és közmű-elhelyezési valamint a vízügyi területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint:

általános mezőgazdasági területre és kertes mezőgazdasági területre tagolódik.

(3) Az általános mezőgazdasági terület

a) (Má-1) általános

b) (Má-2) természet-, és tájvédelmi

c) (Má-3) fejlesztési övezetekre tagolódik

(4) A kertes mezőgazdasági terület

(Mk-1) külső kertes övezetre,

(Mk-2) belső kertes övezetre tagolódik.

(5) A terület természetes gyep, legelő, rét, mocsár és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem helyezhetők el. Kivételt a természeti területi fenntartást és kutatást szolgáló építmények, nyomvonalas létesítmények - a külön előírások szerinti- köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek.

Általános mezőgazdasági terület előírásai

24. § (1) (Má-1) általános övezet előírásai

 • a) Az övezeti előírások figyelembevételével:
  • aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények: különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)-, termény-, és állatfelvásárlás-, tejbegyűjtő-, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás-, élelmiszeripari feldolgozás építményei , sütöde, savanyítóüzem, pince , hűtőház, vágóhíd, élelmiszeraktárak
  • ab) állattartást és növénytermesztést szolgáló mezőgazdasági építmények
  • ac) lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények helyezhetők el.
 • b) Beépítés az általános előírások[5] feltételei szerint lehetséges.

(2) (Má-2) természet-, és tájvédelmi övezet előírása:

A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő létesítmények helyezhetők el.

(3) (Má-3) fejlesztési övezet

a) Az övezetbe a szabályozási terven lehatárolt terület sorolt, amelyre a mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírások alkalmazhatók azzal a megkötéssel, hogy építmény csak 15 ha-nál nagyobb telekre építhető.

b) Az övezet tanyatelkeinek építményei felújíthatók, átépíthetők.

Kertes mezőgazdasági terület előírásai

25. § (1) (Mk-1) övezet előírása

 • a) Az övezetben az általános előírások szerinti építmények az általános területi feltételek mellett elhelyezhetők.
 • b) Beépítési mód: szabadonálló
 • c) Építménymagasság: max 3,6 m

(2) (Mk-2) övezet előírása

Az övezetben építmény nem helyezhető el.

Vízgazdálkodási területek

26. § (1) Vízgazdálkodási területbe a Duna, a hullámtér és a csatornák tartozik.

(2) A terület az alábbi övezetekre tagolódik:

 • a) (V-1) Vízfelület
 • b) (V-2) Védgát
 • c) (V-3) Hullámtéri erdő
 • d) (V-4) Hullámtéri mezőgazdasági terület
 • e) (V-5) Közösségi sport és rekreációs terület
 • f)

(3) (V-1), (V-2), (V-3) és (V-4) övezetekben kizárólag árvízvédelmi építmény helyezhető el.

(4) A (V-5) hullámtéri közösségi, szabadidős övezetben az árvízvédelmi -, és a szabadidős és turisztikai tevékenység építményei és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó és szociális épületek helyezhetők el.

 • a) Beépítés: oldalhatáron álló
 • b) Beépítettség max 5%.
 • c) Építménymagasság: max 7,5 m
 • d) Zöldfelület min 40%.

e)[6] Átmeneti hasznosítása bányatelek lehet.

f) az övezeten belüli út a földügyi és közlekedési általános előírások figyelembevételével megszüntethető.

Bányatelek

27. § (1)

KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

28. § (1) A helyi védettségű településszerkezet közterületein új légvezeték nem létesíthető.

ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

Régészeti értékek védelme

29. § (1) A következő régészeti lelőhelyeket a szabályozási terv lehatárolja és e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

(2) A régészeti lelőhelyekre az általános előírások vonatkoznak.

Épített örökség országos védelme

30. § (1) Az országos jelentőségű értékvédelem művi egyedi értékeit (műemlékek) és területét (műemléki környezet) e rendelet 3. függeléke tartalmazza.

(2) Országos értékvédelem művi egyedi értékeit és területeit érintő építési munka az általános előírások szerint végezhető.

Épített örökség helyi védelme

31. §[7]

VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

32. § (1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv „védőterület határa” jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:

(3) Vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott:

állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület min.15 m-re,

társulati csatornánál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület min.10 m-re,

[8](4) Közlekedési védőterület:

országos mellékutak tengelyétől külterületen 50-50 m

vasútvonal tengelyétől : 50m

(5) A közművezetékek védőtávolságai:

a) az ivóvíz távvezeték védőtávolsága 2 - 2 m

b) a szennyvíznyomócső védőtávolsága 2 - 2 m

(6) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, védőterület kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerűen növelhető.

(7) A szabályozási terven lehatárolt bányászattal érintett területre az általános előírások érvényesek.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

33. § (1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében Szalkszentmárton Község Képviselőtestülete a

helyi kiszolgáló út céljára történő lejegyzések,

beültetési kötelezettség sajátos jogintézményekkel él.

(2) Helyi kiszolgáló út céljára lejegyzendők a szabályozási terv szerinti (Köu-2) övezetbe tartozó telekrészek.

(3) Beültetési kötelezettség vonatkozik a szabályozási terv szerinti telekrészekre

(4) A beültetési kötelezettséget őshonos növényzettel kell megvalósítani.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

34. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható, amennyiben a kérelmező számára a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:

a. háztartással kapcsolatos épület: nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsműhely, tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer,magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.), műhely

b. homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság

c. iroda: Jellemzően információk feldolgozásával közvetítésével, kereskedelmével (hivatal, adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás stb.) kapcsolatos tevékenység céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény)

d. kerti építmény: hinta, homokozó, növénytámasz, a pihenést és játékot szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1m-nél nem magasabb lefedés nélküli terasz

e. kialakult beépítés: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 éve használatba vett építmények beépítési módja

f. meglévő épület: Jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10 éve használatba vett építmény

g. szálláshely szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás) céljára szolgáló szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni használatú helyiségeket tartalmazó épület (gyermek, diák, nevelőotthon, szociális otthon, panzió, szálloda…stb)

h. tanyatelek: mezőgazdasági területen az ingatlan nyilvántartásban „lakóház” , „udvar” vagy „kivett” nyilvántartású földrészlet vagy alrészlet

i. üdülőépület kiszolgáló építménye: tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer), járműtároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.)

Függelékek: 1. Építési övezetek, övezetek összesítő táblázata

2. Régészeti lelőhelyek

3. Épített örökség országos védettségű elemei

4. Épített örökség helyi védettségű elemei

5. A jegyző által engedélyezhető kutak talpmélysége

6. Őshonos növények

7. Csatornák

Mellékletek

· 1. melléklet SZ 1 pdf

· 1_3

· 1_4

· 1_5

· 1_6

· 2_3

· 2_4

· 2_5

· 2_6

· 2_7

· 2_8

· 3_1

· 3_2

· 3_3

· 3_4

· 3_5

· 3_6

· 3_7

· 4_1

· 4_2

· 4_3

· 4_4

· 4_5

· 5_2

· 5_3

· 5_4

· 6_2

· 6_3

· HESZ_függelékei

· K1_6

· K1_7

· K2_5

· K2_6

· K2_7

· K3_3

· K3_4

· K3_5

· K4_2

· K4_3

· K4_4

· K5_1

· K5_2

· K6_1

· K6_2

· R (SZ-1)

· SZ_2_átnézet

· SZ_3_átnézet

1_3. melléklet 1_

1_3.pdf

1_4. melléklet 1_

1_4.pdf

1_5. melléklet 1_

1_5.pdf

1_6. melléklet 1_

1_6.pdf

2_3. melléklet 2_

2_3.pdf

2_4. melléklet 2_[4]

2_4.pdf

2_5. melléklet 2_[5]

2_5.pdf

2_6. melléklet 2_

2_6.pdf

2_7. melléklet 2_

2_7.pdf

2_8. melléklet 2_

2_8.pdf

3_1. melléklet 3_

3_1.pdf

3_2. melléklet 3_

3_2.pdf

3_3. melléklet 3_

3_3.pdf

3_4. melléklet 3_

3_4.pdf

3_5. melléklet 3_

3_5.pdf

3_6. melléklet 3_

3_6.pdf

3_7. melléklet 3_

3_7.pdf

4_1. melléklet 4_

4_1.pdf

4_2. melléklet 4_

4_2.pdf

4_3. melléklet 4_

4_3.pdf

4_4. melléklet 4_

4_4.pdf

4_5. melléklet 4_

4_5.pdf

5_2. melléklet 5_

5_2.pdf

5_3. melléklet 5_

5_3.pdf

5_4. melléklet 5_

5_4.pdf

6_2. melléklet 6_

6_2.pdf

6_3. melléklet 6_

6_3.pdf

HÉSZ függelékei[6]

HESZ_fuggelekei.pdf

K1_6. melléklet K1_

K1_6.pdf

K1_7. melléklet K1_

K1_7.pdf

K2_5. melléklet K2_

K2_5.pdf

K2_6. melléklet K2_

K2_6.pdf

K2_7. melléklet K2_

K2_7.pdf

K3_3. melléklet K3_

K3_3.pdf

K3_4. melléklet K3_

K3_4.pdf

K3_5. melléklet K3_

K3_5.pdf

K4_2. melléklet K4_

K4_2.pdf

K4_3. melléklet K4_

K4_3.pdf

K4_4. melléklet K4_

K4_4.pdf

K5_1. melléklet K5_

K5_1.pdf

K5_2. melléklet K5_

K5_2.pdf

K6_1. melléklet K6_

K6_1.pdf

K6_2. melléklet K6_

K6_2.pdf

R (SZ-1). melléklet R (SZ-1). melléklet[7]

SZ_2 átnézet. melléklet SZ_2 átnézet.

SZ_2 átnézet.pdf

SZ_3 átnézet. melléklet SZ_3 átnézet.

SZ_3 átnézet.pdf


[1] A (2) bekezdés a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 9. § (3) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 1. melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 2_4. melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2_5. melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 6_3. melléklet 1. függelék a Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A R (SZ-1). melléklet a Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A R (SZ-1). mellékletet a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.