Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 12. 16

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

2021.10.02.

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a város igazgatási területére terjed ki.

(2)1

(3)2 E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

1. számú melléklet: Beépítésre szánt területek övezeti paraméterei

2. számú melléklet3: PÉCSÉPTERV Kft 519-2013 jelzőszámú tervdokumentációjának SZ-1 jelű, M 1:10000 léptékű külterületi és 1-15 jelű, M 1:4000 léptékű belterületi szabályozási tervlapjai

3. számú melléklet: Helyi védelem alá vont épített értékek katasztere

4. számú melléklet: Helyi védelem alá vont természeti értékek katasztere.

2. Értelmező rendelkezések

2. §
E rendelet alkalmazása során az alább felsorolt kivételekkel az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ban, illetve az OTÉK-ben meghatározott fogalomértelmezéseket kell használni.

a)4

b)5 Háromszintes növényállomány: olyan fásított terület, vagy területsáv, ahol legalább egy nagy vagy közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-enként és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított. Javasolt növényfajok a 2. függelékben.

c)6 „K” kialakult állapot. Kialakult állapot azt jelenti, hogy a terület kialakult, új építés, vagy bővítés esetén kialakult szabályokat kell betartani, építési engedélyt az illeszkedés elvének figyelembevételével lehet kiadni. Kialakult állapotra vonatkozó előírást kell használni az épületnek az övezeti előírásokban „K” betűvel meghatározott jellemzőivel kapcsolatban.

d) Korlátozott használatú út: az, az út, amelyen a gépjármű közlekedés időben, vagy célban korlátozva van.

e)7

f)8

g)9

h)10

i)11

j) Telepszerű a beépítési mód, ha a telken kettőnél több önálló, a terület alaprendeltetésével azonos funkciójú épület van. Beépítési mód tekintetében ugyanide sorolandó a tömbtelken lévő beépítés is. Jele: T

k) Tömbtelek: úszótelke(ke)t körbezáró telek.

l) Úszótelek: más telek (tömbtelek) által körbezárt, köz- vagy magánútról meg nem közelíthető telek.

m)12 Építménymagasság az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani. Az építménymagasság megállapítása során:

ma) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,

mb) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az ma) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 fok alatt vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,

mc) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzat felületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

md) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.

3. Belterület lehatárolása

3. § (1) A belterületbe vonásra kijelölt területeket az SZ-1 jelű külterületi szabályozási tervlap és a belterületi szabályozási terv 1-15 jelű szelvényei határozzák meg.

(2) A rendezési tervi célok megvalósítása érdekében a beépítésre szánt területek a település fejlődése által megkívánt ütemben vonhatók belterületbe.

4. A szabályozás elemei

4. § (1)13

(2)14

(3)15

(4)16

(5)17

(6)18 Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási Terv módosítása esetén lehetséges:

a) szabályozási vonal,

b) építési övezet, övezet, építési övezet határa, övezet határa,

c) területfelhasználási egység besorolása,

d) belterületi határ, tervezett belterületi határ,

e) építési hely

f) telek be nem építhető része,

g) közhasználat számára megnyitott magánterület.

(7)19 A nem önkormányzati döntéskörbe tartozó jogszabálytól függő szabályozási elemek – e rendelet szempontjából informatív elemek – változása, változtatása nem igényel rendezési tervmódosítást.

(8)20 Az (1), (2) bekezdésben nem említett szabályozási elemek javaslati jellegűek, a további tervezési és építési engedélyezési eljárás során irányadóként veendők figyelembe.

5. A terület-használat rendszere

5. § (1)21 Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen - az OTÉK szerint – az alábbi megnevezésű, és jelű terület-felhasználási egységek találhatók.

a) Beépítésre szánt terület:

b) Lakóterületek

ba) nagyvárosias lakóterület Ln

bb) kisvárosias lakóterület Lk

bc) kertvárosias lakóterület Lke

bd) falusias lakóterület Lf

c) Üdülőterületek

ca) üdülőházas üdülőterület Üü

cb) hétvégi házas üdülőterület Üh

d) Vegyes területek

da) településközponti vegyes terület Vt

db) központi vegyes terület Vk

e) Gazdasági területek

ea) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz

eb) egyéb ipari gazdasági terület Gi

f) Különleges területek

fa) különleges sportterület Ks

fb) különleges hulladékkezelési terület Kh

fc) különleges egészségügyi terület Kk

fd) különleges strandfürdő terület Kf

fe) különleges állatmenhely terület Ka

ff) különleges büntetés-végrehajtási terület Kbü

g) Beépítésre nem szánt terület:

ga) közlekedési területek

gb) közúti közlekedési terület KöU

gc) kötöttpályás közlekedési terület KöV

gd) zöldterület Z

h) Erdőterületek

ha) védelmi erdőterület Ev

hb) gazdasági erdőterület Eg

hc) egészségügyi-turisztikai célú erdőterület Ee

i) Mezőgazdasági területek

ia) kertes mezőgazdasági terület Mk

ib) általános mezőgazdasági terület

ic) rét-legelőterület Mg

id) korlátozott mezőgazdasági terület Mák

ie) vízgazdálkodási terület V

j) Különleges területek

ja) különleges terület (sportterület) Ks1

jb) különleges terület (napelem park) Kn

jc) különleges terület (temető) Kt

jd) különleges terület (bánya) Kb

je) különleges zöldhulladék udvar területe KzH

(2) A terület-felhasználási egység területe – amennyiben annak több felhasználási módú, vagy építési feltételű része van – övezetekre, illetve építési övezetekre tagolódik.

(3) Az övezetek, építési övezetek területe telkekre, építési telkekre és ezek megközelítését biztosító kiszolgáló köz-, illetve magánutakra bontható.

II. Fejezet

Beépítésre szánt területek

6. Általános szabályok

6. § (1) A szabályozás módszere szerint elkülönül a beállt, már kialakult terület - jele: K - a változásra váró, rekonstrukciós terület – jele: R - és a még beépítetlen, beépítésre tervezett terület – jele: T.

(2)22

(3)23 A rekonstrukciós terület fogalma azt jelenti, hogy egy korábban már beépített terület rendeltetését, vagy beépítési paramétereit a szabályozási terv megváltoztatja. Ez esetben a területen hosszabb időszakon át a régi és az új elemeket vegyesen tartalmazó beépítés lesz a jellemző. Ezért az 1. számú mellékletben leírt övezeti korlátok és a szabályozási terv képezik a fő szabályt.
Azon területek esetében, amelyek változatlan területfelhasználás mellett kerülnek rekonstrukció alá, az övezetre vonatkozó, e rendelet 1. számú mellékletében rögzített paraméterek, határértékek az övezetekben megvalósuló új beépítésre vonatkoznak.
Azon rekonstrukciós területekre, melyeket a szabályozási terv funkcióváltásra ítél, a korábbi területfelhasználási módba illeszkedő jelenlegi tevékenységek a meglévő épülettömegeken, illetve az új paraméterek által megszabott határértékeken belül tovább folytatható.
Ahol egy ilyen területen a tervezett új beépítés közelében már van új megvalósult építkezés, ott az illeszkedés szempontjából minden esetben az új beépítés a mérvadó.

(4)24

(5) A terület-felhasználási egységeken belül - az értékvédelmi területek kivételével 50 m-t meg nem haladó hosszúságú kiszolgáló út alakítható ki.

(6) A területen az adott építési övezetben megengedett funkciót nem zavaró közmű létesítmények – transzformátorház, gáznyomás-szabályozó - számára önálló telek is kialakítható.

(7)25

(8)26

(9)27

(10) A lakóterületeken telkek szabályozási tervben jelölt be nem építhető része, illetve a lakótelkek homlokvonalától 50 méternél távolabb eső része a beépítettség és a zöldfelületi arány számítása során nem vehető figyelembe.

(11)2829

(12) A szint alatti beépítés nem haladhatja meg az adott építési övezetre megengedett beépítés kétszeresét, kivéve, ha annak tetőfelülete legalább 50cm vtg. földtakarással és növényzettel telepített.

(13)30 Beépítésre szánt területen az építési helyet általános szabályként az OTÉK határozza meg.

(14)313233 Amennyiben a szabályozási vonallal érintett telek a tervezett közterület alakítás miatt

a) nem éri el az építési övezetben előírt minimális telekterületet, akkor elfogadható, ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett közterületi részét ellenérték nélkül a közút tulajdonosának tulajdonába adja, és a felajánlását az elfogadja, és ha az így kialakult építési telek az építési övezetben előírt telekterület 90%-át meghaladja,

b) telekalakítási eljárás – telekmegosztás - lefolytatásával érintett, az építési teleknek minősülő telekrész szélességi mérete továbbra is kialakultnak tekinthető, ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett közterületi részét ellenérték nélkül a közút tulajdonosának tulajdonába adja, és a felajánlását az elfogadja.”34A hátsókert azokban az építési övezetekben zérusértékű, amelyekben a megengedett beépítés 50 %, vagy annál több és oldalhatáron álló, vagy zártsorú beépítés van előírva.

(15) Bármely építési övezet telkén lakásonként legalább 20 m2 zöldfelületet kell biztosítani.

(16) Meglévő úszótelkes beépítési területen az adott övezetre előírt övezeti paraméterek teljesülését a teljes tömbtelekre kell vizsgálni.

(17)35 A város teljes egybefüggő belterületén a használatbavétel feltétele a teljes közművesítettség. Kivételt képez ez alól olyan létesítmény, mely rendeltetése alapján közműcsatlakozást nem igényel. Részleges közművesítés esetén beépíthető a telek a szennyvízhálózat kiépüléséig - Kisbattyán és Zobák puszta belterületén, továbbá az Attila u., Bocskai u., Bajcsy-Zsilinszky u., Sóstói u., Dugovics u., Hunyadi u., Esze Tamás u., Hízlalda utca, Ipari út azon részein, melyek szennyvízelvezetése nem megoldható illetve gazdaságtalan - valamint külterületi építés esetén.

(18)36 A város területén legfeljebb 1,8 méter magas, utcai kerítés létesíthető

(19)37 Tereprendezés építési helyen kívül a telekhatártól 1,0 méteres távolságban nem történhet, kivéve:

a) az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének előkertben történő biztosítását,

b) előkerti gépjárműbeálló,

c) kerti szabadlépcső, illetve

d) kerti tereplépcső létesítését.

