Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 27- 2019. 05. 09

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 73.241.133,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2018. évi előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 35.284.871.-Ft,

aa) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.420.326.- Ft, melyből

ab) működési célú támogatások: 14.864.545.- Ft,

ac) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft,

b) közhatalmi bevételek: 32.003.468.- Ft,

c) működési bevételek: 4.152.794.- Ft,

d) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 1.800.000.- Ft melyből

fa) belföldi finanszírozás bevételei: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek:35.284.871.- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 65.409.133,-Ft;

aa) személyi juttatások: 6.474.606.- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.748.143.- Ft

ac) dologi kiadások: 37.776.510.- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.825.000.- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 17.584.874.- Ft

b) felhalmozási kiadások: 11.658.104,-Ft

ba) beruházások: 4.826.104,- Ft

bb) felújítások: 7.832.000,-Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft

c) finanszírozási kiadások: 0 Ft ebből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) működési kiadások: 17.584.874.- Ft

b) felhalmozási kiadások: 0 Ft

(3) Az önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 4.826.104,- Ft

b) felújítási kiadások: 7.832.000,-Ft.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg 0 Ft hiánya:

a) működési cél szerinti 0 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerinti 0 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) előző évek maradványának igénybevétele 11.332.520.- Ft, ebből

aa) működési célú: 11.332.520.- Ft,

ab) felhalmozási célú: 0 Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 5 fő.

7.§ Az önkormányzat költségvetésében a tartalék összege 0 Ft, amely előre nem tervezhető kiadásokra, valamint pályázatok, fejlesztések önerejeként került betervezésre.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

9.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

10.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.

(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. A forráshiány finanszírozásának kezelése

13.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

5. Egyéb rendelkezések

14. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 8. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat költségvetési mérlege;

b) 9. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve;

c) 10. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése;

d) 11. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete.

6. Záró rendelkezések

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.