Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról

Hatályos: 2024. 05. 15

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról

2024.05.15.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) Szentendre Város közigazgatási területén a Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében álló helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban, egyéb közterületen és az Önkormányzat tulajdonában álló egyéb ingatlanon kialakított várakozási területen járművel történő várakozás rendjére,

b)1 a díjköteles várakozási területen közlekedő és várakozó jármű tulajdonosára, üzembentartójára, használójára, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

c) a kijelölt várakozási terület üzemeltetőjére, és

d) az Önkormányzatra és annak intézményeire.

(2)2

(3)3 A várakozási területeket az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti az Önkormányzat és az üzemeltető között a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tartalommal létrejött szerződés (a továbbiakban: üzemeltetési szerződés) alapján.

2. § (1)4

(2) Szentendre Város közigazgatási területén kialakított díjköteles várakozási területek jegyzékét, kategória (a továbbiakban: zóna) szerinti besorolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott várakozási területeken a három vagy annál több kerekű járművel történő várakozási célú használatért várakozási díjat kell fizetni.

(4) A várakozási területeken belül az egyes várakozóhelyek kijelöléséről az Önkormányzat, lehetőség szerinti felfestéséről és a szükséges tájékoztató és jelzőtáblák kihelyezéséről az üzemeltető gondoskodik.

3. § (1)5 A díjköteles várakozási területeken 9:00 és 20:00 között áll fenn díjfizetési kötelezettség.

(2)6 Autóbusszal kizárólag az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott díjköteles várakozási területen, tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel és pótkocsival kizárólag az 1. melléklet 2.1. pontjában meghatározott díjköteles várakozási területen lehet várakozni.

(2a)7 Az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott díjköteles várakozási területen közlekedni és várakozni Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló rendelete szerinti behajtási hozzájárulás (a továbbiakban: behajtási hozzájárulás) birtokában és várakozási megváltási díj megfizetése esetén szabad. A behajtási hozzájárulás az 1. melléklet 1.1. pontja szerinti I. védett övezetben legfeljebb 10 perc várakozásra jogosít. E területekre várakozásra jogosító bérlet nem váltható.

(3)8 Az 1. melléklet 3.16. pontjában meghatározott várakozási területeken kizárólag szabad- és munkaszüneti napokon lehet várakozni. Az e területre vonatkozó díjköteles várakozási időszakra az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandók. Az e bekezdésben foglaltakat a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeivel (a továbbiakban: SZEI) munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek vonatkozásában nem kell alkalmazni.

(4)9 A kijelölt várakozóhelyet a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművel – beleértve a pótkocsira szerelt hirdető berendezést is – tilos igénybe venni.

4. § (1) A díjköteles várakozási területen a díjfizetési kötelezettség időtartama alatt a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott polgári jogi jogviszony a várakozási terület – KRESZ szabályait betartó – igénybevevője és az Önkormányzat között ráutaló magatartással jön létre.

(2)10

(3)11

5. § (1)12 A várakozási területen járművel jogszerűen várakozni kizárólag a várakozás megkezdésekor parkolójegy kiadó automatával megváltott jeggyel, vagy mobil eszközzel indított parkolással, vagy a jelen rendelet szerinti bérlet, vagy egyéb jogosultság alapján lehet.

(1a)13 A várakozás akkor tekintendő jogszerűnek, ha

a)14 az adott övezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatából váltott parkolójegy megváltásra került,

b)15

c)16 mobil parkolás esetén a mobiltelefonos parkolási rendszernek az adott övezetre érvényes kóddal megindított és a vonatkozó jogszabályban meghatározott sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolása megtörtént,

d)17 az üzemeltető rendszerében az adott rendszámhoz tartozó egyéb jogosultság rögzítésre került.

(2) A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor a várakozási területen elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál vagy mobil parkolással kell megfizetni. A minimálisan megfizetendő várakozási idő 15 perc.

(2a)18 A megváltott parkolójegy csak az adott zónában, a rajta feltüntetett időtartamban érvényes.

(3) A várakozási díj (bérlet díja) őrzést vagy más szolgáltatást nem foglal magában, azonban tartalmazza az általános forgalmi adót. A pótdíj összege nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

(4)19

(5) A bizonylat a rajta feltüntetett időtartamig érvényes.

(6)20 A gépjármű használója készpénzzel történő fizetés esetén köteles gondoskodni a parkolójegy-kiadó automatából történő parkolójegy megváltásához szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű pénzérméről.

(7)21 A parkolójegy-kiadó automata üzemképtelenség esetén az igénybevevő a várakozás helyéhez legközelebb eső üzemelő parkolójegy-kiadó automatából köteles jegyet váltani. A várakozás helyéhez legközelebb eső parkolójegy-kiadó automata helyét a várakozási helyet jelző tábla jelöli meg.

5/A. §22 (1) Az 1. melléklet 5. pont szerinti várakozási területen munkanapokon 8-16 óráig jogszerűen várakozhat és mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt várakozási területen az ott megjelölt időszakon kívüli időszakban jogszerűen várakozhat és mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a Pásztor közben lakóhellyel rendelkező személynek a városi kedvezményes várakozási engedéllyel rendelkező azon gépjárműve, melynek rendszámát az üzemeltető elektronikus rendszerében rögzíti a jármű üzemben tartójának kérelmére.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt várakozási területen az ott megjelölt időszakon kívüli időszakban jogszerűen várakozhat és mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a Rab Ráby téren, a Malom utcában és a Munkácsy utcában lakóhellyel rendelkező személynek a városi kedvezményes várakozási engedéllyel rendelkező és a behajtási hozzájárulással is rendelkező azon, lakóingatlanonként legfeljebb egy darab gépjárműve, melynek rendszámát az üzemeltető elektronikus rendszerében rögzíti a jármű üzemben tartójának kérelmére.

6. § (1)23 A díjköteles várakozási terület rendszeres igénybevételéhez éves és időszakos bérlet váltható. Bérletet kizárólag személygépkocsira és legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira (a továbbiakban együtt: személygépkocsira) lehet váltani.

(2) A díjköteles várakozási területeken fizetendő várakozási díj és a pótdíj mértékét, valamint a bérletek díjait zónánkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3)24

(4)25 A megváltott bérletet az üzemeltető a jogosult indokolt kérelmére, a jármű tulajdonjogának, vagy birtokának elvesztése, illetőleg átruházása esetén visszaváltja. Visszaváltás esetén a bérlet árának időarányos része jár vissza, amelyet úgy kell számítani, hogy a bérlet lejártáig hátralévő egész hónapok számának megfelelően kiszámított összeget kell visszafizetni. A bérletet visszaváltáskor az üzemeltető egyidejűleg bevonja.

(5)26 Bérlet kizárólag abban az esetben vásárolható, továbbá a 10. § (4) bekezdés szerinti regisztráció akkor végezhető el, ha a regisztrálandó személygépkocsira, továbbá annak tulajdonosára, vagy üzemben tartójára vonatkozóan nincs Szentendre Város Önkormányzatával, valamint az üzemeltetővel szemben rendezetlen pótdíjtartozás, vagy közigazgatási bírság tartozás.

7. §27 (1)28 A 6. § (1) bekezdés szerinti bérlet

a) általános, egy vagy több zónára érvényes,

b) munkavállalói,

c) lakossági,

d) egészségügyi szolgáltatói,

e) oktatási és

f) szálláshely-szolgáltatói

bérlet lehet, mely elektronikusan kerül nyilvántartásra és az (1) bekezdés f) pont szerinti szálláshely-szolgáltatói bérlet kivételével egy konkrét rendszámhoz kapcsolódik.

(2)29

(3)30 Általános bérletet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolhat. Az általános bérlet a megváltott zónában való várakozásra jogosít. A III. parkoló zónára vásárolt bérlet a II. parkoló zónában való várakozásra is jogosít.

(4)31 Munkavállalói bérlet vásárlására jogosult

a) a munkáltató által kiállított igazolás ellenében egy személygépkocsira az 1. mellékletben meghatározott várakozási területeken belül található állandó munkahelyen dolgozó

aa) közalkalmazott, köztisztviselő és szentendrei székhelyen működő iskola, óvoda, költségvetési szerv, önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaság munkavállalója,

ab)32 a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal dolgozója,

ac) a Szentendrei Járási Ügyészség munkavállalója,

ad) gyógyszertári dolgozó,

ae) SZEI szakorvosa, hivatásos ápoló,

b) az Önkormányzat intézménye és gazdasági társasága,

c)33 a szentendrei rendvédelmi szerv és a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság intézményenként legfeljebb 2 darab személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira,

d) a Szentendrei Járás települési önkormányzatai 2 személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira.

(5)34 A munkavállalói bérlet kizárólag munkanapokon a Paprikabíró utcánál található nagyparkolóban, valamint a Bolgár utca és Kertész utca közötti, Szentendre 919/1 hrsz.-ú parkoló palettában érvényes, kivéve a (4) bekezdés aa), ae) és b) pont szerinti szervek, akik esetében az (5a) bekezdés is irányadó.

(5a)35 A (4) bekezdés aa), ae) és b) pont szerinti szervek az (5) bekezdésben foglaltakon túl a Polgármester által meghatározott:

a) díjköteles várakozási területen

b) maximális óraszámban

c) maximális számú rendszámra is igényelhetnek a munkavállalói bérlethez kapcsolódóan konkrét helyszínre és konkrét időpontra és konkrét rendszámra várakozási jogosultságot, azzal, hogy az (5) bekezdés szerinti területeken kívül a II. parkoló zónába tartozó díjköteles várakozási területeken egy óra időtartam két óraként kerül elszámolásra az (5a) bekezdés b) pont szerinti maximális óraszám szempontjából, a III. parkoló zónába tartozó díjköteles várakozási területeken egy óra időtartam három óraként kerül elszámolásra az (5a) bekezdés b) pont szerinti maximális óraszám szempontjából.

(5b)36 A munkavállalói bérletet a munkáltató váltja ki és ő szervezi annak felhasználását a Polgármester által meghatározott módon, az üzemeltető által biztosított rendszerben.

(6)37 Lakossági bérlet vásárlására jogosult az a szentendrei lakos, akinek 2000. január 1-jét megelőzően kiállított érvényes személyi igazolványában vagy érvényes lakcímkártyáján feltüntetett lakóhelye vagy tartózkodási helye az 1. mellékletben meghatározott várakozási területen vagy a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett övezetben (a továbbiakban: védett övezet) van és nincs lehetősége saját ingatlanán belül személygépkocsi tárolására. Lakóingatlanonként csak egy személygépkocsira vásárolható lakossági bérlet, amely kizárólag a lakóingatlan közvetlen közelében kialakított várakozási területen – kivételes méltánylást érdemlő esetben az üzemeltető által engedélyezett egyéb helyen – jogosít várakozásra. A bérleten annak területi hatályát fel kell tüntetni. A lakossági bérlet a III. parkoló zónába tartozó várakozási területen vagy védett övezeten belül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére történő kiállítás esetén kizárólag a bérleten feltüntetett területen, továbbá a II. parkoló zónában érvényes.