7. Lakóterületek (L)

7. § (1) A területek elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, de elhelyezhető más az OTÉK vonatkozó paragrafusaiban megengedett funkciójú épület is az ott meghatározott feltételekkel. Falusias és kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető. Kivételt képez ez alól a szabály alól az az eset, amikor ezen lakóterületeken a meglévő oktatási, egyházi vagy más közcélú épület átalakításával kívánnak létrehozni lakóépületet. Ebben az esetben lakásonként legalább 20m2 zöldfelületet kell biztosítani.

(2)38

(3) Falusias, kertvárosias lakóterületen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(4) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, a előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot39 az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5)40

(6) A nagyvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:

a) a területre vonatkozó építési paramétereket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

b) új önálló garázsépítmény csak az Lngk övezetben létesíthető

(7)4142 A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:
a) a területre vonatkozó építési paramétereket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

b)43

c) 1500 m2telekméret nagyságig kialakítható elhelyezhető rendeltetési egységek száma legfeljebb 2, 1500 m2feletti telekméret esetén legfeljebb 4 lehet.

(8)44 A falusias lakóterületre vonatkozó előírások:

a) a területre vonatkozó építési paramétereket az 1. számú melléklet tartalmazza,

b)45

c) gazdasági célú épületek esetében a megengedett átlagos építménymagasság 4,5 méter lehet. Abban az esetben, ha a telek azon részén ahová az épület kerül, a tereplejtés 10 % vagy annál nagyobb, a megengedett legnagyobb építménymagassága 5,0 m lehet.

8. Vegyes területek (Vk, Vt)

8. § (1)46 A területeken az OTÉK-ban meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el, de nem létesíthető, nem bővíthető raktározási, nagykereskedelmi és termelési célú, valamint a Vt-R4 jelű építési övezetben lakóépület, és gépjárműtároló – a személygépjármű tároló kivételével.

(2) A területek építési övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. számú melléklet tartalmazza. A táblázat értékeitől eltérően a Vk jelű övezetben, állami közreműködéssel megvalósuló, középfokú oktatási intézmény fejlesztése esetén, a táblázatban foglalttól eltérő méretű telek is kialakítható, a telken 100%-os beépíthetőség megengedett, továbbá a parkolási igény kielégítése a kapcsolódó intézmény egyéb területein is teljesíthető.47

(3)48

(4)49 , 50,51

9. Üdülőterületek (Ü)

9. § (1) Az üdülőterületen a következő területek találhatók:

a) üdülőházas terület Üü

b) hétvégi házas terület Üh

(2)52

(3) Az Üüe övezet üdülőhelyi ellátási létesítmények, építmények elhelyezésére szolgál. A területen - az Üüe-T1 övezet kivételével – üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(4)5354 Az Üh építési övezetben a kialakítható rendeltetési egységek száma legfeljebb 2 lehet.

(5)55

(6)56

(7) Az Üh1 és Üh2 építési övezetben – amennyiben erre legalább 600m2 területű telek áll rendelkezésre, vagy az előzetesen kialakításra került – lakóépület is építhető.

(8) Az üdülőterületekre vonatkozó további előírásokat jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(9)57 Az Üh jelű terület azon övezeteiben, ahol az 1. számú mellékletben 6 m az építménymagasság58, az épület utcafronti homlokzatának magassága nem lehet több 6,0 méternél. Ez a homlokzati magasság csak abban az esetben engedhető meg, ha a telek azon részén, ahová az épület kerül a tereplejtés nagyobb 15 %-nál. Ahol a lejtés a 15 % -ot nem éri el az épület utcafronti homlokzatának magasság csak 5,0 m lehet.

10. Gazdasági terület (G)

10. § (1)59 A gazdasági területen az alábbi területek találhatók:

a) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz

b) egyéb ipari gazdasági terület Gi

(2) A területek övezetein az építési telkek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, a legnagyobb beépítettségét és legkisebb zöldfelületi arányát, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot60 az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3)6162 A Gksz-R2 építési övezetben, mennyiben az építési telek hátsó telekvonala beépítésre nem szánt – erdő, illetve általános mezőgazdasági – területtel szomszédos a hátsókert méreteket nem kell megtartani.

(4) A Gksz-R4 jelű övezetben az építménymagasság63 12,5 méter lehet, amelyet a funkcióhoz tartozó technológiai építmények legfeljebb 20 méter magasságig meghaladhatják.

(5)64 A Gi-T jelű övezetekben, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el.

(6)65 Gksz-R1 övezetben csak lakókörnyezetet nem zavaró tevékenység folytatható.

11. Különleges beépítésre szánt területek (K)66

11. § (1)67 A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg:

a) különleges sportterület Ks

b) különleges hulladékkezelési terület Kh

c) különleges egészségügyi terület Kk

d) különleges strandfürdő terület Kf

e) különleges állatmenhely terület Ka

f) különleges büntetés-végrehajtási terület Kbü

g) Különleges rekreációs terület Kr

12. §68 (1)

(2)

(3)

(4)

13. Ks jelű sportterület

13. § (1) A területen a sportolást és a használók ellátását szolgáló létesítmények helyezhetők el.

(2) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot69 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

14. Kh jelű hulladék elhelyezési terület

14. § (1) A területhez a városi szennyvíztelep, a szeméttelep és a hulladékudvar tartozik.

(2) A területen csak a hulladékok elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására szolgáló telephely, épület, vagy műtárgy létesíthető.

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot70 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

15. Kk jelű egészségügyi terület

15. § (1) A területbe a városi kórház és a szanatórium területe tartozik.

(2) A területen a telek területét csökkentő telekalakítás nem engedélyezhető.

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot71 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

16. Kf jelű strandfürdő terület

16. § (1) A területbe a sikondai strand, élményfürdő és szálloda területe tartozik.

(2) A területen telek nem alakítható.

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot72 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

17. §73 (1)

(2)

18. Ka jelű állatmenhely terület

18. § A terület a tervezett állatmenhely létesítményeinek elhelyezésére szolgál. A létesítményre vonatkozó részletes szabályokat e rendelet 1. sz. melléklete illetve a város állattartási rendelete állapítja meg.

18/A. Kbű büntetés-végrehajtási terület74

18/A. § (1) A Kbü jelű büntetés-végrehajtási területen a büntetés-végrehajtással kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.

(2) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot75 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)76 A telekhatár mentén a szabályozási terven meghatározott szélességben a háromszintes növénytelepítésről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A háromszintes növényállomány szaktervező által készített kiviteli terv alapján létesíthető.

18/B.77 18/B. Kr jelű rekreációs terület

18/B. § (1) A Kr-T jelű különleges rekreációs területen az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai érdekek is jelentősek.

(2) A terület a település természetközeli, szabadidő eltöltésre, rekreációra alkalmas területhasználatú része, ahol a terület rendeltetését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, lovas turizmushoz, vadasparkhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(3) A területen az alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok előírt beépítési módját, legnagyobb beépítettségét és a legkisebb zöldfelületi arányt, továbbá a megengedhető legnagyobb építménymagasságot az 1. sz. melléklet tartalmazza

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

19. Közlekedési és közműterület (K)

19. § (1)78 A közlekedési és közmű terület a következő övezetekre oszlik:

a) országos mellékutak és városi főközlekedési utak övezete KöU1

b) városi gyűjtő utak övezete KöU2

c) egyéb kiszolgáló utak övezete KöU3

d) nagyobb gépkocsi-várakozó területek övezete KöU4

e) sétálóutcák (csillapított forgalmú utak) övezete KöU5

f) kötöttpályás közlekedés övezete KöV

(2) A KöU5 sétálóutcák övezetében az áruszállítást időtartam korlátozással, a személygépkocsi-várakozóhelyek megközelítését csak célforgalmat megengedve kell szabályozni.

(3)79

(4) Transzformátorállomás, gáznyomás-szabályozó építménye a területen elhelyezhető az illetékes műszaki biztonsági hatóság szakhatósági hozzájárulásával.

(5)80

(6)81

(7) A kötöttpályás közlekedési övezet területén csak a vasúti üzemmel összefüggő épületek helyezhetők el.

20. Zöldterület (Z)

20. § (1) A zöldterület fásított és részben növénnyel betelepített, járműforgalom elől elzárt közterület. A szabályozás alá vont területen lévő zöldterületek az alábbi övezetekbe sorolhatók:

a) általános célú zöldterület Z1

b) speciális célú zöldterület Z2

(2)82 A zöldterületen belül a zöldfelületnek 75%-ot kell elérnie.

(3) A Z1 jelű általános célú zöldterületen épület, építmény legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, 4,5 méteres építménymagassággal83 helyezhető el.

(4) A Z2 jelű speciális célú zöldterület a mecsekfalui szabadidőpark és a sikondai tó szigetének területét foglalja magában. E területen épület legfeljebb 5 %-os beépítettséggel, 4,5 méteres építménymagassággal84 helyezhető el.

21. Erdőterület (E)

21. § (1) A területen lévő erdők rendeltetésük szerint

a) gazdasági célú erdőterület Eg

b) védelmi célú erdőterület Ev

c) egészségügyi-turisztikai célú erdőterület Ee lehetnek.

(2) A védelmi, gazdasági és egészségügyi-turisztikai rendeltetésű erdőben a körzeti erdőtervben jóváhagyott fahasználati és erdőfelújítási módok engedélyezhetők. Ettől eltérő használati, felújítási módok az
erdészeti hatóság engedélyével, településvédelmi rendeltetésű erdők esetén az önkormányzat jegyzőjének szakhatósági közreműködésével engedélyezhetők.

(3) A 100000 m2–t meghaladó nagyságú földrészleten az Ee jelű területen az erdei oktatást, pihenést szolgáló épületek helyezhetők el 3%-os beépítettséggel, épületenként 500 m2-nél nem nagyobb beépített területtel és 7,5 m-nél kisebb építménymagassággal85.

