Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.10.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a 42. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Etyek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat).

(2) A Képviselő-testület hivatalos megnevezése: Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

(3) Az önkormányzat székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.

(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.webetyek.hu

(5) A Képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Etyeki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

(6) A polgármesteri hivatal székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.

(7) Az Önkormányzat hivatalos külföldi testvér-települési kapcsolatot tart fenn a németországi Remshalden várossal.

2. Az önkormányzat jelképei

2. § Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

3. § A címer elemei egy lekerekített aljú címerpajzson helyezkednek el. A pajzs átlósan osztott, felül cinóber (vörös), alul fekete alapú. A felső mezőben Etyek régi nevezetes bővizű forrása a Magyar-kút látható jellegzetes terméskő homlokzatával, öt sárkányfejes vízköpővel és a fölé épített szivattyúházzal. Az alsó mezőben a község meghatározó mezőgazdasági tevékenységét a szőlőtermelést és borászatot jelképező szőlőfürt foglalja el a címer középvonalát. Fölötte csokorként jelenik meg a Mária Terézia által letelepített német telepesek oklevelének pecsétjéből átvett búzakalász, barkaág, oltókés.

4. § Az önkormányzat zászlaja függőlegesen három részre tagolt. Az első rész a zászló területének egynegyede, fekete színű. A második rész, a zászló területének kétnegyede, fehér színű, közepén Etyek címerével. A harmadik rész a zászló területének egynegyede, piros színű.

5. § Az önkormányzat Képviselő-testülete által alapított címekről, kitüntetésekről és azok adományozásának szabályairól külön rendelet rendelkezik.

6. § Az önkormányzat pecsétje kör alakú, benne a település címerével ellátott, „Etyek Nagyközség Önkormányzata” körfelirat található.

7. § Az önkormányzat a szervezetére és működésére vonatkozó információkat a jogszabályoknak megfelelően az webetyek.hu honlapon teszi közzé.

3. A Képviselő-testület feladat- és hatásköre

8. § Az Önkormányzat alaptevékenységeit kormányzati funkciók szerinti besorolásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

9. § (1) Közfeladat önkéntes felvállalása előtt előkészítő eljárást kell folytatni, amelyben tisztázni kell a feladat ellátásához szükséges feltételeket.

(2) A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrást.

10. § (1) A Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatásköreit a 2. melléklet, a Jegyzőre átruházott hatásköreit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az átruházott hatáskör gyakorlója az e hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületnek legalább évente beszámol.

4. A Képviselő, és a Bizottság nem Képviselő tagjának jogai és kötelezettségei

11. § (1) A települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdésében felsorolt jogosítványain túlmenően részt vesz a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében.

(2) A települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, a választópolgároknak évente legalább egy alkalommal nyújtott, a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatást a Képviselő-testület ülésén ismertetni.

(3) Amennyiben a Képviselő a döntéshozatal során személyes érintettsége esetén törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor - erre irányuló indítvány esetén - a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt a Képviselő egy havi tiszteletdíjának 50 %-os csökkentéséről.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat a Bizottsági tagok tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

12. § (1) A Képviselő köteles részt venni a Képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában, valamint amennyiben bizottsági tag a Bizottság ülésén megjelenni.

(2) Ha a Képviselő, illetve a Bizottság tagja a Képviselő-testület, vagy a Bizottság ülésén nem tud megjelenni, köteles ennek tényét az ülés előtt elektronikus levélben, a polgarmester@etyek.hu e-mail címen, vagy kivételesen indokolt esetben SMS-ben bejelenteni a Polgármesternek, bizottsági ülés esetén a Bizottság elnökének. A bejelentés alapján indokolt esetben a Polgármester, a Bizottság tagja vonatkozásában a Bizottság elnöke a távolmaradást igazoltnak tekintheti.

(3) Ha a Képviselő a Képviselő-testület munkaterv szerinti üléséről történő távolmaradását egy naptári év alatt 2 alkalommal nem jelenti be, vagy azt a Polgármester nem tekinti igazoltnak, akkor a tárgyévet követő év első havi tiszteletdíját 50 %-kal csökkenteni kell.

(4) A Bizottság nem képviselő tagja köteles megjelenni a Bizottság ülésén.

(5) A Bizottság tagjának egy éven belüli harmadik, munkaterv szerinti üléséről történő, igazoltnak nem tekinthető távolmaradása esetén a Polgármester a Bizottsági tag visszahívására tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.

5. Az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás

13. § Az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás tekintetében az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Interpelláció és kérdés

14. § (1) A Képviselő önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet (interpelláció), melyet írásban is benyújthat.

(2) Az írásbeli interpelláció tartalmazza a Képviselő nevét, az interpelláció tárgyát, azt, hogy ki az interpelláció címzettje, és annak feltüntetését, hogy a Képviselő az interpellációt szóban is elő kívánja-e adni.

(3) Amennyiben az interpelláció tárgyalásánál annak benyújtója nincs jelen, az interpelláció nem tárgyalható, azt a soron következő munkaterv szerinti ülésen napirendre kell tűzni.

(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a Képviselő nyilatkozik. Ennek során legfeljebb öt perc időtartamban indokolhatja, hogy a választ miért fogadta el vagy miért nem. A válasz elfogadásáról, vagy elutasításáról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(5) A Képviselő-testület a válasz elutasítása esetén vizsgálatot rendel el, melynek lefolytatásával megbízhatja az interpelláló Képviselő bevonásával a Polgármestert, vagy a Bizottságot is, a Polgármesterhez intézett interpelláció esetén a Bizottságot.

(6) Az interpellációra adott válasz Képviselő-testület általi ismételt el nem fogadása esetén a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az interpelláló által felvetett kérdés lezárásának módjáról.

15. § (1) A Képviselő a Képviselő-testület ülésén a Polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a Bizottság elnökéhez, valamint a Jegyzőhöz a feladatkörükhöz tartozó ügyben a napirendi pontok tárgyalását, és az esetleges interpellációkat követően kérdést tehet fel.

(2) A kérdés tárgyát meg kell jelölni, és utalni kell arra, hogy a kérdező a választ azonnal vagy a következő Képviselő-testületi ülésen szóban, vagy ülésen kívül írásban kéri. Írásban adott válasz esetén a Képviselő-testület következő ülésén erről tájékoztatást lehet kérni.

7. A Képviselő-testület ülései

16. § (1) A Képviselő-testület alakuló, munkaterv szerinti (rendes) és rendkívüli ülést tart.

(2) A Képviselő-testület ülését a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Korelnök hívja össze.

(3) A Képviselő-testület határozatképtelensége esetén annak tényét a Polgármester a meghívóban szereplő kezdési időponttól számított húsz perc eltelte után köteles bejelenteni.

8. Az alakuló ülés

17. § (1) Az alakuló ülés napirendjére fel kell venni:

a) a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját a választások lebonyolításáról, eredményről, és

b) a Képviselők és a Polgármester eskütételét.

(2) A Képviselőkre, a Polgármesterre, és a Bizottságok nem Képviselő tagjaira vonatkozó eskü szövegét a Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő.

(3) Az alakuló vagy az azt követő ülés napirendjére fel kell venni:

a) a szervezeti és működési szabályzat megalkotását vagy felülvizsgálatát,

b) az Alpolgármester(ek) megválasztásáról szóló indítványt,

c) a Bizottság(ok) tagjainak megválasztását, és

d) a Polgármester, a megválasztott Alpolgármester(ek) illetményének, tiszteletdíjának megállapítását.

9. Gazdasági program

18. § A gazdasági program végrehajtásáról a Polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek.

10. Munkaterv szerinti (rendes) ülés

19. § (1) A Képviselő-testület havonta, minden hónap negyedik szerdáján tartja ülésnapját. A Polgármester ettől eltérő időpontra is összehívhatja az ülést.

(2) Az ülésnap a napirendre felvett napirendi pontok megtárgyalásának idejéig tart.

11. Rendkívüli ülés

20. § (1) A Polgármester a Képviselő-testületet a munkatervtől eltérő időpontra, rendkívüli ülésre is összehívhatja.

(2) A Képviselő-testület ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési Képviselők egynegyedének (két fő), a Képviselő-testület Bizottságának, valamint a Kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a Polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

(3) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívására korábbi ülés napirendjén szereplő előterjesztés változatlan formában történő tárgyalása miatt kerül sor, az előterjesztést ismételten nem szükséges eljuttatni a Képviselőknek.

12. Munkaterv

21. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját.

(2) A Képviselő-testület a munkatervében ütemezettek alapján, azon túl szükség szerint tart ülést.

(3) A munkatervet legkésőbb a tárgyév decemberi ülésén a Polgármester terjeszti elő, előkészítéséhez javaslatot kér:

a) a Képviselőktől,

b) a Bizottság tagjaitól,

c) a Nemzetiségi Önkormányzatoktól,

d) az Országgyűlési Képviselőtől,

e) a Jegyzőtől,

f) a helyi tankerület vezetőjétől,

g) a Rendőrkapitánytól,

h) az Etyeken közszolgáltatást végző szervektől,

i) az önkormányzati Intézmények vezetőitől,

j) az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok vezetőitől.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az ülésnapok várható időpontját,

b) a napirendek címét, előadóját,

c) az előkészítésért felelős nevét,

d) az előterjesztést előzetesen megvitató Bizottság nevét,

e) a közmeghallgatás időpontját és

f) a napirend tárgyalásához meghívottak megnevezését.

(5) A munkatervet meg kell jelentetni az Önkormányzat hivatalos honlapján.

13. A Képviselő-testület ülésének elnöke

22. § (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester vezeti.

(2) A Polgármester akadályoztatásának minősül az is, ha személyére vonatkozóan kizárási ok merül fel.

(3) A Polgármester és az Alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülésvezetési feladatokat a Korelnök látja el.

14. A Polgármester feladata és jogköre

23. § (1) A Polgármester

a) összehívja, megnyitja, bezárja az ülést, szünetet rendel el,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, és

d) figyelemmel kíséri a kizárási okot.

(2) A Polgármester ülésvezetési feladatai, jogköre:

a) az ülés vezetése,

b) a szó megadása, tárgyra térésre felszólítás,

c) tárgyalási szünet elrendelése,

d) az ülés rendjének biztosítása és

e) az ülés félbeszakításának indítványozása.

(3) A Polgármester vitavezetési feladatai:

a) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát,

b) szavazást rendel el és

c) megállapítja a szavazás eredményét.

15. A Képviselő-testület összehívásának rendje

24. § (1) A Képviselő-testület tagjait az ülés helyének, idejének és napirendjének megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.

(2) A munkaterv szerinti (rendes) ülésre szóló meghívót legalább a Képviselő-testület ülését megelőző öt nappal, rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig legalább huszonnégy órával előbb kézbesíteni kell.

(3) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület távközlési eszköz igénybevételével, vagy elektronikus levélben is összehívható. Az így összehívott ülés indokoltságáról a Képviselő-testület a napirend elfogadása előtt egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a nyilvánosságot a meghívónak az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetésével értesíteni kell. A honlap útján történő közzététel legkésőbbi időpontja a meghívónak a Képviselők részére történő kiküldésének időpontja.

(5) A Polgármester a Képviselő-testület ülésére meghívja:

1. a Képviselőket,

2. a nem Képviselő Alpolgármestereket,

3. a Jegyzőt,

4. a választókerület Országgyűlési Képviselőjét,

5. a Bizottságok nem Képviselő tagjait,

6. a törvényességi felügyelet ellátásáért felelős szerv vezetőjét,

7. a Járási Hivatal vezetőjét,

8. az előterjesztések készítőit,

9. a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit,

10. a napirenddel érintett intézmény, vállalkozás, egyéb szervezet vezetőjét,

11. az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,

12. az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,

13. az önkormányzat által létrehozott Közalapítvány Kuratóriumának elnökét,

14. a Történelmi Egyházak Képviselőit,

15. az Etyeki Polgárőrség vezetőjét,

16. az Etyeki Horgászegyesület Képviselőjét,

17. az Etyeki Borút Egyesület Képviselőjét,

18. az Etyeki Jótündérek Egyesület Képviselőjét,

19. a Jobb Etyeki Életért Egyesület Képviselőjét,

20. a Hagyományőrző Egyesület Képviselőjét,

21. az Etyeki Műhely Alapítvány képviselőjét,

22. továbbá azokat, akiket a Polgármester, a Bizottságok, vagy a napirendi pont előadója indokoltnak tart.

(6) A Képviselőknek, a Bizottságok nem Képviselő tagjainak a meghívóval együtt elektronikus úton kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket is. A napirenddel érintetteknek a meghívóval együtt elektronikus úton kell kézbesíteni az őket érintő írásos előterjesztéseket is.

16. Az ülések nyilvánossága

25. § (1) A Képviselő-testület nyilvános üléséről hang-, film- vagy videofelvétel készíthető. A hallgatóság a nyilvános ülésen a részére kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben a zárt ülés elrendelését indítványozhatja a Polgármester vagy bármely Képviselő.

(3) Az önkormányzati hatósági ügy eldöntésére irányuló zárt ülésen való részvételre és a zárt ülés anyagába történő betekintésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A zárt ülési előterjesztésről, és a zárt ülésről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével tájékoztatást kell adni, melynek végrehajtásáért a Jegyző a felelős.

17. A tanácskozás rendje

26. § (1) A Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal rendelkeznek:

a) Jegyző,

b) az Országgyűlési Képviselő,

c) a Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei,

d) az adott napirendi pontok tárgyalása során:

da) a napirendi pont előadója, és készítője,

db) a Bizottság nem Képviselő tagjai,

dc) a törvényességi felügyelet ellátásáért felelős szerv vezetője;

dd) a napirendi ponttal érintett intézmény és vállalkozás vezetője,

de) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője és

e) az adott napirendi pontok tárgyalása során tevékenységi körükbe tartozóan a 24. § (5) bekezdésében felsorolt önszerveződő közösségek Képviselői.

(2) Az ülésen megjelent és szólásra jelentkezett, szavazati joggal nem rendelkező személy részére a Polgármester napirendenként egy alkalommal, legfeljebb három perces hozzászólásra engedélyt adhat.

(3) Az egyes napirendek tárgyalása során az előterjesztő előadását követően az előterjesztésre vonatkozó bizottsági vélemények ismertetésére, a kérdésekre, majd azok megválaszolására kell lehetőséget biztosítani, s csak ezek után kerülhet sor a hozzászólásokra, felszólalásokra.

18. Napirendhez kapcsolódó felszólalás

27. § (1) A napirend tárgyalása során az előterjesztő legfeljebb öt perc időtartamban ismerteti az előterjesztés lényegét, és annak indokait.

(2) A vita során az adott előterjesztéshez az előterjesztő után a Bizottság elnöke öt perc időtartamban, majd ezt követően bármelyik Képviselő szót kaphat első ízben öt perc, és legfeljebb két alkalommal további három-három perces időtartamban.

(3) Az előterjesztő jogosult a vitában utolsóként öt perc időtartamban felszólalni, és összegezni az előterjesztéssel kapcsolatban elhangzottakat, továbbá ennek alapján esetleges módosító indítványát előadni.

(4) A hozzászólás joga a Polgármester által meghatározott sorrendben értelemszerűen megilleti a tanácskozási joggal résztvevőket is három perc időtartamban.

(5) A Jegyző a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat öt perc időtartamban.

(6) A Polgármester a vita vezetése során bármikor hozzászólhat korlátlan időtartamban.

19. Ügyrendi javaslat

28. § (1) A Képviselők az ülésen három alkalommal egy-egy perc időtartamban ügyrendi javaslatot tehetnek.

(2) Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont érdemét nem érintő - döntést igénylő - eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslat esetében a Polgármester soron kívül ad szót, az ügyrendi javaslat elhangzása után közvetlenül a Képviselő-testület a javaslatról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

20. Napirend utáni felszólalás (Egyebek)

29. § (1) A napirenden nem szereplő rendkívüli ügyben a nyilvános ülés napirendi pontjainak tárgyalását követően bármely Képviselő egy alkalommal legfeljebb öt perces felszólalásra jogosult.

(2) A felszólalás felett vitának és határozathozatalnak helye nincs.

(3) Amennyiben a felszólás választ igényel, a választ az ülésen szóban, vagy tizenöt napon belül írásban kell megadni.

21. Tárgyalási szünet elrendelése

30. § A napirendi pontok tárgyalása során a Polgármester saját hatáskörben, vagy a Bizottság elnökének, vagy bármely Képviselőnek kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama legfeljebb harminc perc lehet.

22. Rendfenntartás, az ülés félbeszakítása és bezárása, a vita lezárása

31. § (1) A Polgármester feladata az ülés rendjének fenntartása, melynek keretében:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik, avagy eltér a tárgytól,

b) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít.