(7)38 A várakozási területeken belül ellátást végző házi- és gyermekorvos, valamint a mellettük dolgozó ápoló, védőnő, szociális gondozó személygépkocsijára egészségügyi szolgáltatói bérletet igényelhet, amellyel munkavégzése során a várakozási terület bármely zónájában várakozhat.

(8)39 Oktatási bérlet vásárlására jogosult tanulónként egy gépjárműre az a szülő, akinek gyermeke díjköteles várakozási területen lévő szentendrei oktatási intézménybe jár. Az oktatási bérlet csak tanítási időszakban szeptember 1. és január 31., valamint február 1. és június 30. között használható. Az oktatási bérlet kizárólag a II. parkoló zónában történő várakozásra jogosít.

(9) Szálláshely-szolgáltatói bérlet vásárlására jogosult az a szálláshely-szolgáltató, aki tevékenységét az 1. mellékletben meghatározott valamely várakozási területen belül végzi, és szobáinak száma meghaladja a saját területén biztosítható várakozóhelyek számát. A szálláshely-szolgáltatói bérlet díja a 2. melléklet 2.1. pontjában meghatározott bérlet díjával egyezik meg és legfeljebb a szálláshely-szolgáltató szobái számának és a saját területén biztosítható várakozóhelyek számának különbözetének megfelelő darabszámban igényelhető.

(10) A szálláshely-szolgáltatói bérletet kizárólag a szálláshely-szolgáltató vendégei használhatják. Ennek igazolása céljából az üzemeltető a szálláshely-szolgáltatót a vendég személygépkocsijának forgalmi rendszámát is tartalmazó vendégkönyv bemutatására hívhatja fel. Amennyiben a szálláshely-szolgáltatói bérletet rendeltetésellenesen használták, a szálláshely-szolgáltató a továbbiakban nem jogosult a szálláshely-szolgáltatói bérlet kiváltására.

(11)40 Az e §-ban meghatározott bérleteket az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet igényelni, az a szálláshely szolgáltatás igénybe vételének időtartamára a vendég által megadott rendszámhoz kapcsolódik, melyet a szálláshely szolgáltató rögzít az üzemeltető által biztosított rendszerben.

(12)41 A bérlet kiállításához szükséges:

a) a személygépkocsi tulajdonosának személyi okmányai, nem természetes személy tulajdonos esetén cégkivonat vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat,

b) - a szálláshely-szolgáltatói bérlet kivételével – a személygépkocsi forgalmi engedélye,

c) munkavállalói bérlet esetén munkáltatói igazolás,

d)42 oktatási bérlet esetén az oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás, tanuló és törvényes képviselők személyi okmányai,

e) szálláshely-szolgáltatói bérlet esetén a szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás,

f) egészségügyi szolgáltatói bérlet esetén az egészségügyi vagy szociális szolgáltató vezetőjének írásos nyilatkozatát arról, hogy a szolgáltató a díjköteles várakozási területen élő személy ellátásáról gondoskodik, valamint az egészségügyi vagy szociális szolgáltató által kiállított – a bérlet igénylőjének a szolgáltatóval fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló – munkáltatói igazolás g) lakossági bérlet esetén abban az esetben, ha az igénylő a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett övezetben rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel, érvényes behajtási engedély bemutatása.

(13)43 A polgármester írásban rendelkezhet a már kiadott, a 7. § (1) bekezdés szerinti bármely bérlet érvényességi idejének egy alkalommal, legfeljebb 12 hónap időtartamra történő meghosszabbításáról.

8. § (1) A díjköteles várakozási területeken várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat

a) a kerékpár,

b) a kétkerekű segédmotoros kerékpár,

c) a kétkerekű motorkerékpár,

d) a közérdekből történő veszély-, és hibaelhárítást végzők gépkocsija, a munkavégzés időtartamára,

e) a diplomáciai mentességet élvező személyek megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsija,

f)44 az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek, valamint a tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában vagy üzemeltetésben álló gépkocsi,

g) az Önkormányzat képviselője és tisztségviselője,

h) a körzet országgyűlési egyéni választókerületi képviselője,

i) Szentendre Város Díszpolgára,

j)45 azonos időszakban legfeljebb 30 gépkocsi tekintetében polgármesteri engedéllyel annak a gépkocsija, aki az Önkormányzat érdekében vagy megbízásából rendszeresen munkát végez a belváros területén,

k)46 azonos időszakban legfeljebb 10 gépkocsi tekintetében polgármesteri engedéllyel az Önkormányzat, illetőleg a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal vendégei.

(2)47 Az (1) bekezdés g)-k) pontjai szerinti jogosultság ellenőrizhetősége érdekében az üzemeltető a jogosult neve, a jármű rendszáma és a jogosultsági jogcím adatot kezeli.

9. § (1)48 Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az 1. melléklet 3.16. pontjában szereplő díjköteles várakozási területen a SZEI-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.

(2) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító személy, akinek a gépkocsija első szélvédője mögött jól látható módon van elhelyezve a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa. A jogosultságot az ellenőr kérésére igazolni kell.

(3) A polgármester az üzemeltető értesítése mellett valamennyi zónában engedélyezheti az Önkormányzat közigazgatási területén belüli rendezvény helyére és idejére a meghívott vendéget szállító gépjármű díjmentes várakozását.

(4)49 A polgármester az üzemeltető értesítése mellett az 1. melléklet 3.14. pontjában szereplő díjköteles várakozási területen piacnapon engedélyezheti a piacon árusító személy által használt gépjármű díjmentes várakozását

10. §50 (1)51

(2)52 2023. január 01-től az a szentendrei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy az a szentendrei székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult az I. és II. várakozási övezetbe történő városi kedvezményes várakozási engedélyre, aki járművét - melynek a jármű forgalmi engedélyében szereplő tulajdonosa, vagy üzemben tartója - előzetesen regisztrálja az üzemeltető parkolási rendszerébe.

(3)53 A (2) bekezdés szerint elektronikus úton vagy személyesen regisztrálni

a) szentendrei lakóingatlanonként legfeljebb 4 darab járművet és

b) a naptári évvel azonos időszakra és

c) tárgyévre az adott évben, valamint a tárgyévet megelőző év szeptember 1-től lehet.

(4)54 A (2) bekezdés szerinti regisztrációhoz és a (7) bekezdés szerinti várakozáshoz az üzemeltető részére a 2. melléklet 5. pont szerinti várakozási megváltási díjat kell fizetni.

(5)55 A (2) bekezdés szerinti személyes regisztrációhoz az üzemeltetőnek be kell mutatni:

a) természetes személy esetén érvényes személyazonosító igazolványt, vagy útlevelet, vagy fényképes gépjárművezetői engedélyt, továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, illetőleg nem természetes személy esetén a cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatot és

b) a jármű forgalmi engedélyét.

c)56 a (4) bekezdés szerinti várakozási megváltási díj megfizetésének igazolását, annak átutalással történő megfizetése esetén.

(5a)57 A (2) bekezdés szerinti elektronikus úton történő regisztráció az ugyfelablak.szentendre.hu weboldalon működtetett e-ügyintézési rendszer igénybevételével intézhető.

(5b)58 Az elektronikus úton benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy esetén a kérelmező nevét, állandó lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, elérhetőségét,

b) nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, adószámát, a képviselő nevét, címét,

c) a jármű forgalmi rendszámát,

d)59 a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítása céljából az üzemeltető a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartások és a kiadott hozzájárulások nyilvántartása összekapcsolódhasson,

e)60 a (4) bekezdés szerinti várakozási megváltási díj megfizetésének igazolását, annak átutalással történő megfizetése esetén,

f)61 nem természetes személy esetén csatolt dokumentumként a cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatot és a jármű forgalmi engedélyét.

(6)62 Aki elidegeníti a kedvezményes várakozási jogosultsággal érintett személygépkocsiját, köteles e tényt az elidegenítést követő 15 napon belül a személygépkocsi forgalmi rendszámának megjelölésével az üzemeltető részére bejelenteni.

(7)63 Az (4) bekezdés szerinti várakozási megváltási díj megfizetése esetén belvárosi kedvezményes várakozási engedélyre jogosult az I-II. védett övezet területére, aki Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján az oda való behajtási hozzájárulásra is jogosult.

(8)64 A 2022. július 1. előtt kiadott behajtási engedélyek érvényességük időtartama alatt várakozásra is jogosítanak az 1. melléklet 1.1-1.3. pont szerinti I-II. védett övezetre létrehozott díjköteles várakozási területeken.

(9)65 A (4) bekezdés szerinti várakozási megváltási díj a jogosult indokolt kérelmére

a) a tárgyévet megelőző időszakban teljes összegben

b) a tárgyévben a még meg nem kezdett egész hónapok számának az egész évhez viszonyított arányával megegyező arányban

visszafizetendő, amennyiben a jármű tulajdonjoga átruházásra került, a jármű forgalomból kivonásra került, vagy az egyéb okból kikerült a jogosult birtokából. Be kell mutatni a kérelem indokának bizonyítására szolgáló dokumentumokat, így különösen tulajdonjog átruházás, vagy a jármű forgalomból történő kivonása esetén az erről szóló okiratot.

(10)66 A (9) bekezdés szerinti esetben a jogosult kérheti a visszafizetés felfüggesztését és amennyiben a tárgyévben megjelöl egy, a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő másik járművet, úgy ezen járműre vonatkozóan a tárgyév még hátralévő részére a (4) bekezdés szerinti várakozási megváltási díj megfizetettnek tekintendő és az (5) bekezdés c) pont nem alkalmazandó.

(11)67 A (9) és (10) bekezdés szerinti eljárásért a 2. melléklet 3. pont szerinti díj fizetendő.

(12)68 A (9) és a (10) bekezdés szerinti eljárások kizárólag személyesen intézhetők az üzemeltető ügyfélszolgálatán.

11. § (1) A díjköteles várakozási területek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni.

(2)69 Jogosulatlan várakozás esetén esetenként a 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatok szerinti pótdíjat kell fizetni.

(3) A díjköteles időszak alatt jogosulatlan használatnak minősül

a) az e rendelet szerinti jogosultság, érvényes bizonylat vagy mobil parkolás nélkül igénybe vett várakozóhely használat,

b) az előre megfizetett várakozási idő elteltével a várakozóhely további díjfizetés nélkül igénybevétele (a továbbiakban: várakozási idő meghosszabbítása),

c)70 ha a jogosultság az üzemeltető számára egyértelműen nem állapítható meg,

d)71 az alacsonyabb díjú zónában megváltott parkolójeggyel vagy mobil parkolással a magasabb díjú zónában történő várakozás.

e)72 ha egy gépjármű két vagy több parkolóhelyet foglal el, kivéve ha megváltja az elfoglalt parkolóhelyek mindegyikére parkolójegy-kiadó automatából, vagy mobil parkolással a jegyet,

f)73 az autóbuszok számára kijelölt parkolóhely személygépkocsival, továbbá a személygépkocsik számára kijelölt parkolóhely autóbusszal történő igénybevétele,

g)74 ha a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa nem vagy nem a 9. § (2) bekezdésben meghatározott módon van elhelyezve a gépjárműben, így annak érvényessége üzemeltető számára egyértelműen nem állapítható meg.

(4)75 A várakozási jogosultságnak és a várakozási díj megfizetésének ellenőrzését, valamint a pótdíjak megállapítását, beszedését és behajtását az üzemeltető végzi. Az ellenőr várakozási díjat, valamint pótdíjat nem vehet át. Méltányosságra, reklamációra, jogorvoslatra történő hivatkozásnak nincs a pótdíjazási intézkedésre halasztó hatálya.

(5)76 Jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot a helyszínen megállapító ellenőr köteles az írásos pótdíjfizetési felszólítást a gépjárművön jól látható helyen elhelyezni. Az ellenőr köteles a jogosulatlan használatról a gépjármű forgalmi rendszámát is tartalmazó fényképfelvételeket készíteni. A jogosulatlan használat közterületi térfigyelő kamera rendszer felvétele alapján is megállapítható, ebben az esetben az írásos pótdíjfizetési felszólítás postai úton kerül megküldésre.

(6) A várakozási idő meghosszabbítása esetén a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a megfizetett várakozási időt követően

a) az egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perc,

b) az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perc eltelt.

(7) Mentesül a megállapított pótdíj megfizetése alól az üzembentartó, amennyiben igazolja, hogy
a) a várakozási díj megfizetésének elmulasztása esetén a pótdíj megállapítását követő 5 percen belüli időpontban,
b) a megfizetett várakozási idő meghosszabbítása esetén
ba) egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 5 percen belüli időpontban,
bb) az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén a kifizetett várakozási idő elteltét követő 15 percen belüli időpontban
érvényes bizonylattal rendelkezett vagy a mobil parkolást elindította.
(8) Amennyiben a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes jeggyel rendelkezett, de azt nem e rendelet szerint helyezte el, vagy a (7) bekezdésben meghatározott időtartamon belül érvényes jeggyel rendelkezett vagy a mobilparkolást a (7) bekezdésben meghatározott időtartamon belül elindította és a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított 3 munkanapon belül az üzemeltető irodájában a jegyet bemutatja vagy mobil parkolás esetén a mobil parkolás elindításáról szóló visszaigazoló sms-ben megküldött ID azonosítóval vagy a felszólítás azonosítójának vagy a forgalmi rendszám megadásával a várakozási jogosultságot igazolja és annak e rendeletben foglalt feltételei fennállnak, akkor az üzemeltető a pótdíjtartozást törli a nyilvántartásából.
(8a) 77 Amennyiben a gépjármű használója a parkolójegy-kiadó automata használata, vagy a mobil parkolás indítása esetén a forgalmi rendszám bevitele során legfeljebb két karakter vonatkozásában hibát vét és ezt a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított 3 munkanapon belül a mobil parkolás elindításáról szóló visszaigazoló sms bemutatásával és a helyes forgalmi rendszám megjelölésével egyidejűleg az üzemeltető felé jelzi, akkor az üzemeltető naptári negyedévenként egy alkalommal jogosult eltekinteni a díj-és pótdíjköveteléstől
(9) A (7) bekezdés a) pontjában meghatározott esetre az üzemeltető naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal és csak abban az esetben hivatkozhat, ha a (8) bekezdés szerinti eljárás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan várakozás miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet vagy pótdíjtartozása.
(9a) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített esetben a zónák közti díjkülönbözet megtérítésére és emiatt a kiszabott pótdíj elengedésére nincs lehetőség.
(10) A fizetési felszólításban meg kell jelölni a jogosulatlan várakozás (3) bekezdés szerinti típusát, helyét, az észlelés időpontját, a gépjármű forgalmi rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésének módját. Ha a várakozási díjat vagy a pótdíjat nem fizetik meg, az üzemeltető a díj-és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül az üzembentartó részére postai küldeményként vagy más egyéb igazolható módon megküldi.
(10a) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy vagy az őt szállító személy
b) az egyébként érvényes parkolási igazolványt a várakozás során nem használta és a várakozási esemény rögzítését követő 3 napon belül a gépjármű üzembentartója az eredeti parkolási igazolványt az üzemeltető részére bemutatja, úgy naptári évenként egy alkalommal a gépjármű üzembentartója mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól.
(11) Ha az üzembentartó a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az üzemeltető a fizetési kötelezettség bármely jogcímen történő érvényesítése érdekében jogosult kintlévőség kezelési eljárást indítani. A kintlévőség kezelési eljárás során az üzemeltető jogosult az üzembentartó tartozással kapcsolatos adatait a tartozás behajtása érdekében ezzel foglalkozó külső szervezetnek peres vagy peren kívüli eljárás lefolytatása érdekében átadni. A jogos követelés behajtása érdekében az üzemeltető jogosult az elektronikus úton készült felvételeket felhasználni.
(12) A pótdíjat csekken, banki átutalással vagy az üzemeltető házipénztárában az üzemeltető által meghatározott ügyfélfogadási időben lehet megfizetni.
(13) Az üzemeltető a jogosulatlanul várakozó gépjárműveket csak auditált nyilvántartási programban tarthatja nyilván.
(14) A várakozási díj és a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg. Az üzemeltető legalább a várakozási területek üzemeltetéséhez szükséges költségekre jogosult. A bevételekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az üzemeltetési szerződés tartalmazza.

11/A. §78 Járművel történő várakozással kapcsolatos ügyintézés során a gépjármű üzembentartója vagy az általa írásbeli meghatalmazással meghatalmazott képviselője járhat el.

11/B. §79 (1) Üzemeltető e rendelet szerinti adatkezelési tevékenységéről adatkezelési tájékoztatót készít, melyet közzétesz honlapján, valamint ügyfélszolgálatán a személyesen megjelenő ügyfelek részére rendelkezésre bocsát.

(2)80 A 6. § (1) bekezdés szerinti bérlet kiállítása érdekében a 7. § (12) bekezdésben meghatározott okmányokat és igazolásokat kell bemutatni üzemeltetőnek az ügyfélszolgálaton. Üzemeltető a bérlet alapján történő várakozásra való jogosultság megállapítása, a jogosultság fennállása esetén a várakozás biztosítása és ellenőrzése valamint az igényléssel kapcsolatos visszaélések elkerülése és a 6. § (4) bekezdés szerinti visszaváltás érdekében az érintett nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, a gépjármű forgalmi rendszámát, ezeken túlmenően lakossági bérlet esetén az érintett lakcímét, munkavállalói és egészségügyi szolgáltatói bérlet esetén a munkáltató megnevezését, címét, oktatási bérlet esetén az oktatási intézmény megnevezését, címét, a tanuló nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, szálláshely-szolgáltatói bérlet esetén a szálláshely-szolgáltató nevét és címét rögzíti, tárolja és kezeli a bérlettel meghatározott időszak végéig.

(3)81 A 10. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyes előzetes regisztráció során üzemeltető a 10. § (5) bekezdés szerinti okmányokat és igazolásokat megtekinti és az érintett nevét, születési helyét, születési idejét, anyja születési nevét, lakcímét és a gépjármű forgalmi rendszámát rögzíti és ezen adatokat kezeli a kedvezményes várakozásra való jogosultság megállapítása valamint a 10. § (9) bekezdés b) pont szerinti visszafizetés érdekében.

(4)82 A 10. § (2) és (3) bekezdés szerinti elektronikus úton történő előzetes regisztráció során a kedvezményes várakozásra való jogosultság ellenőrzése céljából üzemeltető az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) név,

b) születési hely és idő,

c) anyja neve,

d) lakcím,

e) gépjármű forgalmi rendszáma.

(5)83 Üzemeltető a (4) bekezdés szerinti személyes adatokat rögzíti, a kedvezménnyel érintett időszak végéig tárolja és kezeli a kedvezményes várakozás biztosítása, ellenőrzése és a 10.§ (3) bekezdésben foglaltak biztosítása, valamint a 10. § (9) bekezdés b) pont szerinti visszafizetés céljából.

(6) Számla kiállítása esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számlán szereplő személyes adatokat az üzleti év lezárásától számított 8 évig kell megőrizni.

(7) A (2) - (5) bekezdés szerinti személyes adatokat kizárólag az üzemeltető azon dolgozói ismerhetik meg, akik a bérletek kiállításával és értékesítésével, a kedvezményes várakozásra való jogosultság megállapításával, a várakozási területen a várakozás ellenőrzésével, biztosításával kapcsolatos feladatokban részt vesznek.

(8) A várakozási díjak megfizetésének ellenőrzésével és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos adatkezelési tevékenysége körében üzemeltető a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások szerint, így különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

12. § (1)84 E rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni azzal, hogy az e rendelet hatályba lépése előtt vásárolt bérletek a rajtuk feltüntetett időtartam végéig érvényesek maradnak.

(3)85 A járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti bérlet érvényességére a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendeletnek a bérlet vásárláskor hatályos szabályait kell alkalmazni.

1. melléklet a 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelethez86

Szentendre Város közigazgatási területén kialakított díjköteles várakozási területek

1. A védett övezetekbe tartozó díjköteles várakozási területek

1.1. Az I. védett övezet:

1.1.1.87 Fő tér, Dumtsa Jenő utca, Várdomb utca, Alsó Duna köz, Vak Bottyán utca, Jankó János utca, Futó utca, Görög utca, Bercsényi utca, Vastagh György utca, Városház tér

1.1.2.88 Bogdányi utca a Fő tértől a Rév utcáig, valamint a Bercsényi Miklós utca, Kígyó utca, Gőzhajó utca, Szerb köz, Halász utca, Dunaár utca

1.1.3.89 a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti szakaszára csatlakozó mellékutcák, kivéve a Szerb utca

1.1.4. Duna korzó Péter-Pál utca és Lázár cár tér közötti szakasza

1.2. A II. védett övezet

1.2.1.90 Alkotmány utca, Rab Ráby tér, Munkácsy Mihály utca, Batthyány utca, Kör utca, Janicsár utca, Hunyadi utca

1.2.2. Arany János utca, Piac köz,

1.2.3. Malom utca Bartók Béla utca és Munkácsy Mihály utca közötti szakasza

1.2.4. a Vörösmarty utca Tiszteletes utca és Arany János utca közötti szakasza,

1.2.5. a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti szakasza,

1.2.6. a Rév utca Teátrum utca és Bogdányi utca közötti szakasza,

1.2.7. a Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Városház tér közötti szakasza

1.2.8. Péter Pál utca, Kucsera Ferenc utca

1.2.9.91 Szerb utca

1.2.10.92 Tinódi köz, Malom utca és Bem utca

1.3. Szentendre Város közigazgatási területén a fentiekben nem említett, „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával kijelölt védett övezetekben a várakozásért a védett időszak időtartama (óra) és 600 Ft szorzatának megfelelő várakozási megváltási díjat kell fizetni alkalmanként

2.93 Az I. parkoló zónába tartozó díjköteles várakozási területek:

2.1. a Paprikabíró utcánál található nagyparkoló

2.2. a Rév utcából nyíló várakozási terület teljes területe (Teátrum parkoló)

3.94 A II. parkoló zónába tartozó díjköteles várakozási területek:

3.1. a Bükkös-patak bal oldala a Dunakanyar körút és Kanonok utca között,

3.2. a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban,

3.3. a Kanonok utca teljes hosszban,

3.4. a Rákóczi Ferenc utca az Arany János utca és a Céh utca között,

3.5. a Szent István utca teljes hosszban,

3.6. a Martinovics utca a Pásztor köz és Áprily tér között,

3.7. az Áprily tér teljes területe,

3.8. a Dobozi utcában található kiépített várakozási terület,

3.9. a Rév utcából nyíló várakozási terület teljes területe (Teátrum parkoló), személygépkocsira vonatkozóan,

3.10. a Kossuth Lajos utca a Bolgár utcától a Római sánc közig,

3.11. a Bolgár utca teljes hosszában,

3.12. a Római sánc köz teljes hosszában,

3.13. a Bükkös part jobb oldala a Vuk Karadzsics tértől a Dunakanyar körútig,

3.14. a Paprikabíró utcánál található nagyparkoló, személygépkocsira vonatkozóan,

3.15. a Bolgár utca és Kertész utca közötti, Szentendre 919/1 hrsz.-ú parkoló paletta és

3.16. a SZEI épülete mögötti felszíni parkoló

3.17. az Ady Endre utca a Dézsma utcától a Duna korzóig

3.18. Pátriárka utca a Martinovics utca és a Toldi utca közötti szakaszon

3.19. Tiszteletes utca a Vörösmarty utca és a Bajcsy Zsilinszky utca közötti szakaszon

3.20. Mátyás Király utca 2. és 4. számú ingatlanok előtti útszakasza

3.21.95 A Duna korzónál található, Szentendre 2510 hrsz-ú Postás strand parkoló

4.96 A III. parkoló zónába tartozó díjköteles várakozási területek:

4.1. a Duna korzó Bükkös patak és a Rév utca közötti szakasza, kivéve azokat a várakozóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati engedélyt adott, vagy amelyeket konflis várakozóhelyeként jelölt ki és e célból hasznosított,

4.2. a Jókai utca teljes hosszában,

4.3. a Kert utca teljes hosszában,

4.4. a Lázár cár tér teljes területe, kivéve azokat a várakozóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati engedélyt adott ki,

4.5. a Kossuth Lajos utca a Római sánc köz és a Vuk Karadzsics tér között,

4.6. a Vuk Karadzsics tér területe,

4.7. Duna korzó Bükkös patak jobb oldalán található kijelölt várakozó helyek „murvás” parkoló

5.97 A IV. parkoló zónába tartozó díjköteles várakozási terület: A Pásztor közből nyíló, a 2260 hrsz alatti ingatlanon található várakozási terület

2. melléklet a 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelethez98

A díjköteles várakozási területen fizetendő díjak, pótdíjak, bérletek megváltásának és cseréjének díjai

1. Várakozási díjak

1.1.99 Az I. és a II. védett övezetben lévő várakozási övezetben személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan 2 400 Ft/alkalom járművenként.

1.2.100 Az egyéb védett övezetben lévő várakozási övezetben személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan üzemidőben lévő órák száma és 600 Ft szorzata alkalmanként és járművenként.

1.3. Az I. parkoló zónában autóbuszra és 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépkocsira vonatkozóan 2 760 Ft/óra

1.4. A II. parkoló zónában személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan 460 Ft/óra

1.5. A III. parkoló zónában személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan 640 Ft/óra

1.6. Egyéb, valamint I. és a II. védett övezetben lévő várakozási övezetben 3,5 t feletti autóbusz, illetve tehergépjármű 6 600 Ft alkalmanként és járművenként.

2. Személygépkocsira vásárolt bérletek díjai:

2.1. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére:

2.1.1. A III. parkoló zónában várakozásra jogosító bérlet díjai

2.1.1.1. Éves bérlet 165 600 Ft/ év

2.1.1.2. Féléves bérlet 124 200 Ft/félév

2.1.1.3. Havi bérlet 27 600Ft/hó

2.1.2. A II. parkoló zónában várakozásra jogosító bérlet díjai

2.1.2.1. Éves bérlet 96 600 Ft/év

2.1.2.2. Féléves bérlet 69 000 Ft/félév

2.1.2.3. Havi bérlet 16 560 Ft/hó

2.2. Munkavállalói és lakossági bérlet díjai

2.2.1. Éves bérlet 16 560 Ft/év

2.2.2. Féléves bérlet 9 660 Ft/félév

2.2.3. Havi bérlet 2 760 Ft/hó

2.3. Egészségügyi szolgáltató bérlet díjai

2.3.1. Éves bérlet 16 560 Ft/év

2.3.2. Féléves bérlet 9 660 Ft/félév

2.3.3. Havi bérlet 2 760 Ft/hó

2.4. Oktatási bérlet díjai:

2.4.1. Éves bérlet 16 560 Ft/év

2.4.2. Féléves bérlet 9 660 Ft/félév

3. A bérlettel kapcsolatos módosítás díja, valamint a 10. § (9) és (10) bekezdés szerinti eljárás díja alkalmanként 1 930 Ft/alkalom

4. Díjak és pótdíjak mértéke járművenként

A
várakozási díj/óra illetve várakozási megváltási díj/alkalom

B
pótdíj 15 napon belüli befizetés esetén

C
pótdíj 15 napon túli befizetés esetén

Az I. és a II. védett övezetben lévő várakozási övezetben személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan, illetve a 3. § (2a) bekezdésben foglaltak megsértése esetén

2 400 Ft/alkalom

14 400 Ft

43 200 Ft

Az egyéb védett övezetben lévő várakozási övezetben személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira vonatkozóan

üzemidőben lévő órák száma és 600 Ft szorzata alkalmanként

14 400 Ft

43 200 Ft

egyéb, valamint I. és a II. védett övezetben lévő várakozási övezetben 3,5 t feletti autóbusz, illetve tehergépjármű

6 600 Ft/alkalom

39 600 Ft

118 800 Ft

I. parkoló zóna/busz 101

2 760,-

35 880,- + 2 760,-

110 400,- + 2 760,-

II. parkoló zóna 102

460,-

5 980,- + 460,-

18 400,- + 460,-

III. parkoló zóna 103

640,-

8 320,- + 640,-

25 600,- + 640,-

IV. parkoló zóna 104

14 400,- Ft

43 200,- Ft

5. A 10. § (4) bekezdés szerinti várakozási megváltási díj, melyet Szentendre Város Önkormányzat 11784009-15731292-10140004 számú bankszámlájára kell megfizetni:

a) a tárgyévre az adott ingatlanra regisztrált gépjárművek esetén: a városi kedvezményes várakozási engedélyhez kapcsolódó várakozási megváltási díj a II. parkoló zónában 7000 Ft/év,

b) azon azon védett övezetben lakó személyek gépjárművei számára, melyek a védett övezetbe behajtási engedéllyel és a várakozási övezetbe érvényes belvárosi kedvezményes várakozási engedéllyel rendelkeznek, a II. parkoló zónára érvényes városi kedvezményes várakozási engedélyhez kapcsolódó várakozási megváltási díj 4600 Ft/év.

c) a védett és korlátozott forgalmú övezetekben a belvárosi kedvezményes várakozási engedélyhez kapcsolódó várakozási megváltási díj 2400 Ft/alkalom.

1

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Hatályon kívül helyezte a 18/2019. (IV.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019. április 16-tól

3

Az 1. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (2a) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

Beillesztette a 27/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17-től.

10

A 4. § (2) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (3) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (1) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Beillesztette a 27/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17-től.

14

Az 5. § (1a) bekezdés a) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (1a) bekezdés b) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 5. § (1a) bekezdés c) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (1a) bekezdés d) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.

18

Beillesztette a 27/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17-től.

19

Az 5. § (4) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 5. § (6) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Beillesztette a 27/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17-től.

22

Az 5/A. §-t a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

23

A 6. § (1) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 6. § (3) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (5) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 7. § a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

28

A 7. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 7. § (2) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 7. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 7. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

32

A 7. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. § (4) bekezdés c) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 7. § (5) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 7. § (5a) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

36

A 7. § (5b) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 7. § (6) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 7. § (7) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 7. § (8) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 7. § (11) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 7. § (12) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 7. § (12) bekezdés d) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 7. § (13) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

44

A 8. § (1) bekezdés f) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 8. § (1) bekezdés j) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 8. § (1) bekezdés k) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.

47

A 8. § (2) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be.

48

A 9. § (1) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 9. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 10. § a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

Hatályon kívül helyezte Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (VII.20.) önkormányzati rendelete, hatálytalan 2023. január 1-től.

52

A 10. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

53

A 10. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 10. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 10. § (5) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 10. § (5) bekezdés c) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 10. § (5a) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 10. § (5b) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

59

A 10. § (5b) bekezdés d) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

60

A 10. § (5b) bekezdés e) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 10. § (5b) bekezdés f) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

62

A 10. § (6) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

63

A 10. § (7) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 10. § (8) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

65

A 10. § (9) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

66

A 10. § (10) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

67

A 10. § (11) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

68

A 10. § (12) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

69

A 11. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 11. § (3) bekezdés c) pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

71

Beillesztette a 27/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 17-től.

72

A 11. § (3) bekezdés e) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

73

A 11. § (3) bekezdés f) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

74

A 11. § (3) bekezdés g) pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

75

A 11. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 11. § (5) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

77

A 11. § (8a) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

78

Beillesztette a 18/2019. (IV.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. április 16-tól

79

A 11/B. §-t a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

80

A 11/B. § (2) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 11/B. § (3) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 11/B. § (4) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

83

A 11/B. § (5) bekezdése a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

Módosította az 1/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. január 23-tól

85

A 12. § (3) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

86

Az 1. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

87

Az 1. melléklet 1.1.1. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

Az 1. melléklet 1.1.2. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

89

Az 1. melléklet 1.1.3. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

90

Az 1. melléklet 1.2.1. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

Az 1. melléklet 1.2.9. pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése iktatta be.

92

Az 1. melléklet 1.2.10. pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

93

Az 1. melléklet 2. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

94

Az 1. melléklet 3. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

95

Az 1. melléklet 3.21. pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése iktatta be.

96

Az 1. melléklet 4. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

Az 1. melléklet 5. pontját a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése iktatta be.

98

A 2. melléklet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 2. melléklet 1.1. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 2. melléklet 1.2. pontja a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat „I. parkoló zóna/busz” sor 1. mezője a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat „II. parkoló zóna” sor 1. mezője a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat „III. parkoló zóna” sor 1. mezője a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat „IV. parkoló zóna” sorát a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.