Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (III.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 04 - 2020. 05. 31


Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről   a következőket rendeli el:

l. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Uppony Község Önkormányzatának (továbbiakban:  Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A költségvetés  bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2019. évi költségvetését

                                                 104.513.387  Ft bevétellel,

                                                 104.513.387  Ft kiadással,

állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(1) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását, a

     finanszírozási célú műveletek bevételeit önkormányzati szinten a rendelet 1.számú

     melléklete, a  bevételek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/a. számú

     melléklete,

     a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a

     finanszírozási célú műveletek kiadásait a rendelet 2. számú melléklete, a kiadások

     működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2/a. számú melléklete alapján határozza

     meg a Képviselő-testület.(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemuta-

      tását önkormányzati szinten a 3. számú melléklet részletezi.

4. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 (1) Az önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatait felújítási célonként az  4. számú

      melléklet felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. számú melléklet  rögzíti.


(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok, valamint önként vállalt feladatok  szerinti bontásban a 6.1, 6.2, 6.3. számú mellékletek részletezik.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. számú  melléklet  tartalmazza

(4) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. számú melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és

     kiadásait a 10.sz. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak

      nélküli  – létszám előirányzatát a következők szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám     4 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám   4 fő

            A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata   1 fő.

(9)  A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-

      testület az előző év(ek) 58.772.977  Ft működési és felhalmozási  célú költségvetési

      maradványának felhasználását rendeli el.


(10) A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


 (11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a  11. számú melléklet tartalmazza.  Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

5. §

Általános és céltartalék

  1. A Képviselő-testület   2.140.400 Ft céltartalékot  (szennyvízcsatorna üzemeltetési díja) képez.

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

  1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


  1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


  1. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

7. §

Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3)       Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4)       A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján,– az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

8. §

A gazdálkodás szabályai

 (1)       Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(2)  Az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában naprakész nyilvántartást kell vezetni.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, végrehajtásáról az Ózdi Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik.

10. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet  a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. .január  01. naptól kell alkalmazni.

.