Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 04. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.04.02.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Deszk Község Önkormányzata.

(2) Az önkormányzat székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

(3) Az önkormányzat illetékességi területe: Deszk község közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat, mint jogi személy feladatait és hatásköreit a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, a polgármesteri hivatal, a jegyző és a társulások látják el.

(5) Az önkormányzat pecsétje: „Deszk Község Önkormányzata” felirat, középen Deszk Község címere.

(6) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(7) A helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat hivatalos lapja: Deszki Tükör (továbbiakban: önkormányzati lap). Az önkormányzati lap megjelentetésével az önkormányzat eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, valamint elősegíti a település hely – és kultúrtörténetének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását is.

(2) Az önkormányzati lap alapítója Deszk Község Önkormányzata, a kiadója a Deszki Polgármesteri Hivatal. Az önkormányzat lap ingyenes, működési költségeit a képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.

(3) Az önkormányzati lap működését a szerkesztésért felelős személy irányítja, akinek a személyéről alapítói jogkörében eljárva a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati lap havonta egyszer jelenik meg.

(5) Az önkormányzati lapnak tartalmazni kell különösen:

a) közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,

b) a fontosabb helyi társadalmi eseményeket.

(6) Az önkormányzati lap a kiadások költségeinek csökkentése érdekében fizetett hirdetéseket is közölhet, a hirdetési tevékenység szervezése a szerkesztőség feladata.

(7) Az önkormányzati lap számait évfolyamonként 2 példányban le kell fűzni és évenként be kell köttetni, így is biztosítva a település történetének tudományos kutathatóságát. Egy-egy példány a Deszki Polgármesteri Hivatalban, illetve a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárban kerül elhelyezésre.

(8) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.deszk.hu

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

3. § (1) Az önkormányzat önállóan gondoskodik a község egészére kiterjedő kötelezően előírt, illetve önként vállalt feladatok ellátásáról, amelynek keretében biztosítja a helyi közszolgáltatások megszervezését, intézi az önkormányzat hatáskörébe tartozó közügyeket, továbbá működteti a feladatellátást végző intézményhálózatot.

(2) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai körében ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában foglalt feladatokat és hatásköröket.

(3) Az önkormányzat az Mötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a kötelezően ellátandó feladatok mellett – lakossági igény alapján – egyéb feladatot is felvállalhat, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe és ellátása nem veszélyezteti a kötelező feladatok és hatáskörök ellátását. A döntés előtt a Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság köteles megvizsgálni, hogy a feladatvállaláshoz az önkormányzat rendelkezik-e megfelelő anyagi forrással, és a feladatvállalásnak rövid- és hosszabb távon milyen kihatása van az önkormányzat gazdálkodására.

(4) Az önkormányzat a feladatai körében támogathatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködhet e közösségekkel. Az együttműködés keretében a polgármester köteles a folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátni, valamint az együttműködésről legalább évenként tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) Az önkormányzat az intézményekhez nem telepített feladatait e rendelet 1. melléklete felsorolt kormányzati funkciók jegyzéke szerint látja el.

4. § (1) Az önkormányzat hatásköreinek címzettje a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit az Mötv. határozza meg.

(3) A képviselő-testület egyéb hatásköreinek átruházásáról rendeletalkotási jogkörében eljárva, az adott tárgykör szerinti rendelet megalkotásakor határoz.

(4) Rendeleti szabályozást nem igénylő kérdésekben a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatában dönt a hatáskör átruházásáról.

(5) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök nem ruházhatók tovább.

(6) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a címzettek kötelesek – az önkormányzati hatósági ügyek kivételével – a képviselő-testületnek legkésőbb a soron következő második ülésen beszámolni.

(7) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért felelős a határidő lejártát követő rendes ülésen köteles beszámolni.

(8) Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének tapasztalatairól a hatáskör címzettje évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(9) A jegyző rendszeresen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő változásokról.

(10) Az átruházott hatásköröket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Az önkormányzat szervezete és működése

1. A képviselő-testület

5. § A képviselő-testület tagjainak a száma 7 fő, névsorukat a 3. melléklet tartalmazza.

Munkaterv

6. § (1) A képviselő-testület minden év december 31. napjáig a következő évre szóló munkatervet készít.

(2) A munkaterv tervezetének előkészítése a polgármester feladata. A polgármester a munkatervet elfogadó képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad a munkatervbe fel nem vett javaslatokról, azok elutasításának indokairól.

(3) A munkaterv elkészítéséhez a polgármester javaslatot kér:

a) az önkormányzati képviselőktől,

b) a bizottságoktól,

c) a helyi nemzetiségi önkormányzatoktól,

d) a községben működő társadalmi szervezetektől,

e) az önkormányzati és közszolgáltatást nyújtó intézmények vezetőitől.

(4) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülések tervezett időpontját,

b) az adott ülésen tárgyalandó napirendi témákat,

c) az előterjesztő megnevezését,

d) az előterjesztésben közreműködőket,

e) közmeghallgatás időpontját és napirendjét.

(5) A jóváhagyott munkatervet meg kell küldeni a (3) bekezdésben meghatározottaknak.

A képviselő-testület ülései

7. § (1) A képviselő-testület munkaterve szerint általában minden hónap utolsó hetének keddi napján 16 órai kezdettel, de évente legalább hat alkalommal ülésezik.

(2) A képviselő-testület az üléseit a Deszki Polgármesteri Hivatal intézményében tartja. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület kihelyezett ülést is tarthat.

(3) A képviselő-testület:

a) alakuló,

b) munkaterve szerint megtartott soros,

c) halaszthatatlan döntést igénylő ügyek esetében rendkívüli ülést tart.

(4) A képviselő-testület ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni:

a) az önkormányzati képviselők egynegyedének,

b) a képviselő-testület bizottságának,

c) a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

(5) Ha a polgármester a (4) bekezdésben foglaltaknak 15 napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze.

