Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 30

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. §


(1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását 1 949 285 735 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 2 005 538 796 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 884 488 241 Ft) és 1 161 684 157 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 13 150 132 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.


(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.


(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2018. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet szerint fogadja el.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5., 5.1., 5.2., 5.3., 6.,7., 8. melléklet szerint fogadja el.

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 12. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.


(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 13. melléklet szerint fogadja el.


(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet részletezi.


(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 15. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet részletezi.


(7) A 2018. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 227 643 869 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 17. és 18. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 19. és 20. melléklet alapján fogadja el.


(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 21. melléklet tartalmazza.


(9) A 2017. és 2018. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 22. melléklet tartalmazza.


(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 23. mellékletben találhatók.


(11) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámalakulását a 24. melléklet tartalmazza.


(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 25. melléklet alapján fogadja el.

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát összesen 843 854 639 Ft-ban állapítja meg, amelyből 786 712 845 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2018. évi költségvetési maradvány felosztható összege 52 141 794 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 11. melléklet tartalmazza.


(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 11. melléklet szerint.


(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete.


                                               …………………………                                     ……………………………

                                                      Czibere Béla                                                     Dr. Gál György

                                                      polgármester                                                          jegyző