(2) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás, vagy esemény történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a Polgármester az ülést határozott időre félbeszakíthatja, vagy bezárhatja.

32. § A napirendhez kapcsolódó vitát a Polgármester zárja le.

23. Határozatképesség

33. § (1) Ha a határozatképességhez szükséges számú Képviselő a meghívóban meghirdetett időpontban és helyen nincs jelen, akkor – figyelemmel a 16. § (3) bekezdésére - az ülés határozatképtelen, melynek tényét, és a következő ülés időpontját a Polgármester bejelenti.

(2) A Polgármester a határozatképességet folyamatosan figyelemmel kíséri, melyet a jelenléti ívből állapít meg. Jelenlévőnek azt a Képviselőt kell tekinteni, aki az ülésteremben tartózkodik. Amennyiben kétség merül fel, a Polgármester döntéshozatal előtt a határozatképességről meggyőződik, melyet a Jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3) Az ülésről végleg távozó Képviselő a határozatképesség folyamatos ellenőrzése érdekében köteles távozását Polgármesternek bejelenteni.

(4) Ha a Képviselő-testület ülése határozatképtelenné válik, a polgármester szünetet rendel el és kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására, ennek sikertelensége esetén az ülést berekeszti.

(5) Határozatképtelen ülés esetén a Polgármester a rendkívüli ülés összehívásának szabályai szerint köteles intézkedni.

24. A munkaterv szerinti (rendes) ülés napirendje, napirendre vétel

34. § (1) A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének napirendjére a meghívóban a Polgármester tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel állapítja meg.

(2) A Polgármester köteles a rendeletben meghatározott módon az ülés napirendjére felvenni:

a) az előterjesztéseket,

b) a sürgős előterjesztéseket,

c) az interpellációkat, kérdéseket és

d) a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

(3) A napirendi pont előterjesztője lehet:

a) a Polgármester,

b) az Alpolgármester,

c) a települési Képviselő,

d) a Képviselő-testület Bizottsága,

e) a Jegyző és a

f) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

(4) A napirendi pontokat és tárgyalásuk sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

1. jelentés a lejárt határidejű határozatokról,

2. rendeletalkotást igénylő javaslat,

3. határozatot igénylő javaslat,

4. beszámolók,

5. tájékoztatók,

6. interpelláció,

7. kérdés,

8. egyebek.

(5) A tájékoztató kivételesen szóbeli is lehet.

(6) Fenti sorrendtől indokolt esetben, vagy a meghívottak jelenléte érdekében el lehet térni.

25. Az előterjesztések

35. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, vagy a 34. § (3) bekezdésében felsorolt előterjesztők által előzetesen javasolt rendeletalkotást igénylő javaslat és a határozatot igénylő javaslat.

(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,

b) az előzményeket, és különösen a témában hozott korábbi döntéseket,

c) a jogszabályi kereteket,

d) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint várható következményeiket,

e) a rendeletalkotási, vagy határozati javaslatot,

f) szükség szerint a felelős és a határidő megjelölését.

(3) Az előterjesztéshez az 4. melléklet szerinti tartalmú előterjesztés kísérő lapot kell készíteni.

(4) Az 5. mellékletben szereplő tárgykörben benyújtott előterjesztés csak a Bizottság véleményének ismeretében tűzhető napirendre. Bizottsági vélemény hiányában az előterjesztést csak sürgős, rendkívül indokolt esetben lehet az ülés napirendjére felvenni.

(5) A költségvetést érintő kötelezettségvállalás fedezetét az előterjesztésben meg kell jelölni.

(6) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul veszi. Amennyiben a Képviselő-testület nem ért egyet valamely intézkedéssel, a végrehajtás módjával, döntését határozatba foglalja.

(7) Amennyiben az előterjesztés, illetve a 36. § szerinti sürgős előterjesztés az ülés napján kerül kiosztásra, úgy annak vitáját megelőzően a Polgármester – a Bizottság elnökének kérésére – köteles legalább tíz perces olvasási szünetet elrendelni.

(8) Az előterjesztő a vita 23. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti lezárásáig az előterjesztést bármikor visszavonhatja.

(9) A Polgármester vagy bármely Képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását.

(10) Ha az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, akkor a napirendi pont elnapolásáról a Képviselő-testület ügyrendi javaslatként határoz.

26. Sürgős előterjesztés

36. § (1) Sürgős előterjesztést a Polgármester, a települési Képviselő, Bizottság és a Jegyző tehet.

(2) Sürgős előterjesztés kizárólag előre nem látható, gyors intézkedést igénylő ügyben, rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Képviselő-testület elé. A sürgősség megalapozottságát az előterjesztésben indokolni kell.

(3) Sürgős előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző napon 12 óráig a Polgármesternél - írásban - lehet benyújtani. A sürgős előterjesztést legkésőbb az ülést megelőző nap 16 óráig elektronikusan meg kell küldeni a Képviselőknek, valamint a 24. § (6) bekezdésében foglaltaknak. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a Polgármester engedélyével lehet.

(4) A Sürgős előterjesztésnek általában meg kell felelnie a 35. § (2)–(5) bekezdéseiben foglalt követelményeknek. Ettől sürgős és rendkívül indokolt esetben a Képviselő-testület egyszerű többségű döntése alapján lehet eltérni.

(5) A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a Képviselő-testület a napirend előtt egyszerű szótöbbséggel határoz.

27. Módosító javaslat

37. § (1) A rendeletalkotási és a határozati javaslathoz a Bizottság, a Képviselők, az előterjesztő és a Jegyző módosító javaslatot tehetnek.

(2) Rendeletalkotási javaslathoz módosító javaslat csak írásban nyújtható be.

28. Bizottsági állásfoglalás

38. § (1) A Képviselő-testület Bizottsága a rendeletalkotási, és a határozati javaslathoz az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő javaslatot tartalmazó állásfoglalást nyújthat be a Képviselő-testületnek. Az állásfoglalás a Képviselőknek elektronikusan is kiküldhető.

(2) Amennyiben a Bizottság tagja kéri, az állásfoglaláshoz kapcsolódóan szerepeltetni kell a kisebbségi véleményt is.

29. A szavazás rendje

39. § (1) A Képviselő-testület a napirend vitájának lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) A szavazás előtt a Jegyző kérés esetén felvilágosítást ad a szavazás módjáról, menetéről, vagy a döntés törvényben, szervezeti és működési szabályzatban előírt feltételeiről.

(3) A módosító javaslat előterjesztője a szövegszerűen megfogalmazott módosító javaslatot ismerteti, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Ezt követően a Polgármester a javaslatokat az elhangzás sorrendjében szavazásra bocsátja úgy, hogy előbb a módosító javaslatokról, majd az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási, vagy határozati javaslatról dönt a Képviselő-testület. A módosító javaslatot az előterjesztő a döntési javaslatba befogadhatja.

(4) A szavazásra való felszólítást úgy kell megfogalmazni, hogy a határozati javaslat elfogadására igennel, annak elutasítására nemmel lehessen válaszolni. A határozati javaslatokat szavaztatás előtt a Polgármester egyenként, pontosan ismerteti.

40. § Az Mötv. 50. § -ában felsoroltakon kívül a megválasztott Képviselők több, mint felének igen szavazata (minősített többség) szükséges:

a) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben,

b) helyi népszavazás elrendeléséhez,

c) a díjak, kitüntetések adományozásához,

d) a közterület elnevezéséhez, köztéri szobor, műalkotás állításához.

41. § Rendeletalkotás folyamán az egyes módosító indítványok elfogadásához minősített többség szükséges.

42. § (1) A szavazás nyílt vagy titkos.

(2) Szavazni csak személyesen lehet, a szavazás nyílt vagy titkos. A Képviselő-testület döntéseit jogszabályban meghatározott kivétellel nyílt szavazással hozza. A Képviselők igen, nem, vagy tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.

(3) A nyílt szavazás kézfelemeléssel, vagy jogszabályban meghatározott esetben név szerinti megkérdezéssel történik.

(4) Választás, kinevezés, vezetői megbízás esetén amennyiben több jelölt van, a jelöltek sorrendjére a véleményezési joggal rendelkező Bizottság, vagy szakértői munkacsoport tesz javaslatot.

(5) A szavazás eredményét a Polgármester állapítja meg.

43. § (1) Nyílt szavazás esetén a Polgármester, vagy bármelyik Képviselő a szavazás megkezdése előtt név szerinti szavazást kezdeményezhet. Ez esetben név szerinti szavazást kell elrendelni.

(2) Név szerinti szavazást kell tartani az önkormányzati tulajdon megterheléséről, a hitelfelvételről, a kötvénykibocsátásról, a kölcsönfelvételről vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról.

(3) Név szerinti szavazás esetén a Jegyző ABC- sorrendben felolvassa a Képviselők névsorát. A Képviselők „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak, melyet a Jegyzőkönyvvezető a névsoron feltüntet, és ennek alapján azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

30. Titkos szavazás

44. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester vagy bármely települési Képviselő kezdeményezésére titkos szavazást tarthat kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi, valamint összeférhetetlenségi, kitüntetési és vagyonnyilatkozattal, illetve méltatlansággal kapcsolatos ügyben.

(2) Az (1) bekezdés esetén a titkos szavazás elrendeléséről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

45. § (1) A titkos szavazás szavazólapon, urna igénybevételével történik. A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselők közül három tagú szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni.

(2) A polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendel el.

(3) A titkos szavazás szavazólapját a Szavazatszámláló Bizottság készíti elő, amely tartalmazza:

a) a döntési javaslat,

b) a szavazó döntésének egyértelmű kinyilvánítására szolgáló jelzést,

c) a polgármesteri hivatal bélyegzőjének lenyomatát.

(4) A Képviselők a szavazólapot a Szavazatszámláló Bizottságtól kapják meg, és kitöltés után saját kezűleg helyezik az urnába.

(5) A titkos szavazást követően a Szavazatszámláló Bizottság megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, és a szavazás eredményét. A szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

31. A Képviselő-testület dokumentumai

46. § (1) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv napirendi pontonként tartalmazza a határozatképességre vonatkozó adatokat is.

(2) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) a meghívó,

b) a megtárgyalt előterjesztések,

c) a benyújtott interpelláció,

d) a jelenléti ív és

e) a Képviselő kérése alapján az írásban benyújtott hozzászólása.

(3) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát mellékleteivel együtt a Polgármesteri Hivatal kezeli, azt a megváltoztathatatlanság és közhitelesség biztosítása érdekében folyamatosan bekötteti és megőrzi, a második bekötött példányt a Megyei Levéltárnak kell továbbítani.

(4) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv megtekintésének lehetőségét a Jegyző biztosítja. A jegyzőkönyv teljes vagy részleges sokszorosításának költségeit meg kell téríteni.

(5) A térítési díj a jegyzőkönyv papíralapú másolása esetén a mindenkori bekerülési költséggel azonos összeg. A települési Képviselő a jegyzőkönyv másolatát térítési díj megfizetése nélkül veheti át.

