Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 06

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 250 787 e Ft-ban,


b) bevételi főösszegét 297 729 e Ft-ban állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásinak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselőtestület az önkormányzat nem intézményi bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete és 9. melléklete szerint hagyja jóvá.4. § A képviselőtestület az önkormányzat valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint állapítja meg.5. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.6. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.7. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet és 15. mellékletben foglalt részletezés alapján 463 739 e Ft-ban állapítja meg.8. § Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását e rendelet 16. melléklet tartalmazza.9. § Az önkormányzatnál

a) ellátottak térítési díj, illetve kártérítésének méltányossági alapon elengedése,


b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,


c) helyi adóknál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség adása,


d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezmény nyújtása,


e) egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése

az év folyamán nem történt.10. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2014. április 30.
           

                         Nagy László Péter                                                                 Károlyné Csobod Hajnalka

                               polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. május 05. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2014. május 05.                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző