Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 17

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat, a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2018. évi együttes költségvetésének  

              Bevételi főösszegét: 766.518 ezer forintban

              Kiadási főösszegét:  766.518 ezer forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 641.492 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  641.492 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: .0 forint (hiány/többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             113.896 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        50.803 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                266 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   3.105 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0  forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0  forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0  forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     433.804 ezer forint.

i) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:                            207.688 ezer forint

Összes bevétel:                                                                                       641.492 ezer forint


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 433.804 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 383.001 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 50.803 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1.-2. és 3. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. -2. és 3. számú

 melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   19.792 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   4.659 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         50.934 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     14.587 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 70.361 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                             225.403 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                               139.747 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0  forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       525.483 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:576.650 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.520 ezer forint,

c) tartalék: 57.322 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 160.333 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 365.150 ezer forint

c) intézmény finanszírozás előirányzat: 116.009 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások: 225.403 ezer forint.

b) felújítási kiadások: 139.747 ezer forint.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Település lakhatási támogatás,

b) egyéb nem intézmény ellátások.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 57.322 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 57.322 ezer forint,

b) a céltartalék 0 forint.


(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 5 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)   0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 50.715 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 50.715 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 50.715 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás:                                            50.715 ezer forint,

 Költségvetési bevételek összesen:                                                        50.715 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 50.715 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államgazgatási feladatok bevételei: 0  forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 50.715 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   35.101 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.264 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         5.350 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       50.715 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 50.715 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 50.715 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.


(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  0 forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetése


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 74.311 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 74.311 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 74.311 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

17. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       0  forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 forint,

h) B8. Központi irányítószervi támogatás:                                            74.311 ezer forint

 Költségvetési bevételek összesen:                                                        74.311 ezer forint.


(2) A  Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 74.311 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 74.311 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

18. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   38.850 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.272 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         24.189 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       74.311 ezer forint.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.311 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:  0 forint.


(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 74.311 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:  0 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.


(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ -nál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak  2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 fő.

20. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  0  forint ,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet


21. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint.

22. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. § A polgármester 1.500.000.- forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

25. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 199.000 forint/év/fő.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának vállalható kötelezettség.

29. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések30. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2018. február 16.


P.H.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2018. február 16.

P.H.

dr. Szabó Enikő

jegyző