(6) A zárt ülés írásos dokumentumait a döntés kivételével csak az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsorolt személyek ismerhetik meg. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetősége zárt ülés tartása esetén a vonatkozó dokumentum anonimizálása útján kerül biztosításra, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása a Jegyző kötelessége.

32. A döntés-előkészítés nyilvánossága

47. § (1) A Képviselő-testület a véleménynyilvánítás, illetve a javaslattétel lehetőségének biztosítása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján a Képviselő-testület ülését megelőző nap 11 óráig a benyújtás időpontjától közzéteszi a nyilvános ülésre készült:

a) rendeletalkotást igénylő javaslatokat,

b) határozatot igénylő javaslatokat és

c) Bizottság nyilvános ülésére készült, a Bizottság saját hatáskörébe tartozó előterjesztéseket.

(2) A honlapon való közzétételről a Jegyző gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok az elfogadást követő egy évig nem távolíthatók el a honlapról.

(4) A közzétett dokumentumok elérhetőségét biztosítani kell. A véleménynyilvánítás az önkormányzat hivatalos honlapján megadott, elektronikus levélcímen keresztül biztosított.

(5) A Képviselő-testület ülését megelőző nap 12 óráig beérkezett vélemények és javaslatok a Képviselő-testület ülésén ismertethetők.

33. Az önkormányzati rendelet előkészítése, elfogadása

48. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a) a Polgármester,

b) az Alpolgármester(ek),

c) az állandó Bizottság,

d) a települési Képviselő,

e) a Jegyző,

f) a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,

g) önkormányzati társulás.

(2) A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló törvényben foglalt követelmények figyelembevételével kell előkészíteni.

(3) A rendelet-tervezet tárgyalása egy fordulóban történik, kivéve, ha az előterjesztő a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalására tesz javaslatot. Erről a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

(4) A rendelet-tervezettel kapcsolatos érdemi módosító indítványt írásban, szövegszerű javaslattal az ülést megelőző napon 12 óráig lehet a Polgármesterhez benyújtani. A módosító indítványt legkésőbb az ülést megelőző nap 16 óráig elektronikus úton meg kell küldeni a Képviselőknek.

(5) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja az Etyeki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés. A kifüggesztés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 30 napig tart.

34. A rendeletek és határozatok végrehajtása, és nyilvántartása

49. § (1) A rendeletek hatályosulásának vizsgálatára a jogalkotásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testületi döntések végrehajtásában érintett szerveket vagy személyeket a Jegyző értesíti. A végrehajtásról a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles gondoskodni.

(3) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Polgármester a Képviselő-testületet minden munkaterv szerinti ülésen tájékoztatja.

(4) A Jegyző a Képviselő-testület rendeleteiről és határozatairól naprakész nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:

a) a rendelet vagy határozat számát, címét vagy tárgyát,

b) a felelős szerv megjelölését (határozat tartalma és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége szerint),

c) a végrehajtás határidejét.

(5) A határozatokat az önkormányzat honlapján a Képviselő-testület ülését követő öt napon belül közzé kell tenni.

35. Közmeghallgatás, lakossági fórumok

50. § (1) A Képviselő-testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület határozza meg munkatervének elfogadásakor.

(3) A közmeghallgatásra általában az Önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben a Képviselő-testület döntése alapján, más helyszínen is sor kerülhet.

(4) A közmeghallgatásra szóló meghívót a közmeghallgatás helyének, időpontjának megjelölésével, közmeghallgatás előtt legalább hét nappal az önkormányzat honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(5) A Képviselő-testület a lakosság és az önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatására, a választópolgárok fontosabb önkormányzati döntések előkészítésébe való bevonására lakossági fórumokat tart.

(6) A lakossági fórum időpontját, helyét és témáját az esemény előtt az önkormányzat hivatalos honlapján meg kell jelentetni, illetve az érintett lakosságot értesíteni kell.

(7) A lakossági fórum levezető elnöke lehet:

a) a Polgármester,

b) az Alpolgármester(ek),

c) a települési Képviselő,

d) a főépítész és

e) a Polgármester által megbízott személy.

(8) A lakossági fórumon a levezető elnök a témával kapcsolatban tájékoztatást nyújt, majd a megjelenteknek megadja a szót. A megjelentek a hozzászólásukat nevük és lakcímük bemondásával kezdik.

(9) A felvetett kérdésekre, észrevételekre a fórumon vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban kell válaszolni.

(10) A lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, mely a fórumon elhangzottak lényegét tartalmazza.

36. A Bizottságok

51. § (1) A Képviselő-testület a munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Bizottság terjeszt elő, illetve amelyek csak előzetes Bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.

(2) A Bizottság működésére az e rendeletben a Képviselő-testület működésére vonatkozóan meghatározott rendelkezések közül a 20. § (1), a 24. § (1), (3), (4), (5) bekezdéseit, a 25. §-t, 28. §-t, 30 §-t, 31–33. §-ait, a 35-37 §-ait, a 39. §-t, 42–45. §-ait, a 46. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdéseit, valamint a 49. § (2) bekezdését a 36. alcímben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

(3) A Képviselő-testület egy állandó Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi és Stratégiai Bizottság tagjainak száma 9 fő.

(4) A Bizottság feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A Polgármester, az Alpolgármester(ek) és az önkormányzati Képviselők, továbbá a bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos eljárási szabályokat a 6. melléklet tartalmazza.

52. § (1) A Bizottság az elnök helyettesítésére elnök-helyettest választ.

(2) Az elnök köteles összehívni a Bizottságot

a) a Képviselő-testület határozatára, vagy

b) a Bizottsági tagok több mint felének indítványára.

(3) A Bizottsági meghívót az Önkormányzat hivatalos honlapján meg kell jelentetni.

