Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 10. 01

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2023.10.01.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya Budakeszi Város közigazgatási területére terjed ki és rendelkezéseit – az e rendeletbe ütköző cselekményeket – Budakeszi Város közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel szemben kell alkalmazni.

2. A közösségi együttélés szabályai

2. § A rendeletben a közösség érdekében meghatározott azon szabályok kerültek összefoglalásra, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát, a közterület rendjét és rendeltetésszerű használatát biztosítják.

3. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

3. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.

4. Eljárási rendelkezések

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását elsőfokon a jegyzőre ruházza át.

5. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

5/A. §2 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárásban helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(2) A közterület-felügyelő helyszíni bírságot szab ki, ha a szabályszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri. A közterület-felügyelő a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a helyszínen közli, ebben az esetben nincs helye fellebbezésnek. Amennyiben a szabályszegő a jogsértést nem ismeri el, akkor közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye.

(3)3 A kiszabott helyszíni bírságot a közléstől számított 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki átutalással a Budakörnyéki Közterület-felügyelet költségvetési számlájára kell megfizetni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárásban a közigazgatási bírság megállapítására a jegyző jogosult.

(5)4 A kiszabott közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki átutalással Budakeszi Város Önkormányzatának bírság számlájára kell megfizetni.

(6) A közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a Képviselő-testület a soron következő ülésén bírál el.

6. § (1)5 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) szabályait kell alkalmazni.

(2)6 A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása során mérlegelni kell:

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát;

b)7 az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra önként igazolja,

c) a közrend védelmének, a közterületek rendje és közforgalom biztosításának érdekét.

(3)8

7. § (1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha a tevékenység vagy mulasztás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha az elkövető természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be (gyermekkorú).

8. § Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

5. Jogkövetkezmények9

9. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

a) természetes személy esetében kettőszázezer forintig,

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig

terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás ismételt vagy folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő az természetes személy esetében ötvenezer forintig terjedő, jogi személy esetében ötszázezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) A bírság kiszabása mellőzhető és figyelmeztetés alkalmazható a közösségi együttélés szabályainak csekély mértékű megszegésére tekintettel, ha azt mérlegelve a kívánt visszatartó hatás várhatóan figyelmeztetéssel is elérhető.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő, a 18. § (2) bekezdés d) pontjában szabályozott magatartások esetén a felelősség a gépjármű üzembentartóját terheli. Az üzembentartó mentesül a bírság alól, ha:

a) a jármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság eljárását;

b) a járművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt adatokkal (gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és a használatba vevő neve, születési helye, ideje, lakcím, nem természetes személy esetében megnevezése, székhelye) bizonyítja, vagy

c) azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - olyan menetlevéllel, vagy fuvarlevéllel igazolja, amelyek a fent meghatározott adatokat tartalmazzák. E pont fennállása esetén a bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

6. Egyes, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 26/1991. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve:

a) a város címerét és zászlóját a rendelet 6. § (2)–(4) bekezdésben megjelölt engedély nélkül előállítja, használja, vagy forgalomba hozza,

b) engedéllyel rendelkezik ugyan, de az ahhoz előírt feltételeket megszegi,

c) a 6. § (7)–(8) bekezdésben foglaltakat nem tartja be a címer előállítása során.

11. §10 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az utcanév- és házszámtáblákról szóló 18/2015. (VII.03.) önkormányzati rendelet szabályait megszegve utcanév táblát, házszámtáblát:

a) megrongál,

b) eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

c) jogtalanul kihelyez,

d) házszámtábla kihelyezését elmulasztja.

12. §11 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendelet szabályait megszegi:

a) a tevékenysége végzése során a 21/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendelet megsértését tapasztalva a jegyzőnek történő jelentési kötelezettségét elmulasztja,

b) a 21/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó helyi előírásokat megsérti, vagy a kötelező közszolgáltatások körébe tartozó munkálatokat jogosulatlanul végzi,

c) a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatót veszi igénybe,

d) az ingatlanon keletkező szennyvizet nem a 21/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően helyezik el, valamint a rendeletben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti,

e) a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe.

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről és a közterületek lobogózásáról szóló 16/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott kötelezettséget vagy tilalmat megsérti vagy kijátssza.

14. §12 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közterület-használat általános rendjéről szóló 20/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet 20. §-ában foglaltakat megszegi.

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a városi piac működési rendjéről szóló 44/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet megszegve:

a) nem hatóságilag hitelesített vagy hibás mérőeszközt használ, illetve az áru mérésének helyességét a vásárlónak nem hagyja ellenőrizni,

b) a piaci árusítás során nem tartja be a kereskedelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat,

c) a piacon tőkehúst vagy állati eredetű élelmiszert árul,

d) a piacon még engedéllyel sem forgalmazható terméket árul,

e) a piacon csak engedéllyel, külön jogszabályi feltételek mellett forgalmazható terméket engedély nélkül vagy külön jogszabályi feltételek hiányában árul.

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet „Budakeszi” városnév felvételéről és használatáról szóló 51/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 3-4. §-ában és a 8. §-ában foglalt rendelkezésektől eltérően használja vagy veszi fel.

17. §13 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a helyi állattartás szabályai, állattartási hely kialakításáról szóló 5/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 4. §. (1) bekezdésében, 5. §-ában, 6. §-ában, 7. §-ában, 9. §-ában foglaltakat megszegi.