(4) A (3) bekezdésben a beépíthetőség feltételeként megfogalmazott földrészlet területszámításánál figyelembe vehetők az egymástól csak út által elválasztott, azonos tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett területek is. Az így kialakult telekcsoport figyelembevételével kiszámolható mértékű beépítés létrehozható a csoportot alkotó földrészletek egyikén is, ha ott ez által a beépítés nem haladja meg az 5 %-ot, és ha a telekcsoport többi tagjára a szükséges mértékben építési korlátozás kerül bejegyzésre.

22. Mezőgazdasági terület (M)

22. § (1)86 A mezőgazdasági területen belül az alábbi terület-felhasználási egységek találhatók:

a) általános mezőgazdasági terület Má

b) korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mák

c) rét-legelőterület Mg

d) kertes mezőgazdasági terület Mke

(2)87

(3) A területen lakóépület csak birtokközpont részeként helyezhető el.

(4) Az OTÉK által értelmezett mezőgazdasági birtokközpont csak az Má jelű területen helyezhető el. A birtokközpont beépített területe nem haladhatja meg a birtoktest területének 3,0 %-át, illetve a birtokközpont elhelyezésére szánt földrészleten a 45 %-ot. A birtokközpont telkén az ahhoz tartozó földrészletek művelésével kapcsolatos tároló- feldolgozó- és állattartó épületek, valamint egy, legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el, legfeljebb 7,5 méteres építménymagassággal88. A megengedett homlokzatmagasságot az építési hatóság technológiai berendezés, építmény esetében a fent jelzettnél nagyobb értékben is meghatározhatja.

(5) Az és Mák jelű övezetekben 10,0 m-nél keskenyebb elő-, oldal- és hátsókert nem alakítható ki.

23. Általános mezőgazdasági terület (Má)

23. § A területhez azok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél az alapfunkciót nem korlátozza a környezet- és tájvédelmi, ökológiai érdek.

24. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mák)

24. § (1) Az Mák jelű területek korlátozott használatú mezőgazdasági területek, ahol az alapfunkció mellett a környezet-, tájvédelem, ökológiai érdekek is jelentősek.

(2) Az terület földrészletein a legeltetéses állattartás és a terület fenntartásához szükséges létesítmények helyezhetők el.

(3) Az övezeten belül a művelési ág nem módosítható szántóra, szőlőre, gyümölcsösre.

25. Rét-legelőterület (Mg)

25. § A területen a legeltetéses állattartással kapcsolatos, tájba illő tömegű és anyaghasználatú, szabadon álló építmények helyezhetők el, az OTÉK 29. §-ban előírt szabályok betartásával, legfeljebb 4,5 méteres homlokzatmagassággal és 3 %-os beépítettséggel. A megengedett építménymagasság89 technológiai berendezés, építmény esetében legfeljebb 10 m lehet.

26. Kertes mezőgazdasági terület (Mke)90

26. § (1)91 A területen a szőlő- és gyümölcstermesztéssel, ezek feldolgozásával és tárolásával, kapcsolatos, tájba illő tömegű és anyaghasználatú, szabadon álló építmények helyezhetők el, vonatkozó jogszabályok betartásával, legfeljebb 4,5 méteres építménymagassággal92 és 3 %-os beépítettséggel.

27. Vízgazdálkodási terület (V)

27. § (1) A V jelű vízgazdálkodási terület a vízművek, az állandó vízfolyások és állóvizek, területét és partját, valamint a hullámtereket és vízjárta területeket foglalja magában.

(2) A vízfolyások mentén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására mindkét parton a partéltől számított 6 méteres kezelési területet kell biztosítani.

27/1. Különleges beépítésre nem szánt területek (K)

27/A. § [93]

A különleges területeken az alábbi területek különböztethetők meg:
Különleges sportterület Ks1
Különleges temetői terület Kt
Különleges bánya terület Kb
Különleges napelem park terület Kn

28. Különleges sportterület (Ks1)

28. § (1) A Ks-1 jelű sport- és szabadidő területen állandó építmény – a terület fenntartására, az élővilág gondozására szolgáló építmények kivételével – nem helyezhető el. Ezen övezet területének 80%-án ligetes, fásodott, bokorfás területként kell kialakítani illetve megtartani. Az övezetben szilárd burkolatú út nem létesíthető. A lélegző burkolatú illetve útfelületű utak aránya legfeljebb az igénybe vett terület 20%-át teheti ki.

(2) A terület legfeljebb 1,5%-os mértékig építhető be. Az átlagos építménymagasság94 legfeljebb 4,5m lehet.95

(3)96

28/A. Különleges napelem park terület (Kn)97

28/A. § (1) A Kn jelű terület a napelem park üzemeltetéséhez szükséges műtárgyak, berendezések és építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A területen épület 2 %-os beépítettséggel és 6,0 m-t nem meghaladó építménymagassággal létesíthető.

(3) Az övezetben, a napelem parktól eltérő területhasználati határt is jelentő telekhatárok mentén, a napelemek telepítésével egyidőben cserjesort kell telepíteni

28/B. Kt jelű temetői és kegyeleti parki terület

28/B. § (1) A területen épület csak a temetést szolgáló funkcióval létesíthető, legfeljebb 2 % beépítettséggel és 4,5 m építménymagassággal. Az építménymagassági korlát túlléphető harangláb, illetve ravatalozóhoz tartozó torony esetében 10 m-es magasságig.

(2) A területen épületet elhelyezni szabadon álló beépítési mód szerint lehet.

(3) A temető 50 m-es környezetében kegyeletet sértő épület nem helyezhető el

28/C. Kb jelű bányaterület

28/C. § [98]

A területen épület legfeljebb 2 % beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal és 12,5 m építménymagassággal létesíthető.

28/D. Kzh jelű zöldhulladék udvar területe

28/D. § A területen épület legfeljebb 2 % beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal és 7,5 m építménymagassággal létesíthető.

IV. Fejezet

Értékvédelem

29. Táj és természetvédelem

29. §99 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

30. A régészeti lelőhelyek védelme

30. §100 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)101 A szabályozási tervben jelölt régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok esetében a HÉSZ előírásait a mindenkori örökségvédelmi jogszabályok előírásaival együtt kell alkalmazni.

31. Az építészeti örökség védelme

31. §102 (1)103

(2)104

(3)105

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)106

(11)107

(12)108

V. Fejezet

32. §109 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

33. §110 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

34. §111 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

35. Zöldfelületek

35. § (1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani

(2)112

(3)113

(4)114

(5)115

(6)116

(7) A telekre előírt zöldfelületnek legalább az 1/3-át egybefüggően kell kialakítani.

(8) A telek zöldfelületébe parkoló, út, járda, terasz, nem számítható be, de beleszámít a nem szilárd (vízáteresztő) burkolatú kerti út

(9) A pince, vagy pinceszint, vagy tető felett legalább 50 cm földtakarással kialakított zöldfelületet a telek zöldfelületi arányának számítása során figyelembe kell venni

(10) Az egyes beépítettségekhez tartozó legkisebb zöldterületi arányt az 1. számú melléklet tartalmazza.

36. §117

36/1. Építmények elhelyezése közterületen, a közterületek kialakítása

36/1. §118,119

(1)

37. Gépjárművek elhelyezése

37. § (1) Az építmények által keltett gépkocsi elhelyezési igényt az OTÉK szerint kell kiszámolni és a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével kielégítésüket az építmény telkén kell biztosítani.

(2) A parkolási igény kielégítésére - a lakás és szállásférőhely által keltett igény kivételével – az utak területe is figyelembe vehető, a tulajdonos illetve kezelő hozzájárulásával.

(3) Tömbtelkes területeken a többlet parkolóhelyek biztosíthatóságát az egész tömbre készített parkolómérleggel kell igazolni.

(4) Egy adott területen nem biztosítható gépjármű-várakozóhelyekkel kapcsolatosan az önkormányzat parkolási rendeletet alkothat, melyben a hiányzó várakozóhelyek megváltásáról is rendelkezhet.

38. Közművesítés, hírközlés

38. §120 (1)121

(2)

(3)

39. Telekalakítás

39. § (1) Telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha az általa érintett minden telek és a rajta már meglévő létesítmény a telekalakítás után is megfelel a rá vonatkozó övezeti előírásoknak.

(2)122

(3)123 Az övezeti paraméterek között szereplő teleknél kisebb méretű telkek telekalakítása csak a telek terület növekedését eredményezheti.

(4)124 Meglévő úszótelkes beépítések esetén új telkek akkor alakíthatók ki, ha a táblázatokban megadott beépítési és zöldfelületi paraméterek a tömbre továbbra is betarthatóak.

39/1. Tájképvédelem

39/1. §125,126
(1)127
VI. Fejezet

Záró rendelkezések

40. Hatályba léptető rendelkezések

40. § Ez a rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.

41. Átmeneti rendelkezések

41. § E rendelet rendelkezéseit – amennyiben ez a kérelmező szempontjából kedvezőbb – a korábban keletkezett, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni lehet.

42. Hatályon kívül helyező rendelkezések

42. § Hatályát veszti az építés helyi szabályairól szóló korábbi, 30/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI PARAMÉTEREI

Terület
felhasználás

Övezet

Beépítési
mód

Legkisebb telekagyság (m2)

Beépítettség
%

Építmény-magasság (m)

övezet

betűjele

sorszáma

Lf

K, T

K, O

900

30

4,5

Lke

K

K, SZ

700

30

6,0

R

1

O, K, SZ

700

30

6,0

2

O

900

30

6,0

T

1

SZ

900

30

6,0

2

T

5000

20

7,5

Lk


K

1

K, SZ

700

40

9,5

2

Z, O

400

60

6,0

3

K,Z

400

60

4,5

T

SZ

1000

40

7,5

Ln

K, R

1

SZ

1500

40

12,5

K

2

K

100

80

4,5

T

SZ

2000

30

10,5

g

K

K

500

60

7,5

gk

K

Z (K)

-

80

6,0

T

SZ, Z

-

80

6,0

Vt

K

K

1500

50

12,5

R

1

SZ

1500

50*

12,5

2

SZ

2000

30

9,5

3

Z

250

80

7,5

4

O

350

25

4,5

Vk

K

SZ

5000

35

12,5

Gksz

R

1

SZ

2000

35

9,0

2

SZ

600

50

9,0

3

SZ

2000

50

9,0

4

SZ

2000

50

12,5

T

1

SZ

1000

50

9,0

2

SZ

10000

50

9,0

Gi

K

600

35

9,0

R

1

SZ

1000

50

12,5

2

SZ

5000 [5]

50

12,5

T

1

SZ

4000

50

9,0

2

SZ

5000

50

12,5

Üü

K, T

1

K

5000

15

6,5

K

2

K

5000

15

6,5

Üh

K

1

K

K

20

6,0

2

K

600

20

6,0

T

SZ

500

20

6,0

e

T

SZ (K)

900

20

6,0

Ks

K

5000

20

10,5

Kh

K

1

SZ

5000

40

12,5

K

2

SZ

1000

20

6,5

Kk

K

SZ (K)

5000

40

12,5

Kf

K

SZ

5000

40

12,5

Ka

T

SZ

2000

20

4,5

Kbü

T

SZ

10000

40

9,0

Kr

T

1

SZ

20 000

10

7,5

* A Sportcsarnok és munkacsarnok esetében a beépítettség 80%.
Övezet betűjele: K = kialakult, R = rekonstrukciós, T = tervezett

Az egyes teleknagysághoz megengedett legkisebb szélesség

Az egyes beépítettségekhez tartozó
legkisebb zöldterületi arány

Telek terület
(m2)


Legkisebb szélesség
(m)


Beépítettség
%

Zöldfelületi arány (%)

lakó- és üdülő területen

gazdasági- és vegyes
területen

különleges területen

Z

O

SZ

IKR

10

-

-

10

100

8

-

-

-

15

70

-

-

400

12

14

14

-

20

70

-

50

600

16

16

16

16

30

55

-

-

500

13

15

-

35

-

30

-

700

18

18

18

18

40

45

25

50

800

18

18

18

18

50

-

25

-

900

18

18

18

18

60

20

-

-

1000

20

20

20

20

80

0

-

-

1500

-

20

20

-

100

0

-

-

2000

-

-

30

-

4000

-

-

30

-

5000

-

-

50

-

1. függelék

ÖRÖKSÉGVÉDELMI KATASZTER
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek katasztere

Helynév

Régészeti örökség

Hrsz

Védettség

01

Komló-Mánfa, Kőlyuk

Paleolit barlanglakás

-

Természetvédelmi?

02

Komló, új köztemető É-Ny-i része
24804

Késő bronzkori halomsíros kultúra telepe

8303
(EOV X96161 Y588841)


-

03

Komló-Mecsekjánosi, Közüzemi völgy
20396

Római villa

0199/49-65,
2815/6,
2818/1,
2819
Védőövezet:
0129,
0199/66, 2806/4-6, 2809, 2810/4, 2811, 2818/2-3
(EOV X96506 Y588499)

Minisztériumi rendelettel védett régészeti lelőhely


04

Komló-Mecsekfalu, Szopoki rét
24806

Római villa

1520, 1521/29-30
(EOV X94108 Y587162)

-

05

Komló-Dávidföld, Zengő u. 14.
24808

Késő római téglasír

1521/30

-

06

Komló-Mecsekjánosi puszta

Jánosi alsó és felsőfalu feltételezett helye

0172/11


-

07

Komló-Mánfa

Középkori Mánfa (Málfalva faluhelye)


-


-

08

Komló-Monaj

Elpusztult középkori falu (Monachy) feltételezett helye--

09

Komló

Középkori Komló (Cumplow) falu helye


-


-

10

Komló-Kisbattyán

Római villa

681/1, 682/12,
687,
1162/29-

11

Komló-Mecsekfalu (Szopok)

Középkori Szopok falu helye

020/10,
023/4,8,9,
023/11,29,
1595/1-2,
1596/1-2,
1597-1603,
1631-1640,
1641/1-2,
1643-1645

-

12

Komló-Kökönyös

Középkori Kökönyös (Kwkenyes) falu feltételezett helye

2338-39,
2352-55,
2419-20


-

13

Komló, Hasmányhegy
73039

XV. századi templomrom és valószínűsíthető temető

943/1,
959,
960/2
(EOV X93916 X590092)


Műemléki

14

Komló

Keményfalva (Kemefalua) falu feltételezett helye

0128-21-22


-

15

Komló-Mecsekjánosi

A középkori Csépán falu helye

0105/1-7,
0106/1-7

-

16

Komló-Zobákpuszta

A középkori Zobák (Zabaguy) falu helye

0276,
5823,
5824/1-2,
5825,
5826/1-2,
5827/1
5827/4-8
-

17

Komló-Sikonda

A középkori Sikonda (Sicund) falu helye


-


-

18

Komló-Mánfa templom

Árpádkori templom

-

Műemléki

19

Komló-Mánfa

Középkori Peterde faluhelye

-

-

20

Komló-Budafa

Rácok falujának helye

-

-

21

Komló-Újfalu

Középkori Nova Villa település feltételezett helye


-


-

22

Komló-Pécs-Budafa

Középkori Budafa falu helye

-

-

23

Komló (Mánfa vagy Kishajmás mellett)

Elpusztult középkori Szent Imre falu feltételezett helye


-


-

24

Komló-Gadánypuszta

Középkori Gadány (Gadan) falu feltételezett helye


-


-

25

Komló, Szögehegy
52352

0248, 0249
(EOV X95681 Y591541)

26

Mézes-rét

0268/6
(EOV X95170 Y592427)

27

Mézes-rét II

0268/6
(EOV X95342 Y592289)

Megjegyzés: A Komló jelenlegi közigazgatási határán kívüli régészeti emlékek kurzív, a nyilvántartott régészeti lelőhelyek vastag szedéssel jelzettek
EGYEDI ÉRTÉKVÉDELEM
ORSZÁGOSAN VÉDETT MŰEMLÉKEK

utca/tér/házszám

hrsz

védendő érték

védelem

1

Régi temető: Majális tér 6.

959
Műemléki környezet:
916, 918/1, 919, 943/1, 956/1,3,8,9,11, 960/1,2, 964, 965

Templomrom, gótikus, 13-15. század

M III
198
1311/
1964

2

Mecsekjánosi, Iskola u. 35.

2545
Műemléki környezet:
2544/2,
2546,
2548,
2582,
2583,
2584

R.k. templom, klasszicizáló későbarokk, 1810

M III
197
22509/
1958

3

Komló,Mecsekjánosi-puszta

0172/11
védelmi környezet:
0172/10, 0174/2,
0172/14, 0158, 0173

Jánosi Engel Adolf kastélya

M II
Törzsszám: 11502

53/2011. (VII.25.) NEFMI rendelet

2. melléklet

Kül-és belterületi szabályozási terv
1

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

2

Módosította a 26/2015. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.27. napjától.

3

Módosította a 12/2017 (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. 04. 30. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

5

Módosította a 11/2019. (X.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. október 3. napjától.

6

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

7

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos2015.10.11. napjától.

8

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

9

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

10

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

11

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

12

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

13

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

14

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

15

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

16

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

17

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

18

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

19

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

20

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

21

Módosította a 26/2015. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.12.27. napjától.

22

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

23

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

24

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

25

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

26

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

27

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

28

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

29

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

30

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

31

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

32

Beiktatta Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2019. május 25. napjától.

33

Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (III.31.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2021. április 30. napjától.

34

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

35

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

36

Módosította a 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 52.§-a. Hatályos 2021. február 12. napjától.

37

Kiegészítette a 11/2019. (X.3.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019. október 3. napjától.

38

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

39

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

40

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

41

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

42

Módosította Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2019. (VI.26.) önkormányzati rendeletének 7.§-a. Hatályos: 2019. május 25. napjától.

43

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

44

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

45

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

46

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

47

Módosította az 1/2018. (I.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. január 13. napjától.

48

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

49

Beiktatta a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

50

Módosította a 18/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2018. augusztus 30. napjától.

51

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

52

Hatályon kívül helyezte Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 6/2019. (VI.26.) sz. önkormányzati rendeletének 6.§-a. Hatályát veszítette: 2019. május 25. napjától.

53

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

54

Kiegészítette Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 6/2019. (VI.26.) sz. önkormányzati rendeletének 6.§-a. Hatályos: 2019. május 25. napjától.

55

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

56

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

57

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

58

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

59

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

60

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

61

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

62

Kiegészítette Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2019. (VI.26.) sz. önkormányzati rendeletének 7.§-a. Hatályos: 2019. május 25. napjától.

63

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

64

Beiktatta a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

65

Kiegészítette Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 6/2019. (VI.26.) sz. önkormányzati rendeletének 7.§-a. Hatályos: 2019. május 25. napjától.

66

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.10.11. napjától.

67

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

68

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

69

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

70

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

71

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

72

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

73

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

74

A 18/A. alcímet és 18/A. §-t beiktatta a 26/2015. (XII.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. 12.27. napjától

75

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. január 15. napjától

76

Kiegészítette a 11/2019. (X.3.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. október 3. napjától.

77

Beiktatta a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

78

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

79

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

80

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

81

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

82

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

83

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

84

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

85

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

86

Módosította Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (III.31.) önkormányzati rendeletének 2.§-a. Hatályos: 2021. április 30. napjától.

87

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

88

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

89

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

90

Módosította Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 16/2019. (IV.26.) önkormányzati rendeletének 8.§-a. Hatályos: 2019. május 25. napjától.

91

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

92

Módosította a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. január 15. napjától.

93

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

94

Módosította a 16/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. július 31. napjától.

95

Módosította a 3/2021. (I.28.) sz. rendelet 52.§-a. Hatályos: 2021.február 12. napjától.

96

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

97

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 19ö. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

98

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 21. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

99

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

100

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

101

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 22. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

102

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

103

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

104

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

105

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

106

Módosította a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 24. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

107

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

108

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 23. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

109

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

110

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

111

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

112

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

113

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

114

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

115

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

116

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

117

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

118

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

119

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

120

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

121

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

122

Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2017. január 15. napjától.

123

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 27. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

124

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 27. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

125

Beiktatta a 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. 10.11. napjától.

126

Hatályát vesztette Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I.28.) sz. rendelete 52.§-ának (2) bekezdése alapján. Hatályos: 2021.02.12. napjától.

127

Módosította a 26/2015. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.27. napjától