(4) A Bizottság ülését úgy kell összehívni, hogy a meghívót, és az előterjesztéseket a Bizottság tagjai az ülést megelőzően legalább három nappal kézhez kapják. A Bizottsági ülésekre készült előterjesztéseket a Képviselők elektronikus levélben kapják meg.

(5) Bármely Képviselő javasolhatja a Bizottság elnökének a Bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, melyet a Bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásához a kezdeményező Képviselőt meg kell hívni.

(6) A Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól a Jegyző nyilvántartást vezet.

(7) Az átruházott önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatot a Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes írja alá.

53. § (1) A Képviselő-testület meghatározott szakmai feladat ellátására, annak időtartamáig ideiglenes Bizottságot hozhat létre.

(2) A Képviselő-testület az ideiglenes Bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a Bizottság megalakításakor dönt.

54. § Átmeneti, ad-hoc feladatok megoldására a Képviselő-testület munkacsoportot hozhat létre, melynek többsége Képviselő. A munkacsoportra nem érvényesek a Bizottságra vonatkozó rendelkezések. A munkacsoport a feladat elvégzéséről köteles a Képviselő-testületnek beszámolni, mely beszámoló megtartásával automatikusan megszűnik.

37. A Polgármester

55. § (1) A Polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A Polgármester segíti a települési Képviselők, és a Bizottság munkáját, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát, együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel, és rendszeresen ügyfélfogadást tart.

(3) A Polgármester a Képviselő-testület két ülése közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan – településfejlesztéssel, különösen pályázat benyújtásával, településüzemeltetéssel kapcsolatos – önkormányzati ügyben az Mötv. 68. § (3) bekezdése alapján - döntést hozhat, amennyiben a költségvetési rendelet alapján arra a fedezet biztosított. E döntéséről a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni köteles.

38. Az Alpolgármesterek

56. § A Képviselő-testület a Polgármester javaslatára - az Mötv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott módon – saját tagjai közül egy, nem a Képviselő-testület tagjai közül két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

39. A Jegyző, és a Polgármesteri Hivatal

57. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület vagy valamely szerve elé terjesztett döntési javaslat elfogadása jogszabálysértéshez vezetne, illetve a Képviselő-testület vagy valamely szerve által meghozott döntés jogszabálysértő, a Jegyző a tudomásszerzést követően haladéktalanul írásbeli törvényességi észrevételt tesz.

(2) Testületi szerv esetén az ülésen benyújtott módosító indítvány vagy jogszabálysértő működés esetén a Jegyző szóban jelzi, ha a döntési javaslat, illetve a működés jogszabálysértő, mely tény a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

(3) A törvényességi észrevétel tartalmazza a jogszabálysértés lényegét és a jogszerű állapot helyreállításához szükséges iránymutatást.

58. § (1) A Jegyző ellátja a jogszabályokban számára előírt feladatokat. A Jegyző általános helyettese az Önkormányzati és Hatósági Csoportvezető.

(2) A Polgármester a jegyzői és az önkormányzati és hatósági csoportvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatok ellátására az akadály megszűnéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt bíz meg.

59. § A Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a 7. melléklet tartalmazza.

40. Az önkormányzat vagyona, költségvetése

60. § (1) Az Önkormányzat vagyonával és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokat az e fejezetben foglalt eltérésekkel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) Az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének ülésén, valamint a Társulási Tanácsok ülésén az Önkormányzatot a Polgármester képviseli, aki e képviseletet személyesen, vagy írásos meghatalmazása alapján megbízottja útján gyakorolja.

61. § Az államháztartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat a kötelező feladatai ellátása érdekében áthúzódó kötelezettséget vállalhat, amennyiben a beszerzés becsült értéke az áthúzódó kötelezettségvállalással érintett költségvetési év tekintetében nem haladja meg a hatályos szerződésben meghatározott összeget.

41. Nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi egyesülettel történő együttműködés

62. § (1) A Képviselő-testület a települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzattal szorosan együttműködik. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ban meghatározottak szerint az önkormányzat a helyiséghasználatra és a feladatok ellátásra vonatkozó rendelkezéseket megállapodás keretében rendezi a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

(2) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg a nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosított hozzájárulást.

(3) Ha a nemzetiségi önkormányzat vagy nemzetiségi egyesület jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését, javaslatát a Képviselő-testület köteles napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül érdemben döntést hozni.

(4) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó azon ügyekben, ahol jogszabály a nemzetiségi önkormányzat vagy nemzetiségi egyesület részére véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, az erről szóló döntés tervezetét a nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi egyesület részére a döntés meghozatala előtt legalább 30 nappal korábban meg kell küldeni.

(5) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és közzétételi feladatok ellátásáról.

42. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés

63. § Helyi népszavazást kezdeményezhet a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsoroltakon túlmenően a település választópolgárainak 20%-a.

43. Záró rendelkezések

64. § (1) A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Az önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolásban

2. melléklet: A Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatáskörei

3. melléklet: A Képviselő-testület Jegyzőre átruházott hatáskörei

4. melléklet: Előterjesztés kísérő lap

5. melléklet: Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Stratégiai Bizottságának feladatai

6. melléklet: A Polgármester, az Alpolgármester(ek) és az önkormányzati Képviselők, továbbá a bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos eljárási szabályok

7. melléklet: A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje

(2) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet, és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 21/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelet.

(3) Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolásban

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020

Központi költségvetési befizetések

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041140

Területfejlesztés igazgatása

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047310

Turizmus igazgatása és támogatása

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

062010

Településfejlesztés igazgatása

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

072313

Fogorvosi szakellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

083020

Könyvkiadás

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet

Polgármester átruházott hatáskörei

1. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 2/2017.(I.20.) önkormányzati rendelet alapján:

a) 500.000 Ft értékhatárig dönt a 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket el nem érő vagyon tulajdonjogának átruházásról vagy hasznosításáról, valamint a tulajdonjog átruházás vagy hasznosítás módjáról.

b) Dönt az önkormányzat vagyonát képező ingatlanok szolgalmi joggal, vezetékjoggal való megterheléséről és az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ingatlan forgalomképességére tekintet nélkül, az ingatlan vagyonkataszter szerinti értéke alapján számítva 10 millió forint értékhatárig.

c) Kiadja az önkormányzati vagyon tekintetében új épület elhelyezéséhez, meglévő épület bővítéséhez, átalakításához való tulajdonosi hozzájárulást. Jognyilatkozatot tesz az önkormányzat képviseletében, jelzálog és elővásárlási jog tekintetében.

d) Alapító okiratban, illetve a vagyonkezelési szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult a rábízott vagyont, egy évet meg nem haladóan bérbeadás útján hasznosítani, továbbá 50.000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat, vagyoni értékű jogot értékesíteni.

e) Dönt a behajthatatlannak minősülő, követelésről való lemondásról adósokként, vevőnként 30.000,-Ft felett 100.000,-Ft értékhatárig.

2. A településkép védelméről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján:

a) Gyakorolja a településképi véleményezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskört.

b) Gyakorolja a településképi bejelentési eljárás lefolytatásával kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskört.

c) Gyakorolja a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében a településképi kötelezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskört.

d) A rendeletben meghatározott településképi követelmények megszegőjével szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.

3. A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet alapján:

a) Gyakorolja a lakásbérlet megszűnésével vagy megszüntetésével kapcsolatos jogokat a bérbeadó nevében.

b) Hozzájárul a bérlő által a lakásba befogadható személyek befogadáshoz, a rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén.

c) A lakás albérletbe adására irányuló bérbeadói hozzájárulás iránti kérelmet a bérbeadó nevében érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

4. A közterületek használatáról szóló 11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján:

a) Gyakorolja a filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket.

b) Hatósági jogkörben jár el a közterület használat engedélyezése tárgyában.

c) A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú rendezvények, valamint helyi termelői piaci tevékenység esetében.

5. A gyermekvállalási, valamint az óvoda-és iskolakezdési támogatásról szóló 8/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet alapján:

a) Dönt a gyermekvállalási támogatásról – az örökbefogadás esetét kivéve – a havi védőnői adatszolgáltatások alapján.

b) Dönt az óvoda- és iskolakezdési támogatásról.

6. A szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet alapján:

a) A kérelmező létfenntartását veszélyeztető helyzetére tekintettel az Intézményvezető javaslatára a térítési díj összegét csökkenti, vagy a térítési díj megfizetését elengedi.

b) Határozattal dönt a rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint benyújtott felülvizsgálati kérelemről.

7. A települési támogatásokról és a köztemetésről szóló 6/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelet alapján:

Dönt a rendeletben szabályozott ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszűntetéséről.

8. Az államháztartások kívüli forrás átadás-átvételéről szóló 18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelet alapján:

a) Eseti támogatási kérelem esetén 50.000 forintig dönt a támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján

b) Dönt az államháztartáson kívüli pénzbeli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével. Megköti az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást.

9. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak tekintetében a közútkezelői és a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

10. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint

a) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 10.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

b) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.600.000 Ft-ban állapítja meg.

11. A rendeltetést és rendeltetési egység számot igazoló hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatáskör átruházásáról szóló 12/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján

a) Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

b) Kérelemre az épület fő rendeltetési jellegének és lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának, továbbá a lakások vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek számának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatása céljából az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez a rendeltetést és rendeltetésiegység-számot igazoló hatósági bizonyítványt állít ki.

3. melléklet

Jegyző átruházott hatáskörei

1. A közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló 24/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet alapján:

Megállapítja a házszámokat.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet alapján:

Lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat, és dönt a közigazgatási bírság kiszabásáról.

3. Az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet alapján:

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a köztisztviselő részére visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.

4. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 37/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján:

a) Kérelemre engedélyezi az eltérő nyitva tartást.

b) A rendeletben foglalt esetekben alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt ad ki.

5. melléklet

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Stratégiai Bizottságának feladatai
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (2) bekezdésének, valamint a 120. § (1) bekezdésének megfelelően, az 57. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Stratégiai Bizottság feladatait a következők szerint határozza meg:

1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

2. kezdeményezi, előkészíti, véleményezi a gazdaságfejlesztéssel, gazdaságszervezéssel és turizmussal, településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, településüzemeltetéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, a helyi közösségi közlekedéssel, a közvilágítással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben részt vesz a tulajdonosi jogok gyakorlásában;

3. kezdeményezi, előkészíti, véleményezi az önkormányzati rendeletalkotással, a képviselő-testület működésével, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatával, a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntéseket;

4. ellátja az Mötv. 37–39. §-aiban foglalt - összeférhetetlenségi eljárás, méltatlanság, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás - feladatokat;

5. kezdeményezi, előkészíti, véleményezi a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntéseket;

6. kezdeményezi, előkészíti, véleményezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokkal és ellátásokkal, az egészségügyi alapellátással, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal összefüggő döntéseket;

7. kezdeményezi, előkészíti, véleményezi az óvodai ellátással, a kulturális szolgáltatással, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi közművelődési tevékenység, a tudományos és művészeti tevékenység támogatásával, az ifjúsági ügyekkel, a sport feladatokról való gondoskodással, és a tömegsport támogatásával, összefüggő döntéseket.