(6) Rendkívüli ülést kell összehívni:

a) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,

b) a Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság javaslatára,

c) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik,

d) ha a polgármester megítélése szerint a képviselő-testület összehívására van szükség.

(7) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványnak tartalmaznia kell a rendkívüli ülés indokát. A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles az ülést összehívni.

A képviselő-testület üléseinek összehívása

8. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak szerint, illetve szükség esetén rendkívüli ülés keretében hívja össze és vezeti.

(2) A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni. Az üléseket általában keddi napon, 16 órai kezdettel kell összehívni, ettől indokolt esetben az ülés összehívására jogosult eltérhet. A meghívót és annak mellékleteit elektronikus úton úgy kell kiküldeni, hogy az érintettek az ülés előtt legalább 3 nappal korábban kézhez kapják.

(3) Ha a polgármesteri tisztség betöltetlen, vagy a polgármester tartósan akadályoztatva van, akkor a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester látja el az (1) bekezdés szerinti feladatokat.

(4) A polgármesteri és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Pénzügyi-, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti a képviselő-testület ülését. Ha az előbbiek valamennyien akadályoztatva vannak, akkor az ülést a korelnök hívja össze.

(5) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó elektronikus úton (e-mailben) történő kiküldésével történik.

(6) A képviselő-testület rendes üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái:

a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára,

b) a meghívónak az önkormányzat honlapján való megjelenítése.

9. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult személy hívja össze.

(2) A rendkívüli ülést igazolhatóan, elektronikus úton (e-mailben) megküldött írásos meghívóval és a napirendekhez tartozó előterjesztések csatolása mellett kell összeívni.

(3) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) egyéb szóbeli meghívással.

(4) A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

(5) A rendkívüli ülés összehívása esetén a lakosságot az ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről az ülés előtt legalább öt órával a meghívó polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és az önkormányzat honlapján való közzétételével tájékoztatni kell. Az ülés nyilvánosságát rendkívüli ülés esetén is biztosítani kell.

(6) Rendkívüli ülés határozatképességének megállapítását megelőzően az ülés vezetője megállapítja, hogy a rendkívüli ülés összehívásának helyéről, idejéről a napirendi pontokról valamennyi résztvevő értesült.

(7) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívása nem szabályszerűen történt, az ülést új időpontban meg kell ismételni.

(8) Amennyiben a rendkívüli ülés előterjesztésének áttanulmányozásához nem állt rendelkezésre elegendő idő a képviselő-testület dönthet annak elhalasztásáról.

A meghívó

10. § (1) A meghívót az ülést összehívó személy írja alá.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét és idejét,

b) a javasolt napirendi pontokat és előadóit.

(3) Az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási joggal kell meghívni:

a) a jegyzőt,

b) az aljegyzőt,

c) a bizottságok nem képviselő tagjait, valamint

d) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.

(4) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási joggal kell meghívni:

a) az intézményvezetőket,

b) az önkormányzati cégek ügyvezetőit,

c) a polgármesteri hivatal előterjesztéssel érintett munkatársait,

d) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőit, valamint

e) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(5) Tanácskozási joggal rendelkező, deszki székhellyel rendelkező önszerveződő közösségek képviselői:

a) Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnök,

b) Deszki Falunkért Egyesület elnök,

c) Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület elnök,

d) „Maros Ponty” Horgász Egyesület elnök,

e) Deszki Nagycsaládosok Egyesülete elnök,

f) Deszk Község Népművészetéért Alapítvány kuratóriumi elnök,

g) Deszki Gazdák Vadásztársaság Egyesület elnök,

h) Tiszavirág Néptáncegyesület Deszk vezető,

i) Deszki Sport Club vezető,

j) Deszki Polgárőr Egyesület vezető,

k) Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti kör vezető,

l) Deszki Népdalkör vezető.

(6) A meghívóhoz csatolni kell:

a) az előző testületi ülésen beterjesztett interpellációkra adott írásbeli választ,

b) az előterjesztéseket és határozati javaslatokat, rendelettervezeteket,

c) a képviselő-testület bizottságai elé kerülő előterjesztéseket tájékoztatásul.

(7) Azon előterjesztések kerülhetnek a képviselő-testület elé, melyek megfelelnek az előírt tartalmi és formai követelményeknek, és írásban, bizonyíthatóan a képviselő-testületi ülés időpontját 15 nappal megelőzően a polgármester részére eljuttatták. A polgármester nem köteles a képviselő-testület elé terjeszteni azokat az előterjesztéseket, amelyekben már korábban a képviselő-testület döntést hozott, és az előterjesztés a korábbi döntést megalapozó előterjesztéshez képest új tényt, vagy körülményt nem tartalmaz.

Előterjesztés

11. § (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indokolással és a határozati javaslat az indokolással.

(2) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.

(3) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.

(4) Előterjesztés nélkül napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(5) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.

(6) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 20 gépelt oldalra korlátozza.

(7) Az előterjesztések tartalmi elemeit, formai követelményét, valamint az előkészítésük rendjét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Sürgősségi indítvány

12. § (1) Amennyiben valamely kérdés megtárgyalása soronkívüliséget igényel, sürgősségi indítvány tehető. A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendeletben előírt követelményeknek.

(2) Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanap déli tizenkét óráig nyújtható be írásban a polgármesternek.

(3) Sürgősségi indítvány előterjesztésére jogosult:

a) polgármester,

b) jegyző,

c) a települési képviselők egynegyede.

(4) A sürgősségi indítványt a képviselő-testületi ülésen a polgármester ismerteti, és szükség esetén lehetőséget ad az indítvány kiegészítésére.

(5) Sürgősség tárgyában a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt és meghatározza, hogy az indítvány hányadik napirendként kerül tárgyalásra.

Nyilvános és zárt ülés

13. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. A képviselő-testület ülésén választójoggal nem rendelkező 14 éven aluli személyek csak a polgármester egyedi engedélye alapján vehetnek részt.

(2) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben.

(3) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja esetében az érintett kérésére a képviselő-testületnek zárt ülést kell elrendelnie. Személyes érintettség esetén a zárt ülés elrendelésének lehetőségéről az érintettet tájékoztatni kell, egyúttal nyilatkoztatni szükséges a tekintetben, hogy kéri-e ügyének zárt ülésen történő tárgyalását. Amennyiben több személy érintett és az ügy jellege okán annak azt együttes tárgyalása szükséges bármelyik érintett kérelmére az egész ügyre kiterjedően zárt ülést kell elrendelni.

(4) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerint meghatározott esetekben a képviselő-testületnek szavaznia nem kell. Az ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(5) A képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a polgármester, bármely képviselő vagy a jegyző indítványára minősített többséggel határozatban zárt ülést rendelhet el.

(6) A zárt ülésen tárgyalt napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tartalma és a vita során elhangzottak, az előterjesztéshez kapcsolódóan keletkezett adatok – a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével – nem nyilvánosak.

Határozatképesség

14. § (1) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 7 napon belüli időpontra ugyanazon napirendek tárgyalására újból össze kell hívni.

(2) Az ülés alatt a határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Határozatképtelenség esetén a képviselő-testület ülését az ülést vezető berekeszti, ez esetben a képviselő-testületet 7 napon belül ismételten össze kell hívni.

A képviselő-testület üléseinek vezetése

15. § (1) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, az alpolgármester akadályoztatása esetén a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti.

(2) A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) megnyitja az ülést,

c) jegyzőkönyv-hitelesítők választása,

d) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

e) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

f) napirendenként

fa) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

fb) a vita összefoglalása,

fc) az indítványok szavazásra való feltevése,

fd) a határozati javaslatok szavaztatása,

fe) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ff) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

g) a képviselők interpellációs és kérdezési jogának biztosítása,

h) az ülés zavartalan rendjének fenntartása,

i) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

j) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,

k) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

l) az ülés berekesztése,

m) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről.

A tanácskozás rendje

16. § (1) A polgármester a napirendi pontok tárgyalását megelőzően jelzi, hogy a pártok, társadalmi szervezetek képviselői, a lakosok közérdekű ügyben mikor és milyen időtartamban tehetnek fel kérdést a képviselő-testület tagjainak.

(2) A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot ad a képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatározza a hozzászólás maximális időtartamát.

(3) Hozzászólási jogot nem lehet adni azokban az esetekben, melyeknél zárt ülést lehet elrendelni. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonásra kerül, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet.

(4) Az ülés vezetője a tárgyalás során a tanácskozási joggal nem rendelkező résztvevő – amennyiben a felszólalása a napirendhez kapcsolódik és közérdekű, valamint véleményét vagy javaslatát legkésőbb az ülést megelőző péntek, illetve amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, úgy az utolsó munkanap déli tizenkét óráig írásban benyújtotta a polgármesternek – beadványát a napirend keretében ismerteti és maximum 3 percben szót adhat a tanácskozási joggal nem rendelkező résztvevőnek.

(5) Szót kell adni a jegyzőnek, ha bármely javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. A jegyző törvényességi észrevételével kapcsolatban a hozzászólás nem tagadható meg.

17. § (1) Az ülés megnyitását követően az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, a javasolt napirendi pontok törlésére.

(2) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre – maximum 5 perces időtartamban – van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a bizottság elnöke jogosult. A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

(3) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.

18. § (1) A napirendi pont tárgyalása során:

a) Amennyiben az érintett bizottság az adott témát tárgyalta, és a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a bizottság által hozott határozatot, a bizottság képviselő tagja a határozattal ellentétes vagy azt kiegészítő véleménye esetén kaphat szót 3 percben és azzal a feltétellel, ha különvéleményét legkésőbb az ülést megelőző munkanap déli tizenkét óráig nyújtotta be írásban a polgármesternek.

b) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni, amelyre az előadó válaszol. Ha a kérdés eltér a tárgyalt témától, az ülés vezetője köteles erre a kérdező figyelmét felhívni, ismételt esetben megvonhatja a szót.

c) A kérdéseket követően az ülés vezetője megnyitja a vitát. A tárgyalt témához először a képviselő-testületi tagok, majd a tanácskozási joggal rendelkezők jogosultak hozzászólni a jelentkezés sorrendjében. A hozzászólás időtartama az 5 percet nem haladhatja meg. Ha a hozzászóló eltér a tárgytól, az ülés vezetője figyelmezteti, ismételt esetben megvonja a szót.

d) A vita elhúzódása esetén az ülés vezetője javaslatot tehet a hozzászólások, vagy azok időtartamának korlátozására. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

e) A vita során bármely képviselő, valamint az ülés vezetője kezdeményezheti a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. A javaslatról – az előterjesztő véleményének kikérését követően – a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, és kijelöli a tárgyalás új időpontját.

f) A vita során az ülés vezetője 10 perces tárgyalási szünetet rendelhet el.

g) Amennyiben az adott napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, az ülés vezetője lezárja a vitát.

h) A vita elhúzódása esetén az ülés vezetője, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a vita lezárását. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

i) A vita lezárását követően az előterjesztő 5 percben válaszolhat a hozzászólásokra.

j) Ezt követően az ülés vezetője a napirendi pont vitáját maximum 5 perces időtartamban összefoglalja, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és javaslatot tesz a határozatra.

k) Az ülés vezetője a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.

(2) A jegyző a képviselő-testületi ülés teljes időtartama alatt törvényességi észrevétellel élhet a jogszabálysértő döntésekkel és jogszabálysértő működéssel kapcsolatban.

19. § (1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az ülés vezetője köteles felszólítani a tárgyszerűségre.

(2) Az ülés vezetője figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. Ismételt figyelmeztetés után a szót az elnök megvonhatja.

(3) Amennyiben az ülést zavarják, úgy az ülés vezetője a rendzavarót, vagy rendzavarókat figyelmeztetheti, ismételt esetben az ülésről kiutasíthatja. Kiutasított képviselő esetén az illetékes bizottságnál kezdeményezi a tiszteletdíj csökkentésére irányuló eljárás lefolytatását.

(4) Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az ülés vezetője az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja.

20. § (1) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalásakor az Mötv. 49. §-ban foglaltak szerint bejelenteni személyes érintettségét, egyúttal bejelentheti, hogy az adott döntés meghozatalában nem kíván részt venni. A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő-testület a döntését a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásáról való tudomásra jutást követő ülésén felülvizsgálja, továbbá a polgármester a mulasztót írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

(2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.

Felvilágosítás-kérés, interpelláció és kérdés

21. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal élni. Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(2) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetve annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia.

(3) A képviselők kérdéseiket, interpellációikat szóban vagy írásban a napirendek megtárgyalását követően tehetik meg, vagy írásban legkésőbb a testületi ülést megelőző péntek, illetve amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, úgy az utolsó munkanap déli tizenkét óráig nyújthatják be a polgármesternek.

(4) Az ülés vezetője az ülés kezdetekor ad a tájékoztatást a képviselők által már benyújtott kérdésekről, interpellációkról. Az ülést megelőzően – a (3) bekezdésben meghatározott határidő betartásával – benyújtott kérdésekre, interpellációkra az érdemi válaszadás az ülésen, a fő napirendi pontok tárgyalását követően kerül sor.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ülésen hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az interpellációra 15 napon belül írásban történjen a válaszadás. A válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a soron következő ülésen kell dönteni.

(6) Az interpelláció, kérdés tárgyának a kivizsgálásába az interpelláló, kérdést feltevő képviselő is bevonható.

(7) A képviselő-testület az interpelláció, kérdés alapján részletes vizsgálatot is elrendelhet. A vizsgálattal megbízható a polgármester, vagy a Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság.

(8) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, ezt követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A válasz elutasítása esetén a képviselő-testület meghatározza a további intézkedéseket.

(9) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a képviselő-testület nem dönt.

(10) A képviselő azon kezdeményezését, amelyben azt kéri a képviselő-testülettől, hogy vizsgálja felül az önkormányzati átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, bizottsági döntést, a (3) bekezdésben meghatározottak szerint nyújthatja be.

(11) A kezdeményezés megtárgyalására az ülésen a fő napirendi pontokat, illetve – amennyiben van – a kérdések, interpellációk napirendi pontot követően kerül sor.

A szavazás rendje

22. § (1) A képviselő-testület a döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza, a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének „igen” szavazata szükséges.

(2) Minősített többség, azaz a döntés meghozatalához a megválasztott képviselők több mint a felének „igen” szavazata szükséges az alábbi ügyekben:

a) az Mötv. 50. §-ában foglaltak esetében,

b) az önkormányzati kitüntetések és díjak adományozása,

c) a képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásának kimondása,

d) a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a polgármester elleni kereset benyújtása.

23. § (1) A képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.

(2) A képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendel el.

(3) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

(4) A titkos szavazásról a képviselő-testület esetenként dönt.

(5) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős munkacsoport gondoskodik.

(6) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős munkacsoport külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

(7) Amennyiben a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely önkormányzati képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.

A képviselő-testület döntései

24. § (1) A képviselő-testület határozatot hoz, illetve rendeletet alkot. A képviselő-testület döntése lehet:

a) határozat,

b) normatív határozat,

c) rendelet.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a) a napirend meghatározásáról,

b) az ügyrendi kérdésekről,

c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról.

25. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben, illetve az ülés vezetője által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei:

a) a határozat szövege,

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának határideje.

(3) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.

(4) A képviselő-testület hatósági határozataira – az Mötv.-ben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). A határozatok jelölése a következő formában történik: Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület …./..... (..... .....) önkormányzati határozata"

(6) A normatív határozatok közzététele a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik.

(7) A jegyző a képviselő-testület normatív határozatát az elfogadásától számított 15 napon belül legalább 30 napra kifüggeszti, és a határozatra rávezeti a kifüggesztés és a levétel időpontját.

(8) A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. A határozat-nyilvántartás formája: a határozat-kivonatok nyilvántartása sorszám szerint növekvő sorrendben.

(9) A jegyző az ülés határozatának kivonatát a képviselő-testületi ülés után 15 napon belül elektronikus levélben (e-mailben) megküldi a képviselőknek.

26. § (1) Rendelet alkotását az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben

a) a polgármester,

b) a képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a jegyző,

e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,

f) a civil szervezetek képviselője kezdeményezheti.

(2) A kezdeményezést írásban a polgármesternél lehet benyújtani. A polgármesternek joga van a rendelet alkotási javaslatát a képviselő-testületi ülésen szóban is előterjeszteni.

(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) A rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a polgármesteri hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt. A rendelettervezetet írásbeli indokolással együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A rendelet helyben szokásos kihirdetésének módjai:

a) az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő 15 napos kifüggesztése,

b) a hatályos egységes szerkezetű rendelet Deszk község honlapján (www.deszk.hu) való megjelenítése,

c) a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületére történő feltöltése.

(6) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). A rendeletek jelölése a következő formában történik: Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../..... (..… .....) önkormányzati rendelete a ...........................................-ról."

(7) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. A rendelet-nyilvántartás formája: rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével.

(8) A jegyző gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

(9) A képviselő-testület évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát.

A jegyzőkönyv

27. § (1) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező.

(2) Ha a képviselő-testület bármely tagja indokoltnak tartja, akkor a hitelesítő választására indítványt tesz.

(3) Hitelesítőket csak a képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. A hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk.

28. § (1) A képviselő-testület üléséről digitális rögzítés útján hangfelvétel készül.

(2) A képviselő-testületi ülésről emlékeztető jellegű jegyzőkönyvet kell készíteni. A polgármester vagy bármely képviselő-testületi tag indítványára a képviselő-testületi ülés egészéről vagy egy-egy napirendi pont tárgyalásáról szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a) a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát (illetve, hogy azt nem jelezte),

b) naprendi pontonként:

ba) a napirend tárgyát,

bb) az előterjesztőt vagy előterjesztőket,

bc) szóbeli előterjesztés estén annak rövid tartalmát,

bd) az előadókat, a hozzászólókat és mondanivalójuk lényegét,

c) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat,

d) a képviselők kérésére véleményének rögzítését,

e) a határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe beépítve, terjedelmesebb rendeletet a jegyzőkönyv mellékleteként,

f) aláírások, dátum, pecsét.

(4) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) a meghívó,

b) a jelenléti ív,

c) az írásos előterjesztések, rendelettervezetek,

d) az írásban megküldött interpelláció,

e) a képviselő írásban is megküldött hozzászólása (ha annak jegyzőkönyvhöz csatolását kéri),

f) a jegyző törvényességi észrevétele.

(5) Zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(6) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni:

a) egy példányt a jegyző kezel (ez az irattári példány), mely egyidejűleg elektronikusan megküldésre kerül a törvényességi felügyeletért felelős szervhez és feltöltésre kerül a település hivatalos honlapjára,

b) egy példány a képviselő-testületi példány, mely a polgármester részére kerül átadásra, mely az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározottak érdekében hozzáférhető az állampolgárok számára Deszki Polgármesteri Hivatalban.

(7) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári ötévenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

(8) Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet – annak beérkezésétől számított 15 napon belül – önkormányzati ügyekben hatáskörtől függően a polgármester vagy a jegyző, államigazgatási ügyekben a jegyző teljesíti. Amennyiben a kérelem teljesítése jogszabályban ütközik, írásban elutasításra kerül.

A közmeghallgatás

29. § (1) A helyi lakosság széles körét érintő testületi döntések meghozatala előtt évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint.

(2) A közmeghallgatást a polgármester rendeli el, rendszerint a képviselő-testület éves munkaterve alapján. A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(3) A közmeghallgatás helyét és idejét tartalmazó tájékoztatót a közmeghallgatást megelőző 7 nappal korábban polgármesteri hivatal és a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A közmeghallgatást mindaddig folytatni kell, amíg a résztvevők bármelyike közérdekű kérdés vagy javaslat megtételének érdekében kér szót.

(6) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal szóban, amennyiben ez nem lehetséges, 15 napon belül írásban választ kell adni.

2. A képviselő-testület bizottsága

30. § (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében bizottságot hoz létre. A bizottság megalakítására vonatkozó döntésben meg kell határozni – az állandó bizottságra vonatkozó szabályok figyelembevételével – a bizottság létszámát és tagjait, a bizottság által elvégzendő feladatot, a feladat teljesítéséről szóló beszámolás módját és határidejét, valamint – szükség szerint – a megbízatás időtartamát.

(2) A képviselő-testület bizottsága: a Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság.

(3) A képviselő-testület az állandó bizottság munkájának segítése érdekében a bizottságba külső közreműködő tagokat is választhat. A külső közreműködő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel azzal, hogy:

a) köteles részt venni a bizottsági üléseken,

b) köteles végrehajtani a bizottság által rábízott feladatokat,

c) köteles a tudomására jutott állami, szolgálati, illetve magán és üzleti titkot megőrizni, valamint annak akár a maga, akár a más javára vagy kárára történő felhasználásától tartózkodni,

d) jogosult a bizottság által rábízott feladat végrehajtása érdekében a polgármesteri hivatalától tájékoztatást, felvilágosítást kérni.

(4) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság

31. § (1) A bizottság tagjainak száma 3 fő. A bizottság tagjainak a névjegyzékét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A bizottság a képviselő-testületi ülés napján ülésezik. A bizottság elé kerülő anyagok az ülést megelőző pénteki napon kerülnek megküldésre elektronikus levél (e-mail) formájában.

(3) A bizottság feladat- és hatásköre:

1. előkészíti a képviselő-testület döntéseit, ennek során külső szakértőket kérhet fel, helyszíni szemlét tarthat, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet a polgármesteri hivatal dolgozóitól, lakossági társadalmi szervezetektől,

2. a helyi önkormányzati rendeletekben, illetve magasabb szintű jogszabályokban meghatározott esetekben véleményezi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, rendelettervezeteket,

3. a képviselő-testület által átruházott jogkörben dönt az elé terjesztett önkormányzati hatósági és egyéb ügyekben,

4. a képviselő-testület felkérésére, illetve jogszabály felhatalmazása alapján részt vesz a hozott döntések végrehajtásának szervezésében, ellenőrzésében,

5. közreműködik a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi ügyek (választás, kinevezés) előkészítésében,

6. javaslatot tesz a polgármester bérezésére, jutalmazására,

7. vizsgálja a képviselők megbízatásának törvényességét, összeférhetetlenségi ügyeit,

8. közreműködik az SZMSZ összeállításában, vizsgálja annak hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra, vagy új szabályzat alkotására,

9. állást foglal a képviselő-testület ülésein esetlegesen felmerülő ügyrendi kérdésekben, ellátja a jogharmonizációból adódó feladatok ütemezését és koordinálását,

10. minden olyan feladatot ellát, amivel a képviselő-testület megbízza,

11. nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát,

12. közreműködik az önkormányzat éves pénzügyi tervének előkészítésében, a gazdálkodási elvek kialakításában,

13. véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő előterjesztéseket,

14. ellenőrzi a döntések végrehajtását, javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonát képező vagyon hasznosítására, a vele való gazdálkodásra,

15. véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolókat, részt vesz a helyi adókról szóló rendeletek kidolgozásában,

16. véleményezi a helyi adók alóli mentesítéssel kapcsolatos ügyekben a jegyző döntése ellen a képviselő-testülethez benyújtott fellebbezéseket,

17. előkészíti a feladatkörébe tartozó ügyeket a képviselő-testület elé döntésre,

18. véleményt nyilvánít az intézmény vezetőjének kinevezésével, felmentésével kapcsolatban,

19. intézményi átszervezésről, racionalizálásról véleményt nyilvánít,

20. véleményt nyilvánít a közművelődési feladatok ellátásáról, segíti a programok kialakítását,

21. segíti a civil szervezetek munkáját,

22. aktívan közreműködik a település rendezvényeinek lebonyolításában.

32. § (1) A bizottsági üléseket a bizottsági elnök hívja össze. A bizottsági elnök akadályoztatása és a bizottsági elnöki pozíció betöltetlensége esetén az ülést a korelnök hívja össze. Az ülések összehívását a képviselő-testület, a polgármester, valamint a bizottság tagjai is kezdeményezhetik a bizottság elnökének benyújtott indítvánnyal.

(2) A bizottsági üléseket a bizottság elnöke vezeti, akadályoztatása és a bizottsági elnöki pozíció betöltetlensége esetén a korelnök.

(3) A bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai a feladatkörükhöz kötődő, illetve a döntés előkészítésével összefüggő ügybe bármikor betekinthetnek, tájékozódhatnak.

(4) Azt a bizottsági tagot, aki egymást követő három ülésen igazolatlanul hiányzik, a bizottsági elnök írásban nyilatkoztatja a mulasztás okáról, és amennyiben igazolatlanul maradt távol az ülésekről, javaslatot tesz a képviselő-testületnek a bizottsági tagságának megszüntetésére.

(5) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a jegyző, továbbá tanácskozási joggal részt vehet a polgármester, az alpolgármester, a nem bizottsági tag képviselők, illetve egyéb meghívottak.

(6) A bizottság ülésének működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára az e rendelet 7 – 28. §-aiban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

a) a kizárásról a bizottság dönt,

b) a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá,

c) a bizottsági határozat lehet:

ca) képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntés,

cb) állásfoglalás a véleményezési jogkörébe tartozó ügyben,

d) a bizottsági határozat a bizottság nevének rövidítését tartalmazza.

3. A helyi önkormányzati képviselő

33. § (1) Az önkormányzati képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – köteles

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület, valamint annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja,

b) a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének előre, de legkésőbb az ülést megelőző nap 12. óráig bejelenteni, ha a képviselő-testület, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni,

e) a testületi ülésen, a döntést megelőzően bejelenteni a személyes érintettségét, amennyiben az ügy őt, vagy közvetlen hozzátartozóját személyesen érinti,

f) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot a képviselő-testület részére bejelenteni.

(2) Az önkormányzati képviselő a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást a rendelet 7. melléklete szerinti területi felosztás szerint látja el.

(3) Az önkormányzati képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban foglaltakon túl igényelheti az önkormányzat tisztségviselőitől, az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőitől soron kívüli fogadását, valamint jogosult a község címerével ellátott névjegykártya használatára.

(4) Az önkormányzati képviselő döntéseit kizárólag meggyőződése alapján hozza meg, szavazatát megindokolni nem köteles, e miatt semminemű hátrány nem érheti.

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíját, természetbeni juttatását külön rendelet szabályozza.

4. A polgármester

34. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester Mötv. 67. § (1) bekezdésében meghatározottakon túli feladatai:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak képviselő-testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel, nyilatkozik a sajtónak,

d) felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért,

e) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő- testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.

(3) A polgármester – az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – dönthet a két ülés között felmerülő, halaszthatatlan, önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben. Döntéséről a képviselő- testületet utólag, a következő ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A polgármesternek külön fogadóórája nincs, a személyes találkozás lehetőségét telefonon előre egyeztetett időpontban biztosítja. A polgármester elektronikus elérhetősége: polgarmester@deszk.hu.

(5) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, ennek hiányában a képviselő-testület összehívására, vezetésére jogosult korelnöknek.

(6) A polgármester a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét külön utasításban határozza meg.

5. Az alpolgármester

35. § (1) A képviselő-testület a megválasztható alpolgármesterek számát 1 főben határozza meg. Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

(2) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester a polgármester megbízása nélkül is eljárhat. Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 3 hónapot meghaladó betegség, külszolgálat,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c) 3 hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

(3) A helyettesítés során tett intézkedéseiről az alpolgármester a helyettesítés megszűnését követően tájékoztatja a polgármestert.

(4) A képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesternek külön fogadóórája nincs, a személyes találkozás lehetőségét telefonon előre egyeztetett időpontban biztosítja.

6. A jegyző, az aljegyző

36. § (1) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésében felsoroltakon túli kiemelt feladatai:

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról,

b) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

c) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését.

(2) A jegyző fogadóórája: szerda: 13.00-16.00-ig.

(3) A polgármesteri hivatalban egy fő aljegyző segíti a jegyzőt munkájában, a jegyző által meghatározott munkamegosztásnak megfelelően. A jegyző akadályoztatása esetén helyettesítését az aljegyző látja el.

(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a jegyző és aljegyző tartós akadályoztatása esetén a helyettesítésüket – legfeljebb hat hónapig – a Polgármesteri Hivatal Gazdasági vezetője látja el.

(5) A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét külön szabályzatban határozza meg.

7. A polgármesteri hivatal

37. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Deszki Polgármesteri Hivatal néven polgármesteri hivatalt hoz létre.

(2) A Deszki Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv. Az éves önkormányzati költségvetés határozza meg a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, fenntartási költségeket.

