Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 18 - 2019. 05. 18

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletét  az alábbiak szerint módosítja:


1.§

A  Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


2. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat, a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2018. évi együttes költségvetésének 

              Bevételi főösszegét: 939 265 ezer forintban

              Kiadási főösszegét:  939 265 ezer forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 791 737 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  791 737 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint (hiány/többlet).


2.§

A R. 3.§ (1), (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             106 319 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        15 000 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                440 731 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   7 261 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0  forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0  forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0  forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   569 311 ezer forint

i) Finanszírozási bevételek:                                                                 222 426 ezer forint

Összes bevétel:                                                                                      791 737 ezer forint


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 791 737 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 776 737 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 15 000 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 2. melléklet tartalmazza.


3.§

A R. 4.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   29 779 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 670 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         48 750 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     16 683 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 282 105 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               63 970 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 221 450 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            0  forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     668 407 ezer forint

j) Finanszírozási kiadások összesen:                                                  123 330 ezer forint

Összes kiadás:                                                                                       791 737 ezer forint


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 512 023 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 641 ezer forint,

c) tartalék: 270 073 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 382 987 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 285 420 ezer forint

c) intézmény finanszírozás előirányzat: 123 330 ezer forint.4.§

A R. 5.§ az alábbiak szerint módosul:


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások: 63 970 ezer forint.

b) felújítási kiadások: 221 450 ezer forint.Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 13. melléklet részletesen tartalmazza.

5.§

A R. 7.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 270 073 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 270 073 ezer forint,

b) a céltartalék 0 forint.


(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. melléklet tartalmazza.


                                                                       6.§

A R. 11.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 54 878 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 54 878 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 54 878 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.


                                                                       7.§

A R. 12.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás:                                            54 878 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                        54 878 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 54 878 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államgazgatási feladatok bevételei: 0  forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 54878 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

                                                                      

8.§

A R. 13.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   41 958 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 130 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         3 662 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               128 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       54 878 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 54 878 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54 878 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.


9.§

A R. 16.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 92 651 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 92 651 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 92 651 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.


10.§

A R. 17.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


17. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       0  forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   9 571 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás:                                            83 080 ezer forint

 Költségvetési bevételek összesen:                                                        92 651 ezer forint.


(2) A  Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 92 651 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 92 651 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.


11.§

(1) A R. 18.§ (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


18. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   56 524 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 847 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         24 280 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       92 651 ezer forint.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 92 651 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:  0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 92 651 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:  0 forint.


(2) A R. 18.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


 (4) Az (1) – (3) bekezdés költségvetési kiadási, költségvetési bevételi és finanszírozási bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.


12.§

(1) A R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A R. 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A R. 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A R. 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.


(5) A R. 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.


(6) A R. 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.


(7) A R. 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7 melléklete lép.


(8) A R. 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.


(9) A R. 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.


(10) A R. 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.


(11) A R. 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.


(12) A R. 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihírdetését követő napon hatályát veszti.


Gyöngyöshalász, 2019. május 17.


                          Pásztor János                                               dr. Szabó Enikő

                           polgármester                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2019. május 17. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző