Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2017. 04. 28

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 1 057 945 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 1 122 652 E Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 76 875 E Ft) és 976 244 E Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 15 757  E Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2016. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5., 5.1., 5.2., 5.3., 6.,7. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 12. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 13. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 15. melléklet részletezi.

(7) A 2016. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 3 330 743 E Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 16. és 17. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 18. és 19. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 20. melléklet tartalmazza.

(9) A 2015. és 2016. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 21. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 22. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi létszámalakulását a 23. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 24. melléklet alapján fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát összesen 146 407 460 Ft-ban állapítja meg, amelyből 111 631 000 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2016. évi költségvetési maradvány felosztható összege 34 776 460 Ft (amely tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét is). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete.                                     …………………………                                     ……………………………

                                           Czibere Béla                                                     Dr. Gál György

                                           polgármester                                                          jegyző