Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 04

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2019. évi teljesített

a) kiadási főösszegét 894 411 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 894 411 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 894 411 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 894 411 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

3. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer forintban

a)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

126 818

b)

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

8 006

c)

B3 Közhatalmi bevételek:

353 271

d)

B4 Működési bevételek:

21 029

e)

B5 Felhalmozási bevételek:

800

f)

B6 Működési célú átvett pénzeszközök:

0

g)

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

0

h)

Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

509 924

i)

Finanszírozási bevételek (B8)

384 487


Bevételek összesen:

894 411


(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített

2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 886 405 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8 006 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 8. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak. (9. melléklet)

4. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Adatok ezer forintban

a)

K1. Személyi juttatások:

146 727

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

26 739

c)

K3. Dologi kiadások:

123 888

d)

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

22 674

e)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

34 902

f)

K6. Beruházások:

84 206

g)

K7. Felújítások:

366 365

h)

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

i)

Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig):

805 501

j)

Finanszírozási kiadások (K9):

61 989


Maradvány:

26 921


Kiadás összesen:

894 411


(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 443 840 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 450 571 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonkénti, a tárgyi eszköz beszerzések, valamint a teljesített felújítási kiadások felújításonkénti megoszlását és összegét a 14. melléklet tartalmazza.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

Adatok ezer forintban

a)

Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (Arany János Tehetséggondozó program)

460

b)

Települési támogatás kiadásai (Szoctv. 45.§)

1 879

c)

Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatásai (80 évesek köszöntése, újszülöttek köszöntése,

karácsonyi támogatás, rendkívüli települési támogatás)

20 335


Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

22 674

   7. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 26 922 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 26 922 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 26 922 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

       Önkormányzat:

-    választott tisztségviselők              12 fő

-     közalkalmazott                               4 fő  

            Polgármesteri Hivatal:

  • jegyző                                             1 fő              
  • köztisztviselő                                 7 fő
  • fizikai alkalmazott                         8 fő

Általános Művelődési Központ:

  • közalkalmazott                             18 fő


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

10. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése


11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 74 768 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 74 768 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 54 878 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 54 878 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


Adatok ezer forintban

a)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1 760

b)

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

0

c)

B3 Közhatalmi bevételek:

0

d)

B4 Működési bevételek:

15

e)

B5 Felhalmozási bevételek:

0

f)

B6 Működési célú átvett pénzeszközök:

0

g)

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

0

h)

Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

1 775

i)

Finanszírozási bevételek (B8)

72 993


Bevételek összesen:

74 768


 (2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 74 768 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Adatok ezer forintban

a)

K1. Személyi juttatások:

50 926

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 846

c)

K3. Dologi kiadások:

3 890

d)

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

e)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

0

f)

K6. Beruházások:

0

g)

K7. Felújítások:

0

h)

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

i)

Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig):

63 662

j)

Finanszírozási kiadások (K9):

0


Maradvány:

11 106


Kiadás összesen:

74 768


 (2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74 768 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

14. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

  • jegyző                                             1 fő              
  • köztisztviselő                                 7 fő
  • fizikai alkalmazott                         8 fő


(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

4. Az Önkormányzat Általános Művelődési Központ költségvetési szervének

 2019. évi költségvetésének teljesítése


16. § (1) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 108 407 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 108 407 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 108 407 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 108 407 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az Általános Művelődési Központ 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer forintban

a)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

0

b)

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

0

c)

B3 Közhatalmi bevételek:

0

d)

B4 Működési bevételek:

9 855

e)

B5 Felhalmozási bevételek:

0

f)

B6 Működési célú átvett pénzeszközök:

0

g)

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

0

h)

Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

9 855

i)

Finanszírozási bevételek (B8)

98 552


Bevételek összesen:

108 407


(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 108 407 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Adatok ezer forintban

a)

K1. Személyi juttatások:

61 336

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

11 872

c)

K3. Dologi kiadások:

30 920

d)

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

e)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

0

f)

K6. Beruházások:

53

g)

K7. Felújítások:

0

h)

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

i)

Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig):

104181

j)

Finanszírozási kiadások (K9):

0


Maradvány:

4 226


Kiadás összesen:

108 407


(3) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108 354 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 53 ezer forint.

19. § (1) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.


  • közalkalmazott                             18 fő


(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


21. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 869 014 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 869 014 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 869 014 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 869 014 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

22. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:Adatok ezer forintban

a)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

125 059

b)

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

8 006

c)

B3 Közhatalmi bevételek:

353 270

d)

B4 Működési bevételek:

11 158

e)

B5 Felhalmozási bevételek:

800

f)

B6 Működési célú átvett pénzeszközök:

0

g)

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

0

h)

Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):

498 293

i)

Finanszírozási bevételek (B8)

370 721


Bevételek összesen:

869 014


 (2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 861 008 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8 006 ezer forint.

23. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Adatok ezer forintban

a)

K1. Személyi juttatások:

34 464

b)

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

6 020

c)

K3. Dologi kiadások:

89 079

d)

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

22 674

e)

K5. Egyéb működési célú kiadások:

34 902

f)

K6. Beruházások:

84 154

g)

K7. Felújítások:

366 365

h)

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

i)

Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig):

637 658

j)

Finanszírozási kiadások (K9):

219 767


Maradvány:

11 589


Kiadás összesen:

869 014


(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 418 495 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 450 519 ezer forint.

24. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

-    választott tisztségviselők              12 fő

-     közalkalmazott                               4 fő  


    (2) Az önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 1 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet


25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem volt szükség.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések


27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések


29. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2020. június 2.


P.H.


                Pásztor János                                                                    dr. Kovács Andrea

                 polgármester                                                                              jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2020. június 3. napján     

                                                                                                       


  dr. Kovács Andrea

                                                                                                         jegyző