Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.



2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


  1. kiadási főösszegét 180.534.833 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                      164.244.181,-Ft

- Személyi jellegű kiadások                              64.499.730,-Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                          10.296.694,-Ft,

- Dologi kiadások                                              41.854.030,-Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                             4.957.477,-Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                      11.395.403,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.             2.318.160,-Ft,

  • Felhalmozási célú kiadások:                                    45.213.339,-Ft

- Beruházások                                                     2.592.413,-Ft,

- Felújítások                                                      42.620.926,-Ft,

- Egyéb felhalmozási kiadás                                            0,- Ft.


  1. bevételi főösszegét 190.672.727 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                      164.295.717,-Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai        85.832.835,-Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei              16.717.496,-Ft,

- Közhatalmi bevételek                                       9.528.547,-Ft,

- Működési bevételek                                        48.027.930,-Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                   1.099.293,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                               0,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések        3.089.616,-Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                  26.377.010,-Ft,

- Felhalmozási célú támogatások                     10.968.241,-Ft,

- Felhalmozási bevétel                                        7.700.000,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                 7.708.769,-Ft.

állapítja meg.



3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1., 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.



4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 974.835.530 Ft-ban állapítja meg.



5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.



6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.



7. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.



8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.



9. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.



10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.



3. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.




Nikla, 2020. július 07.




               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                         Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző






Záradék:


A rendelet 2020. július 08. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2020. július 08.

                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző