Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 18

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 939 265 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 939 265 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 939 265 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 939 265 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 106 318 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            15 000 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 440 731 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                   16 833 ezer forint,

 e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                             0 ezer forint,

 f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

 g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                578 882 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek (B813)                                                         360 838 ezer forint,

Bevételek összesen:                                                                            939 265 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 924 265 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15 000 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 8. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak. (9. melléklet)

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   128 262 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        26 647 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          76 692 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        16 683 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    282 104 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               64 097 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  221 450 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         815 935 ezer forint.

j) Finanszírozási kiadások (K915):                                                           123 330 ezer forint,

Kiadás összesen:                                                                                   939 265 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 653 718 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 285 547 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházáskénti, a tárgyi eszköz beszerzések, valamint a teljesített felújítási kiadások felújításonkénti megoszlását és összegét a 15. melléklet tartalmazza.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Családi támogatások (Erzsébet utalvány 2 alkalom/év) 437 ezer forint,

b) Rendkívüli települési támogatás (Szociális Bizottság) 96 ezer forint,

c) Egyéb nem intézményi ellátások (80 évesek köszöntése, újszülöttek köszöntése,

karácsonyi támogatás, rendkívüli települési támogatás, települési lakhatási támogatás)

16 150 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 270 073 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 270 073 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 270 073 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

       Önkormányzat:

-    választott tisztségviselők              10 fő

-     közalkalmazott                             3 fő  

            Polgármesteri Hivatal:

  • jegyző                                           1 fő              
  • köztisztviselő                                 8 fő
  • fizikai alkalmazott                           7 fő

Általános Művelődési Központ:

  • közalkalmazott                             19 fő


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 54 878 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 54 878 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 54 878 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 54 878 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                              0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                         0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                0 ezer forint.

         i) Finanszírozási bevételek:                                                     54 878 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 54 750ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 128 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     41 958 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     9 130 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              3 662 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

 f) K6. Beruházások:                                                                                       128 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        0 ezer forint,

 i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         54 878 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54 750 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 128 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

4. Az Önkormányzat Általános Művelődési Központ költségvetési szervének

 2018. évi költségvetésének teljesítése


16. § (1) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 92 651 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 92 651 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 92 651 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 92 651 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   9 571 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     9 571 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek:                                                                   83 080 ezer forint.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92 651 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       56 524 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     11 847 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             24 280 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0  ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           92 651 ezer forint.

(3) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92 651 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 791 737 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 791 737 ezer forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 791 737 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 791 737 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              106 319 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            15 000 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  440 731 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         7 261 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       569 311 ezer forint.

i) Finanszírozási bevételek:                                                                    222 426 ezer forint,

Bevételek összesen:                                                                                791 737 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 506 318 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 285 419 ezer forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        29 780 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5 670 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              48 751 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          16 683 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    282 104 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    63 969 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    221 450 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        668 407 ezer forint.

j) Finanszírozási kiadások:                                                                    123 330 ezer forint,

Kiadások összesen:                                                                                791 737 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 506 318 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 285 419 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 2 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem volt szükség.

 (2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 12. számú melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések


27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


29. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. május 17.


P.H.


                Pásztor János                                                                      dr. Szabó Enikő

                polgármester                                                                               jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2019. május 17. napján   

                                                                                                         


  dr. Szabó Enikő

                                                                                                        jegyző