Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


  1. kiadási főösszegét 149.786.566 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                     103.360.130,- Ft

- Személyi jellegű kiadások                              46.745.270,-Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                            7.605.523,-Ft,

- Dologi kiadások                                              38.878.168,-Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                             3.115.897,-Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                        5.727.309,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.             1.287.963,-Ft,

- Irányító szervi támogatás (Óvoda)                 17.240.368,-Ft,

  • Felhalmozási célú kiadások:                                  46.426.436,- Ft,

- Beruházások                                                     6.335.738,-Ft,

- Felújítások                                                      40.090.698,-Ft,

  1. bevételi főösszegét 166.921.067 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                      120.494.631,-Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai        43.592.335,-Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei              13.773.841,-Ft,

- Közhatalmi bevételek                                      31.836.407,-Ft,

- Működési bevételek                                          3.714.583,-Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                      179.537,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele               25.940.820,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések       1.457.108,-Ft,

- Finanszírozás (Óvoda)                                   17.240.368,-Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                 46.426.436,- Ft,

- Felhalmozási célú támogatások                     23.686.404,-Ft,

- Felhalmozási bevétel                                        2.864.500,-Ft,

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                  194.920,-Ft

- Előző évi maradvány igénybevétele              19.680.612,- Ft.

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1., 1.1., 1.2., melléklete és 2., 2.1., 2.2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben állapítja meg.8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2020. július 13.                            Fábos István                                                      Hajdu Szabina

                            polgármester                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2020. július 14.

                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző