Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2024. 04. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

2024.04.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a tagtelepülések (Hajdúszovát, Nagyhegyes) képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következő rendeletet alkotja:1

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §2 1.

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza az önkormányzat és a külön nevesített feladatok vonatkozásában a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által biztosított gyermekjóléti alapellátások, ezen belül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételének rendjét, a folyósítás feltételeit, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények igénybevételét, a fizetendő térítési díjak mértékét és az erre vonatkozó eljárási szabályokat.

2. §3 (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt 4. §-a (1), (3) bekezdéseiben meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Gyvt 94. §-a (4) bekezdése értelmében, a Gyermekjóléti Központ szolgáltatását tekintve a Hajdúszoboszlói járás (Hajdúszoboszló és Nádudvar városok, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes községek) lakosságára.

A Képviselő-testület hatáskörei, az átruházott hatáskörök és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának (a továbbiakban: Társulási Tanács) hatáskörei4

3. § (1) A Képviselő-testület

a) megalkotja, illetve módosítja az intézmények alapító okiratát,

b) elfogadja a megszüntető okiratot az intézményi egységének megszüntetése esetében,

c) elfogadja az intézmények éves költségvetését,

d)5 jóváhagyja a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal együttesen az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát,

e) meghatározza az ellátások intézményi térítési díját,

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetők tekintetében.

(2)6 A Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben

a) jóváhagyja az intézmény egységeinek szakmai programját,

b) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka eredményességét évente egy alkalommal, valamint

c) vizsgálja az intézményi egységek működésének törvényességét,

d) meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait,

e) dönt az ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezető döntésével.

(3) A Polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja az intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.

(4)7 A Társulási Tanács hatáskörei a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: HKSZK) és a HKSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban: HKSZK-CSSZ) és a HKSZK Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: HKSZK-GYK) vonatkozásában”:

a) megalkotja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát,

b) elfogadja a megszüntető okiratot az intézmény egységének megszüntetése esetében,

c) elfogadja az intézmény éves költségvetését,

d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát és szakmai programját,

e) meghatározza az ellátások intézményi térítési díját,

f) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka eredményességét,

g) vizsgálja az intézményi egységek működésének törvényességét,

h) meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait,

i) dönt az ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezető döntésével.

Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások

Eljárási rendelkezések

4. §8 (1) A gyermekek védelmét az Önkormányzat a következő pénzbeli és természetbeni ellátások útján, települési támogatás keretében biztosítja:

a) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

b) beiskolázási támogatás

c) babaköszöntő csomag és

d)9 élelmiszer és tisztasági csomag formájában.

e)10

f)11 iker és többes ikergyermekek gondozási támogatásával.

(2)12 A támogatás iránti kérelmet a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodájához (továbbiakban: Egészségügyi és Szociális Iroda) kell benyújtani, formanyomtatványon.

(3) A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az ellátások megállapítását kezdeményezheti a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer bármely tagja.

(5) A támogatás – indokolt esetben - hivatalból is megállapítható.

(6) Az eljárás során - szükség esetén - környezettanulmány készíthető, vagy kérhető a HKSZK CSSZ, és a HKSZK GYK –tól.

(7) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a családja személyi adataira, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni.

(8)13 A támogatás megállapításáról ezen rendelet:

a) 7. § (5) bekezdésében, valamint a 8/D. §-ában foglaltak alapján a Bizottság,

b)14 7. § - kivéve a 7. § (5) bekezdést, 8. §, 8/A. §, 8/B. § esetében a polgármester dönt, valamint e rendelet végrehajtása érdekében egyedi megállapodásokat köt.

(9) A kérelmező a Bizottság és a Polgármester határozata ellen, a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fellebbezéssel élhet.

(10)15 A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtható. A megállapított támogatások kifizetéséről, utalásáról, utalványozásáról, az Egészségügyi és Szociális Irodától kapott rendelkezés alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett, a hivatal Gazdasági Irodája elsősorban a HKSZK-n belül működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével gondoskodik.

A jövedelem számításának és igazolásának módja

5. §16 (1) A jövedelem megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv (továbbiakban: Szt.) szerinti jövedelmeket kell figyelembe venni. A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap havi jövedelmét, egyéb jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző 12 hónapban szerzett jövedelem 1/12-ed részét kell figyelembe venni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

(2)17 A vagyoni helyzet vizsgálata során nem tekinthető hasznosítható ingatlannak különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és – kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja a gyermek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

6. §18

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

7. § (1)19 Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az az általános iskolába és középfokú oktatási intézmény (továbbiakban: gyermekintézmény) nappali oktatás munkarendje szerint járó, gyermek vagy fiatal felnőtt:

a)20 akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át,

b)21 egyedülálló szülő esetében a szociális vetítési alap 450%-át és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.

(3)22 A gyermek étkeztetési térítési díjkedvezmény a törvényes képviselő kérelmére nyújtható.

(4) A támogatás mértéke gyermekenként:

a) családban élő gyermekek esetén,

aa)23 3 gyermekig a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés A)-C) (továbbiakban: normatív kedvezmény) pontjaiban meghatározott normatív kedvezményen felül 25%-os,

ab) 4 vagy több gyermek esetén a normatív kedvezményen felül 50%-os,

ac)24 1-2 gyermeket nevelő és normatív kedvezményre nem jogosult kérelmező esetén 50% -os térítési díj kedvezményre, míg a

b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében,

ba) 3 és több gyermeket nevel a normatív kedvezményen felül 50%-os,

bb) 2 gyermeket nevel a normatív kedvezményen felül 25%-os,

bc) 2 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult - 75%-os,

bd)25 1 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult -50%-os , vagy - normatív kedvezményen felül - 25 %-os mértékű térítési díjkedvezményt lehet megállapítani.

(5) a bizottság fentiektől eltérhet amennyiben az oktatási, nevelési intézmény, gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján a gyermek(ek) megfelelő étkeztetése más módon nem biztosítható.

(6) Az étkezési térítési díj kedvezmény összege gyermekenként az élelmezési napok és a képviselő testület által meghatározott, e rendelet 2. számú mellékletében szereplő, az étkeztetést biztosító intézmény által leigazolt térítési díj szorzata.

(7)26 A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, étkezési térítési díjkedvezményt az élelmezési napok számának 90%-ával kell az iskolák estében számolni.

(8)27 Étkezési térítési díj kedvezényt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az aktuális tanév végéig lehet megállapítani, kivéve, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, ekkor a jogosultság megszűnését követő naptól kell a támogatást megállapítani.

(9)28 A megállapított étkezési térítési díj összegét az Egészségügyi és Szociális Iroda megkeresésére a Gazdasági Iroda utalással teljesíti.

(10)29 A támogatást kezelő minden év szeptember 15-ig a fel nem használt támogatást az önkormányzat számlájára visszautalja.

(11)30 Étkezési térítési díj kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a gyermek normatív jogon vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogán ingyenesen étkezik, ebben az esetben a jogosultság megszerzésének napjától kell a támogatást megszüntetni.

Beiskolázási támogatás

8. § (1)31 Beiskolázási támogatásban részesülhet az általános, középfokú és felsőoktatási intézmény nappali, magántanulói és ifjúsági tagozatán tanuló ha:

a)32 a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át, vagy

b)33 egyedülálló szülő esetében a szociális vetítési alap 450%-át és vagyonának (hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg) értéke nem haladja meg a 2.000.000.- Ft-ot.

(2)34 A támogatás mértéke tanulónként:

a) általános iskolában tanuló:

aa) 1-4. osztály: 15.000 Ft

ab) 5-8. osztály: 20.000 Ft,

b) középiskolában és szakmunkásképző, szakképző iskolában tanuló: 25.000 Ft,

c) felső oktatási intézményben tanuló 30.000 Ft,évi egy alkalommal.”

(3)35 Azon tanulók részére, akiknél a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak az e § (2) bekezdésében foglalt összegeknek 50 %-át kell megállapítani.

(4)36 A kérelmek benyújtásának határideje augusztus 01-től – október 31-ig, keresztféléves képzésben való részvétel esetén január 01-től - február utolsó napjáig.

Babaköszöntő csomag37

8/A. § (1) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, aki 2014. január 1-jét követően született és a gyermek születésekor legalább egyik szülője/gyámja életvitelszerűen Hajdúszoboszló város közigazgatási területén él és bejelentett lakcímmel rendelkezik.

(2) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely gyermekruházatot, textíliát és gyermekápolási eszközöket tartalmaz.

(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő/gyám jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(4) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti a Hivatalt, amely a jogosultsági feltételek ellenőrzése után - 15 napon belül - a polgármester határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapításáról.

(5) A csomagok beszerzéséről a Hivatal, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a területileg illetékes védőnő gondoskodik.

Élelmiszer és tisztasági csomag38

8/B. § (1)39 A polgármester élelmiszer és tisztasági csomagra (továbbiakban: csomag) való jogosultságot állapít meg, az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pont db), dc) alpontjában meghatározott gyermeknek, aki

a) életvitelszerűen Hajdúszoboszló város közigazgatási területén él, bejelentett lakcímmel rendelkezik, és

b) a HKSZK-CSSZ és a HKSZK-GYK munkatársai közvetlenül, vagy a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjainak kezdeményezése alapján, és

c) a testi, lelki egészségének megőrzése, javítása érdekében támogatásra szorul.

(2)40 Az eljárás hivatalból indul, a jelzéseket a HKSZK-hoz kell megküldeni, melyet a véleményezésükkel együtt továbbítanak az Egészségügyi és Szociális Iroda részére.

(3)41 Az élelmiszer és tisztasági csomag természetbeni támogatás, mely alapvető tisztálkodási- szereket, eszközöket, tisztítószereket, tápláló-, egészséges élelmiszereket foglal magába.

(4) A csomagot a szülő/gyám jogosult igénybe venni, családonként, évente legfeljebb két alkalommal.

(5) Három vagy több gyermeket nevelő család esetében 15.000.-Ft, 1-2 gyermeket nevelő család esetében 10.000.-Ft a csomag értéke.

(6) A csomag beszerzéséről a Hivatal, az érintett családhoz történő átadásról/eljuttatásáról a HKSZK gondoskodik.

Bárányhimlő elleni védőoltás biztosítása42

8/C. §43

Iker és többes ikergyermekek gondozási támogatása44

8/D. § (1) A gondozási támogatás azon családoknak nyújtott támogatás, akik saját háztartásukban iker vagy többes ikergyermekek gondozását végzik.

(2) A gondozási támogatásra jogosult az a család, ahol:

a) a szülők, törvényes képviselők életvitelszerűen Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élnek és bejelentett lakcímmel rendelkeznek, illetve

b) az ikergyermekeket saját háztartásukban nevelik.

(3) A gondozási támogatás formája:

a)45 egyszeri pénzbeli támogatás, ahol a támogatás összege gyermekenként 70.000.-Ft. és

b) rendszeres pénzbeli támogatás, ahol a támogatás összege maximum 6 hónapon át, havonta, gyermekenként 30.000.-Ft.

(4) A támogatás a gyermekek egy éves koráig kérelmezhető és folyósítható.

(5) A támogatási összeg felhasználását a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központja ellenőrízheti.

(6) A rendszeres pénzbeli támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(7) A megállapított támogatás a HKSZK által üzemeltetett házipénztárban kerül kifizetésre.

(8) Amennyiben az ügyfél a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, a feltételekben történt változás havának utolsó napjával a támogatást meg kell szüntetni

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

9. §46 (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott, e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekek napközbeni ellátása:

aa) bölcsőde

b) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

ba) család és gyermekjóléti szolgálat

bb) gyermekjóléti központ

c) gyermekek átmeneti gondozása:

ca) helyettes szülői ellátás

cb)47 családok átmeneti otthona

(2)48 A helyettes szülői hálózat, a családok átmeneti otthona, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a fenntartó a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás, a szolgáltatás nyújtója és működtetője a HKSZK Család és Gyermekjóléti Központja.

Bölcsőde49

10. §50 (1)51 A bölcsődei ellátást Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsődéje az alapító okiratban feltüntetett székhelyen:

a) bölcsődei ellátást,

b) sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe-középsúlyos fogyatékosság, kevert specifikus fejlődési zavarok) ellátását, nevelését-gondozását, integrált csoportban,

c) az alapellátáson túli szolgáltatásként – térítési díj ellenében – időszakos gyermekfelügyeletet biztosít.

(2) A bölcsőde nyitvatartási rendjét a Bizottság hagyja jóvá.

(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:

a) a felvétel iránti kérelmet a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell formanyomtatványon benyújtani. A felvétel napján csatolni kell 3 napnál nem régebbi házi gyermekorvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, bölcsődében gondozhat. A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. A bölcsőde intézményvezetője a felvételi eljárási rend alapján dönt a felvételről.

b)52 A Gyvt. 148.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján a megállapodás megkötésekor a díjfizetésre kötelezettet írásban értesíti a személyi térítési díj összegéről valamint a Gyvt. 32. § (5) bekezdésének a) pontja alapján az intézményvezető megállapodást köt a gyermek törvényes képviselőjével.

(4) Amennyiben a kérelmező az intézményvezetőjének döntésével nem ért egyet, a döntés (felvételi értesítés, térítési díj megállapítása) kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat.

(5) A Bizottság a kérelmező vagy családjában bekövetkezett rendkívül indokolt eset alkalmával a térítési díj összegét csökkentheti illetve elengedheti maximum 1 év időtartamban.

(6) Az ellátás igénybevétele önkéntes.

(7) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

a) a körzeti védőnő,

b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, központ,

d)53 a gyámhatóság is kezdeményezheti.

(8)54 A Gyvt. 41. § (1) bekezdése alapján bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek,

a) akinek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is – miatt,

b) munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel, nappali rendszerű iskolai oktatásban, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőtt oktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük okán vagy,

c) betegségük és egyéb ok miatt a kisgyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tudnak.

d) e § c) pontjában egyéb ok különösen:

da) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

db) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

dc) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.”

(9)55 A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket és

b) a védelembe vett gyermeket.

(10) Az ellátások megszűnésének módja:

1. A bölcsődei ellátás megszűnik

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 4. életév betöltését követő nevelési év végén,vagy

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 6. életév betöltését követő nevelési év végén, vagy

c) a többi gyermek esetében, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, akkor az adott bölcsődei nevelési év végén,

ca) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, akkor a következő bölcsődei nevelési év végén.

2. A bölcsődei ellátást meg kell szüntetni:

a) annak a gyermeknek, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,

b) a gyermek törvényes képviselőjének kezdeményezésére, mely alapjánaz intézményvezető a megegyezés időpontjában, ill. ennek hiányábana megállapodásban foglaltaknak megfelelően, valamint

c) az önkéntesen igénybevett bölcsődei ellátást, ha a gyermek szülője a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn, megszünteti.

11. §56 (1) A bölcsődei ellátáson belül az

a) étkezésért,

b) gondozásért,

c) alapellátáson túli szolgáltatásokért

ca) időszakos gyermekfelügyeletért,

cb) sóterápiáért a 3-7 éves korig térítési díjat kell fizetni.

(2) Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások bölcsődei ellátáson belül

a) sóterápia a város 3 éven aluli gyermekei számára,

b) játszócsoport és a Baba-mama klub.

(3)57 Az étkeztetés, gondozás intézményi térítési díjait, valamint az alapellátáson túli szolgáltatásokért fizetendő térítési díjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § A gyermek intézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez az önkormányzat a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény keretében nyújt támogatást.

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

13. § A HKSZK Család- és Gyermekjóléti Központja, mint alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, megszüntetéséhez, valamint a családból történő kiemelés megelőzéséhez,valamint a szociális vagy mentális problémák, krízishelyzetek kezeléséhez, továbbá az életvezetési képességek megőrzéséhez.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (HKSZK-CSSZ)

13/A. §58 (1) A HKSZK-CSSZ a Gyvt. 39-40. §-ai alapján a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást, valamint a családsegítés Szt. 64 § (4) bekezdése szerinti feladatokat Hajdúszoboszló lakossága számára biztosítja. A szolgálat tevékenységei: Családgondozás, ügyintézésben való segítségnyújtás, tájékoztatás, pszichológiai-, jogi-, gyógypedagógiai tanácsadás, szabadidős programok szervezése, javaslat a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén hatósági intézkedésre.

(2)59 A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a Gyvt. 31. § (1) bekezdése alapján önkéntes, az ellátást igénybevevő kérelmére történik. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, - a Gyvt. 31. § (2) bekezdése alapján - az ellátás kötelező igénybevételét kell elrendelni.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 8.§. (1) bekezdése alapján a szolgáltatást igénybevevő nagykorú személy és az intézményvezetője írásbeli együttműködési megállapodást köt.

(4)60 Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha az ellátást igénylő személy állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé.

(5)61 A szolgáltatás megszűnik ha:

a) a jogosult az ellátás megszüntetését kéri,

b) önkéntes igénybevétel esetén a házirend ismételt súlyos megsértése esetén intézményvezető döntése alapján,

c) az együttműködés hiánya miatt abban az esetben, ha ez nem veszélyezteti sem a családját sem a közvetlen környezetét,

d) a Gyámhatóság határozata alapján,

e) területi illetékesség hiányában.

(6)62 A család és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(7)63 A HKSZK-CSSZ a Gyvt. 39. § (3) bekezdésének a)-d) pontjai értelmében veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet.

Gyermekjóléti Központ (HKSZK-GYK)

13/B. §64 (1) A HKSZK Gyermekjóléti Központja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatain túl a Gyvt. 40./A § (2) bekezdés alapján a járás valamennyi településén biztosítja:

a) speciális szolgáltatásokat (készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai, lakótelepi szociális munka, pszichológiai, jogi tanácsadás, pedagógiai tanácsadás),

b) hatósági tevékenységet lát el, javaslatot tesz hatósági intézkedésre (védelembe vétel, megelőző pártfogás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családbafogadás, harmadik személynél történő elhelyezés, családbafogadó gyámkirendelés, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, gondozási hely megváltoztatása, családi pótlék természetben történő nyújtása),

c) szakmai támogatást a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak.

(2) Az ellátás megszűnésének módja:

a) gyámhatóság, bíróság határozatával,

b) területi illetékesség hiányában,

c) önkéntes igénybevétel esetén a jogosult kérelmére.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Gyermekek átmeneti gondozása (Helyettes szülői ellátás)65

13/C. §66 (1) Az önkormányzat gyermekek átmeneti gondozását (gyermekek átmeneti otthona) helyettes szülői hálózat működtetésével valósítja meg.

(2) A helyettes szülői hálózat szervezésével és működésével az önkormányzat - a Vhr. 59. §-ának figyelembe vételével - a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központot, mint intézményt bízza meg.

(3) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.

(4) A gyermekek átmeneti gondozását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani, ahol a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül.

(5) A helyettes szülői ellátás igénybevételére a Hajdúszoboszló közigazgatási területén élő kiskorú gyermek jogosult – Gyvt. által meghatározott időre –mely ellátáshoz a kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a HKSZK Intézményvezetőjéhez nyújthatja be.

(6) A kérelemben meg kell jelölni,

a) az ellátás igénybevételére okot adó tényező/ket,

b) az előre látható időtartamot, valamint az Szt. szerinti jövedelmet/ket.

(7) A kérelem elbírálásáról a HKSZK Intézményvezetője dönt. Az intézményvezető a döntés előkészítő eljárás során megvizsgálja:

a) a kérelmet benyújtó által közölt ok valódiságát, mely során a kérelmezőtől nyilatkozatot, igazolást kérhet

b) az igényelt időtartamra az ellátás biztosítható-e

c) a helyettes szülő rendelkezik-e szabad férőhellyel

(8) A helyettes szülői ellátás biztosítása érdekében/esetén az intézményvezető az ellátott törvényes képviselőjével a 3. sz. melléklet szerinti megállapodást köt. A gyermekek átmeneti gondozásért (helyettes szülői ellátás) térítési díjat kell fizetni. A tartásra kötelezett hozzátartozó fizeti meg a személyi térítési díj összegét, kivéve ha a tartásra köteles hozzátartozó jövedelemmel nem rendelkezik, akkor az ellátás térítésmentes.

(9) A személyi térítési díjat az intézményvezető évente legfeljebb hat hónap időtartamig csökkentheti, vagy elengedheti, ha:

a)67 a térítési díj megfizetésére kötelezett havi rendszeres jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 50%-át,

b) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet alakul ki.

(10) Az ellátás intézményi térítési díját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(11) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj azonos az intézményi térítési díjjal, de nem haladhatja meg a kötelezett jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetén az 50 %-át. A fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézményvezető a kötelezettet írásban értesíti. A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a HKSZK intézményének pénztárába.

(12) Amennyiben a kérelmező az intézményvezető döntésével nem ért egyet, a döntést tartalmazó értesítés (felvételi értesítés, térítési díj megállapítás) kézhez vételétől számított 8 napon belül a Társulási Tanácshoz fordulhat jogorvoslatért.

(13) Az ellátás megszűnik:

a) a megállapodásban megjelölt időtartam leteltével,

b) a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére.

(14) Az ellátás megszüntetéséről a HKSZK intézményvezetője dönt.

(15) A helyettes szülői hálózatot szervező és működtető intézmény a külön jogszabályokban foglaltakon túl, feladatkörébe tartozik:

a) helyettes szülők alkalmasságának megállapítása,

b) a képzésről, felkészítésről való gondoskodás,

c) a helyettes szülői tanácsadó alkalmazásával a helyettes szülők munkájának segítése, ellenőrzése.

(16) A helyettes szülő tevékenységét a külön jogszabályban meghatározott helyettes szülői jogviszonyban végzi. A jogviszony létrejöttéhez szükséges megállapodás megkötésére a működtető intézmény vezetője jogosult.

(17) A helyettes szülő arra az időtartamra, amikor átmeneti gondozást nyújt a gyermeknek, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű helyettes szülői díjban, nevelési díjban, valamint ellátmányban részesül.

(18)68 A nevelési díj összege – nevelt gyermekenként, fiatal felnőttként – a szociális vetítési alap 120 %-a, vagy

a) 150 %-a, ha a nevelt gyermek súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutat vagy pszichoaktív szert használó vagy kettős szükségletű, vagy

b) 140 %-a, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy 3 éven aluli

(19) Az ellátmány összege – időarányosan – az éves nevelési díj 25 %-a (gyermekenként).

(20) A helyettes szülő tevékenységét saját háztartásában biztosítja.

(21) A helyettes szülő köteles együttműködni a Gyermekjóléti Központtal.

Családok Átmeneti Otthona69

13/D. § (1) A családok átmeneti otthona szervezésével és működtetésével az önkormányzat - a Vhr. 59. §-ának figyelembevételével - a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központot, mint intézményt bízza meg.

(2) A családok átmeneti otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amelynek célja, hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik; családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke; szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig-, otthonszerű elhelyezés formájába, együttes lakhatást és ellátást biztosít, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől.

(3) A családok átmeneti otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény. A gondozás részletes szabályait a Gyvt. 45-48. §-a, valamint 50-51. §-ai tartalmazzák.

(4) A szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy - ha tanulói jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

(5) A családok átmeneti otthona ellátás igénybevételére a Hajdúszoboszló közigazgatási területén élő szülők gyermekeikkel jogosultak – Gyvt. által meghatározott időre –mely ellátáshoz a kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a HKSZK Intézményvezetőjéhez nyújthatja be.

(6) A kérelemben meg kell jelölni,

a) az ellátás igénybevételére okot adó tényező/ket,

b) az előre látható időtartamot, valamint az Szt. szerinti jövedelmet/ket.

(7) A kérelem elbírálásáról a HKSZK Intézményvezetője dönt. Az intézményvezető a döntés előkészítő eljárás során megvizsgálja:

a) a kérelmet benyújtó által közölt ok valódiságát, mely során a kérelmezőtől nyilatkozatot, igazolást kérhet

b) az igényelt időtartamra az ellátás biztosítható-e

c) a családok átmeneti otthona rendelkezik-e szabad férőhellyel

(8) A családok átmeneti otthona ellátás biztosítása érdekében/esetén az intézményvezető az ellátott törvényes képviselőjével a 4. számú melléklet szerinti megállapodást köt.

(9) A gyermekek átmeneti gondozásért (családok átmeneti otthona) térítési díjat kell fizetni. A tartásra kötelezett hozzátartozó fizeti meg a személyi térítési díj összegét, kivéve ha a tartásra köteles hozzátartozó jövedelemmel nem rendelkezik, ebben az esetben az ellátás térítésmentes.

(10) A személyi térítési díjat az intézményvezető évente legfeljebb hat hónap időtartamig csökkentheti, vagy elengedheti, ha:

a) a térítési díj megfizetésére kötelezett havi rendszeres jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 50%-át,

b) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet alakul ki.

(11) Az ellátás intézményi térítési díját a 2. számú melléklet 4. pontja tartalmazza.

(12) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének az 50 %-át. A fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézményvezető a kötelezettet írásban értesíti. A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a HKSZK intézményének pénztárába.

(13) Amennyiben a kérelmező/igénybe vevő az intézményvezető döntésével nem ért egyet, a döntést tartalmazó értesítés (felvételi értesítés, térítési díj megállapítás) kézhez vételétől számított 8 napon belül a Társulási Tanácshoz fordulhat jogorvoslatért.

(14) Az ellátás megszűnik:

a) a megállapodásban megjelölt időtartam leteltével,

b) a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére.

c) a Házirend súlyos megsértése esetén.

(15) Az ellátás megszüntetéséről a HKSZK intézményvezetője dönt.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2008. október 01-én napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2007. (X.18.) számú rendelete hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez70

A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke ellátási formánként

Beiskolázási támogatás
- formanyomtatvány
- az Szt. alapján jövedelemigazolások, nyilatkozatok
- iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás
Gyermekétkeztetési támogatás
- formanyomtatvány
- az Szt. alapján jövedelemigazolások, nyilatkozatok
- intézmény igazolása étkezési térítési díj összegéről, amennyiben a gyermek / fiatal felnőtt nem Hajdúszoboszlón tanul
Babaköszöntő csomag:
- formanyomtatvány
- a szülő/kérelmező lakcímkártyájának másolata
- a szülő/kérelmező személyi igazolványának másolata
- a gyermek és a szülő/kérelmező TAJ kártyájának másolata
- a gyermek gyám kirendelő határozat v. jegyzőkönyv másolata
Élelmiszer és tisztasági csomag
- formanyomtatvány
Iker és többes ikergyermekek gondozási támogatása
- formanyomtatvány
- a szülő/kérelmező és a gyermek lakcímkártyájának másolata
- a gyermek gyám kirendelő határozat v. jegyzőkönyv másolata
- a szülő/kérelmező személyi igazolványának másolata,
- a gyermek és a szülő/kérelmező TAJ kártyájának másolata

2. melléklet a 19/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez71

1. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK (ÁFA nélküli nettó összegek)

Intézménytípus megnevezése 72

2024. évi intézményi térítési díj
(Ft/nap)

Bölcsőde (4-szeri étkezés)

610

- reggeli

120

- tízórai

60

- ebéd

310

- uzsonna

120

Óvoda (3-szori étkezés)

695

- tízórai

155

- ebéd

425

- uzsonna

115

Általános iskolák (3-szori étkezés)

1-4 évfolyam

720

- tízórai

155

- ebéd

425

- uzsonna

140

5-8 évfolyam

780

- tízórai

155

- ebéd

485

- uzsonna

140

Középiskola ebéd

525

Kollégium

Szép Ernő Kollégium (3-szori étkezés)

1180

Éltes Mátyás Ált. Isk. (3-szöri étkezés)

780

Éltes Mátyás Ált. Isk. (5-szöri étkezés)

1300

Szociális étkezés 73

580

Speciális étkezés:

- Óvoda és általános iskola 1-4 évfolyam

920

- tízórai

180

- ebéd

560

- uzsonna

180

- Általános iskola 5-8 évfolyam, középiskola

1300

- tízórai

240

- ebéd

820

- uzsonna

240

2.74 Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1)-(4) bekezdésének és a költségvetési tv. rendelkezései alapján számított INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI (ÁFA-t nem tartalmazza) 2024.


Ellátási forma

Gyvt. 147. §(1)-(3) bek. Intézményi térítési díjai

Gyvt. 147. § (4) bek.
csökkentett intézményi térítési díjai

Bölcsődei
gondozás

3.935.- Ft/fő/nap
83.595.- Ft/fő/hó

0.- Ft/nap
0.- Ft/hó

Bölcsődei gyermekétkeztetés

610.- Ft/nap (4 étkezés)

reggeli: 120.- Ft
tízórai: 60.- Ft
ebéd: 310.- Ft
uzsonna: 120.- Ft

610.- Ft /nap (4 étkezés)

reggeli: 120.- Ft
tízórai: 60.- Ft
ebéd: 310.- Ft
uzsonna: 120.- Ft

Időszakos gyermekfelügyelet

1385.- Ft/óra

500.- Ft/óra

Baba-Mama
Játszócsoport

2.200.- Ft/alkalom

térítésmentes

3.75 Helyettes szülői ellátás 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1)-(3) bekezdésének és a költségvetési tv. rendelkezései alapján számított INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI 2024.


Ellátási forma

Gyvt. 147. §(1)-(3) bek. Intézményi
térítési díjai

Gyvt. 147. §(4) bek. csökkentett intézményi
térítési díjai

Helyettes szülői ellátás

110.- Ft/fő/nap
3.300.- Ft/fő/hó

jövedelemmel nem rendelkező
0.-Ft/fő/nap
0.-Ft/fő/hó

4.76 Családok átmeneti otthonának ellátása - 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1)-(3) bekezdésének és a költségvetési tv. rendelkezései alapján számított INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI (ÁFA-t nem tartalmaz) 2024.

A

B

C

1

Ellátási forma

Gyvt. 147. § (1)-(3) bek. Intézményi térítési díjai

Gyvt. 147. § (4) bek. Csökkentett intézményi térítési díjai

2

Családok Átmeneti Otthona

0.-Ft/fő/nap
0.-Ft/fő/hó

0.-Ft/fő/nap
0.-Ft/fő/hó

1

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. október 1-től.

2

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23.) számú rendelete, 2009. 05. 01. napjától.

3

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

4

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23.) számú rendelete, 2009. 05. 01. napjától.

5

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. április 1-től.

6

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. április 1-től.

7

A (4) bekezdést módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

8

A 4. §-t újraszabályozta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

9

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

10

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

11

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2017. december 21-től.

12

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

13

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2017. december 21-től.

14

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. április 1-től.

15

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

16

Újraszabályozta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. április 1-től.

17

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

18

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 2014. január 1-től.

19

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

20

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2022. március 1-től. A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2022. március 1-től. A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

23

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

24

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2014. március 1-től.

25

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2021. január 1-től.

26

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

27

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

28

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

29

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

30

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22-től.

31

Az (1) bekezdést módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

32

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2022. március 1-től. A 8. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

33

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2022. március 1-től. A 8. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

34

A (2) bekezdést módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2022. március 1-től.

35

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

36

A (4) bekezdést beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(VI. 07.) rendelete. Hatályos 2012. 06. 07-től.

37

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2014. március 1-től.

38

Beiktatta Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2016. február 1-től.

39

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

40

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

41

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. április 1-től.

42

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2017. december 21-től.

43

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2020. 03. 01-től.

44

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2017. december 21-től.

45

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

46

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22-től.

47

A 9. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

48

A 9. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

50

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2016. február 1-től.

51

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2017. március 23-tól.

52

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

53

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

54

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22-től.

55

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

56

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII. 20.) rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2013. január 1-től.

57

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

58

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

59

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

60

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

61

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

62

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2021. október 1-től.

63

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2021. október 1-től.

64

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2018. november 22-től.

65

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22-től.

66

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22-től.

67

A 13/C. § (9) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 13/C. § (18) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A „Családok Átmeneti Otthona” alcímet (13/D. §-t) a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

70

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2020. április 1-től.

71

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. augusztus 1-től. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Intézménytípus megnevezése” sora a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

73

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Szociális étkezés” sora a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

74

A 2. melléklet 2. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

75

A 2. melléklet 3. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

76

A 2. melléklet 4. pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet 4. pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

77

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletével megállapított szöveg. Hatályos 2018. november 22-től. A 3. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 4. mellékletet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.