18. §14 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki közhasználatú zöldfelületen a zöldterületek és zöldfelületek védelméről és használatáról, valamint a fás szárú növények védelméről szóló 25/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésében foglalt tiltott tevékenységet végez:

a) a növényzet és a zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak rongálása, elpusztítása, eltulajdonítása és károsítása;

b) a zöldfelületen lévő növényekről engedély nélkül virágok, termés, stb. szedése, valamint a fák és a bokrok csonkítása;

c) az élő fára plakát vagy más hirdetés kiragasztása, kiszegezése;

d) a zöldterületeken élő állatok, védett madarak nyugalmának megzavarása, fészkeik rongálása és a fiókák elpusztítása.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki közhasználatú zöldfelületen a 25/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti tiltott tevékenységet végez:

a) szemetelés, törmelék zöldfelületen történő lerakása;

b) közkifolyónál, kútnál jármű vagy szennyezett tárgy mosása;

c) szökőkutakban fürdés vagy azok vizébe lépés;

d) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel rá- és behajtás, ott történő közlekedés, valamint parkolás;

e) só, sóshomok vagy azokkal leszórt hó zöldfelületre történő lerakása;

f)15 játszótérre állat bevitele és beengedése;

g) kutyaürülékkel a zöldfelület szennyezése;

h) zöldfelületen történő sátorozás

i) a zöldfelület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatása;

j) tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshely létesítése;

k) a rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeken közművezeték fektetése, kivéve a hivatkozott 14. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a 25/2015. (VIII. 05.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében részletezett hatósági engedély nélkül közterületen lévő fát kivág.

19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6-9. §-ában foglaltakat megszegi.

20. §16 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen vagy magánterületen

a) avart vagy kerti hulladékot éget,

b) hulladékot éget,

c) olyan kerti hulladékot éget, amely kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festékét, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot) tartalmaz,

d) az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot (benzin, gázolaj stb.), légszennyező vagy bűzös segédanyagot alkalmaz,

e) az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanon a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot éget,

f) veszélyes hulladék nyílt téri égetését végzi, illetőleg ilyen anyagot háztartási tüzelőberendezésben éget, valamint

g) olyan háztartási tevékenységet folytat, amely a környezeti levegő olyan mértékben megterheli, amely légszennyezést okoz.

21. §17

22. §18 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 11/2011 (III. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-ában, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 6-11. §-ában foglaltakat megszegi.

23. §19 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltakat megszegi.

24. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 36/2011. (VII. 06. ) önkormányzati rendelet szabályait megszegve:

a) engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területre vagy lezárt temetőben halottat eltemet,

b) a kiadott halottat vagy a hamvakat bejelentés nélkül illetve tiltott helyen helyezi el,

c) a temető nyitvatartási rendjére vonatkozó előírásokat megszegi,

d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti,

e) aki a temető területén a gépjármű közlekedés szabályait nem tartja be,

f) a temetőbe állatot visz be, kivéve a segítő kutyát.

g) az a vállalkozó, aki a köztemetőben úgy végez munkát, hogy tevékenységét az üzemeltetőnek nem jelenti be, az előírt díjat nem fizeti be illetve a munka végzésekor nem tartja be a helyi rendeletben előírtakat.

h) a temető létesítményeit, építményeit nem a rendeltetésüknek megfelelően használja,

i) a temetőben keletkezett hulladékot és a szemetet nem a hulladékgyűjtőben helyezi el,

j) a temetőben tűz keletkezését előidézi,

k) a temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést sértő sírjelet elhelyez,

l) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja.

24/A. §20 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (9-10) bekezdéseiben, valamint 4. § (4) bekezdésében foglaltakat megszegi.

7. Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. Módosító rendelkezések

26. § Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 15. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

„(2) Az (1) bekezdésen túlmenően a használót közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indított eljárás lefolytatása mellett az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére is kötelezni kell. Azt a használót is kötelezni kell a közterület használati díj megfizetésére, aki az engedélyében foglalt feltételektől eltérő módon használja a közterületet.

27. § Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelete 4. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

„(5) A temető területére gépjárművel csak az üzemeltető térítésmentes engedélye alapján lehet behajtani.

1

A bevezető a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 8/2020. (III. 31.) ör. 1. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.

3

Az 5/A. § (3) bekezdése a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5/A. § (5) bekezdése a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Módosította a 9/2018. (II.26.) ör. 8. §-a. Hatályos 2018. február 26-tól.

6

Módosította a 33/2018. (XII. 5.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. december 4. napjától. A 6. § (2) bekezdése a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Módosította a 9/2018. (II.26.) ör. 8. §-a. Hatályos 2018. február 26-tól.

8

Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (III. 31.) ör. 6. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2020. április 1. napjától.

9

Módosította a 8/2020. (III. 31.) ör. 2. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.Módosította a 33/2018. (XII. 5.) ör. 1. §-a. Hatályos 2018. december 4. napjától.

10

Módosította a 26/2015. (VIII.05.) ör. 1. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól.

11

Módosította a 26/2015. (VIII.05.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. szeptember 1-től.

12

A 14. § a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Módosította a 20/2019. (VII. 31.) ör. 1. §-a. Hatályos 2019. augusztus 1. napjától.

14

Módosította a 26/2015. (VIII.05.) ör. 3. §-a. Hatályos 2015. augusztus 6-tól.

15

Módosította a 8/2020. (III. 31.) ör. 3. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.

16

Módosította a 8/2020. (III. 31.) ör. 4. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.

17

Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (III. 31.) ör. 6. § (2) bekezdése. Hatályon kívül 2020. április 1. napjától.

18

A 22. § a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 23. § a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

Módosította a 8/2020. (III. 31.) ör. 5. §-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.