(3) A Deszki Polgármesteri Hivatal közvetlenül a jegyző irányítása alatt áll, szervezeti felépítését, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét, belső szervezeti egységeinek feladatait a Deszki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

(4) A Deszki Polgármesteri Hivatal a települési nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeit a helyi önkormányzattal megegyező elvek alapján biztosítja.

8. Társulások

38. § A képviselő-testület önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására szabadon társulhat. A Társulások felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

39. §1

40. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Deszk Község Önkormányzata alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3. 013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

4. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

5. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

8. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

9. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

10. 016030 Állampolgársági ügyek

11. 031030 Közterület rendjének fenntartása

12. 041140 Területfejlesztés igazgatása

13. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

14. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

15. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

17. 044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása

18. 044310 Építésügy igazgatása

19. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

20. 045120 Út, autópálya építése

21. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

22. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

23. 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

24. 046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

25. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

26. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

27. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

28. 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

29. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

30. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

31. 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

32. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

33. 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

34. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

35. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

36. 061010 Lakáspolitika igazgatása

37. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

38. 063010 Vízügy igazgatása

39. 064010 Közvilágítás

40. 066010 Zöldterület-kezelés

41. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

42. 072111 Háziorvosi alapellátás

43. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

44. 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

45. 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

46. 072311 Fogorvosi alapellátás

47. 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban

48. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

49. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

50. 076010 Egészségügy igazgatása

51. 081010 Sportügyek igazgatása

52. 082010 Kultúra igazgatása

53. 082020 Színházak tevékenysége

54. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

55. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

56. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

57. 082044 Könyvtári szolgáltatások

58. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

59. 083030 Egyéb kiadói tevékenység

60. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

61. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

62. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

63. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

64. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

65. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

66. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

67. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

68. 098010 Oktatás igazgatása

69. 101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

70. 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása

71. 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

72. 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

73. 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

74. 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

75. 102031 Idősek nappali ellátása

76. 102032 Demens betegek nappali ellátása

77. 104012 Gyermekek átmeneti ellátása

78. 104020 Javítóintézeti ellátás

79. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

80. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

81. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

82. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

83. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

84. 104043 Család és gyermekjóléti központ

85. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

86. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

87. 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

88. 107015 Hajléktalanok nappali ellátása

89. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

90. 107052 Házi segítségnyújtás

91. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

92. 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

93. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

94. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

95. 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

2. melléklet a 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Polgármesterhez átruházott hatáskörök:

a) Dönt épület, építmény, közterület lezárásáról (a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 9/2005. (IV.2.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bek.),

b) Dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról (a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó ügyekben történő hatáskör gyakorlás módjáról szóló 11/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §),

c) Dönt a hatáskörébe utalt esetekben az önkormányzat vagyonáról, és gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat (az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bek., 10. § (2) bek.),

d) Átadja a „Deszk Községért” kitüntetést és egyéb kitüntető díjakat és a dicsérő oklevelet a Deszki Falunapok rendezvénysorozat keretében (az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bek., 23. § (3) bek.),

e) Dönt a rendkívüli települési támogatásokkal, valamint a köztemetéssel kapcsolatos ügyekben (a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bek.),

f) Dönt az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatban átruházott hatáskörökben és gyakorolja az önkormányzati lakásokra vonatkozó bérbeadói jogokat és kötelezettségeket (az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek., 3. § (1) bek.),

g) Az elővásárlási joggal nem érintett, a Képviselő-testület által elidegenítésre kijelölt önkormányzati lakás eladása érdekében intézkedik a pályázat kiírása és a pályázati eljárás lebonyolítása iránt (az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bek.),

h) Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatban átruházott hatáskörökben és gyakorolja a vonatkozó bérbeadói jogokat és kötelezettségeket (az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 15/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bek.),

i) Az elővásárlási joggal nem érintett, a Képviselő-testület által elidegenítésre kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása érdekében intézkedik a pályázat kiírása és a pályázati eljárás lebonyolítása iránt (az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 15/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bek.),

j) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget vállalhat és felelős az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért,

k) Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezéséről az állami támogatás kivételével,

l) Kiadja a behajtási engedélyt a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett helyi közútra útra történő behajtáshoz. (11/2023. (III.22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés)

m) Dönt Deszk Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározottakról.

n) Dönt az önkormányzat részvételével működő társulásokkal kapcsolatos ügyekben.

2. Jegyzőre átruházott hatáskörök

a) Közli a közművesítési hozzájárulás fizetési kötelezettségét és annak mértékét az érintettekkel (a közművesítési hozzájárulásról szóló 14/2000. (X.4.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bek.),

b) Dönt a nyugállományú köztisztviselők támogatásával kapcsolatos kérelmekről (a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 18/2001. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bek.),

c) Gondoskodik a közterületen tárolt üzemképtelen és érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező járművek értékesítéséről (a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 9/2005. (IV.2.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bek.),

d) Megállapítja a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére adható juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a Közszolgálati Szabályzatban (a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére adható egyéb juttatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bek.),

e) Tájékoztatja a lakosságot a Díszpolgári cím és a „Deszk Községért” kitüntetés adományozásáról vagy visszavonásáról (az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bek., 12. § (4) bek.),

f) Dönt a rendszeres települési támogatásokkal kapcsolatos ügyekben, valamint a támogatások igénybevételének ellenőrzésével és felülvizsgálatával, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésével, az összeg követelésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos ügyekben (a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 21. § (1)-(2) bek.),

g) Eljár és dönt a közterülettel szomszédos ingatlan körüli közterületi zöldfelületek megjelenési formájának, zöldfelületi arányainak, zöldfelületi mutatóinak megváltoztatásához, a korábbitól eltérő kialakításához kapcsolódó ügyekben (a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek.),

h) Eljár és dönt a közterület-használattal kapcsolatos ügyekben (a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek.),

i) Eljár és dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kkt. 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 33/D–35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, valamint 45. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörben. (a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bek.),

j) Eljár és dönt a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban (a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek.),

k) Az önkormányzati lakások bérletével kapcsolatban lebonyolítja a sorsolási eljárást (az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bek.),

l) Az elővásárlási joggal nem érintett, a Képviselő-testület által elidegenítésre kijelölt önkormányzati lakás eladásával kapcsolatban lebonyolítja a sorsolási eljárást (az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bek.),

m) Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatban lebonyolítja a sorsolási eljárást (az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 15/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bek., 26. § (6) bek.),

n) Első fokon eljár a házszám-megállapítással kapcsolatos ügyekben (a közterületek elnevezésére és a házszámok megállapítására vonatkozó szabályokról szóló 2/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bek.),

o) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget vállalhat és felelős a Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért.

3. melléklet a 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület tagjainak névsora:

1. Király László polgármester

2. Brczán Krisztifor képviselő, társadalmi megbízatású alpolgármester

3. Schultz Józsefné képviselő

4. Sillóné Varga Anikó képviselő

5. Sztán László képviselő

6. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő

7. Györgyey János képviselő

4. melléklet a 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei, előkészítésük rendje

1. Az előterjesztések tartalmi követelményei:

1.1. Az előterjesztés két fő részből áll:

1.1.1. bevezető és tárgyaló rész, melynek a következőket kell tartalmaznia:

a) a téma alapos, tárgyilagos és tényszerű bemutatását,

b) vonatkozó jogszabályok pontos megjelölését,

c) a tárgyalandó témában hozott korábbi képviselő-testületi döntések végrehajtásának eredményét,

d) az érdek összeütközéseket kifejező, eltérő véleményeket, döntési alternatívákat, az egyes alternatívák mellett és ellen szóló érveket,

e) az egyes döntési lehetőségek várható hatásait, következményeit,

f) az előterjesztéssel elérni kívánt célt, a döntés szükségességének indokát,

g) az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell az előterjesztő nevét és aláírását.

1.1.2. határozati javaslat, melynek a következőket kell tartalmaznia:

a) pontosan és egyértelműen meg kell fogalmaznia a javasolt döntést, és annak alapjául szolgáló jogszabályt,

b) a szükséges anyagi eszközök, azok formáinak megjelölését,

c) a döntés végrehajtásáért felelős személy megnevezését. Nem kell felelőst megjelölni azon határozati javaslatoknál, amelyek végrehajtási cselekményt nem igényelnek.

d) a végrehajtás határidejének megjelölését, mely lehet: azonnali, folyamatos és konkrét időpont. Amennyiben a döntés részfeladatokra bontható, az egyes részfeladatok teljesítésére részhatáridő is megállapítható. Nem kell határidőt megjelölni azon határozati javaslatoknál, amelyek végrehajtási cselekményt nem igényelnek.

1.2. A határozati javaslat mellőzhető a kizárólag beszámolót, tájékoztatót tartalmazó előterjesztések esetében.

2. Az előterjesztések formai követelményekei:

2.1. Az előterjesztéseket írásban kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Csak írásban lehet benyújtani a következő előterjesztéseket:

a) rendelettervezetek,

b) önkormányzati intézmény alapítás, átszervezés és megszüntetés,

c) helyi népszavazás kiírása,

d) alapítványok, társulások létrehozása, csatlakozás, kilépés,

e) önkormányzati vállalkozási ügyek,

f) munkaterv,

g) hatósági jogkörben hozott döntések.

2.2. Kivételes esetben az előterjesztés szóban, a képviselő-testületi ülésen is megtehető, az előterjesztés tartalmi követelményeit ebben az esetben is – lehetőség szerint – érvényesíteni kell. Az előterjesztés szóbeliségét minden esetben indokolni kell.

3. Az előterjesztések előkészítésének rendje:

3.1. Az előterjesztés összeállítása, elkészítése:

a) Az előterjesztés összeállításáért, elkészítéséért annak előadója a felelős.

b) Amennyiben a témát valamely bizottságnak, önkormányzati intézménynek vagy szervnek véleményezni kell, előzetesen gondoskodik a vélemények kikéréséről. A bizottság, intézmény vagy szerv véleményét, észrevételeit, illetve azt, hogy nem tett észrevételt, az előterjesztésben fel kell tüntetni, az észrevételekkel kapcsolatos álláspontját az előadónak az előterjesztésben ki kell fejteni, az írásos véleményt, észrevételt az előterjesztéshez kell csatolni mellékletként.

c) Az előterjesztést postázás előtt a jegyző köteles törvényességi szempontból megvizsgálni.

3.2. A rendelettervezetekre vonatkozó eltérő szabályok:

3.2.1. A rendeletet szakmai előkészítésének feladatait a jegyző látja el az alábbiak szerint:

a) a közreműködők között a munka elosztása,

b) a tervezetek bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek feldolgozásáról való gondoskodás,

c) az elvi célkitűzések érvényesítésének, a vitás kérdések megfelelő szintű eldöntésének biztosítása,

d) az érintett társszervekkel való koordináció,

e) az adminisztrációs munka megszervezése,

f) a tervezet képviselő-testület előtti megvitatásban való részvétel.

3.2.2. A rendelettervezet szavazása előtt a tervezet törvényességéről a jegyző nyilatkozik.

3.2.3. A tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület – szükség esetén – más szakértőket is felkérhet, illetve előkészítő csoportot hozhat létre.

3.2.4. A tervezetnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályozásának.

3.2.5. Rendelet módosítása, valamint hatályon kívül helyezése esetén az előterjesztésben meg kell jelölni a hatályos rendelet elérhetőségét.

5. melléklet a 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat részvételével működő Társulások felsorolása

1. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

6. melléklet a 10/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület állandó bizottságai, összetétele

1. Pénzügyi, Ügyrendi és Kulturális Bizottság

a) Györgyey János elnök

b) Schultz Józsefné képviselő

c) Karácsonyiné Fehérvári Szilvia képviselő

1

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.